EN

undertaking {gerundium}

volume_up
undertaking
I thank the Minister for his consideration in undertaking to reply to the questions in writing.
Jag tackar ministern för att han åtar sig att besvara frågorna skriftligt.
This licence will have to be supplemented by a certificate issued by the railway undertaking employing him.
Detta förarbevis kommer att behöva kompletteras med ett certifikat som utfärdas av det järnvägsföretag som åtar sig att anställa honom.
We are undertaking a task that will cover 27 Member States with differing degrees of experience in this sensitive area.
Vi åtar oss en uppgift som kommer att omfatta 27 medlemsstater med olika stor erfarenhet inom detta känsliga område.

Användningsexempel för "undertaking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWill she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
Kommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
EnglishThis will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
Detta kommer att göras för första gången och det är ett mycket omfattande uppdrag.
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (omröstning)
EnglishNarrowing disparities in those regions must be perceived as a long-term undertaking.
Att minska skillnaderna i de regionerna måste ses som ett långsiktigt åtagande.
EnglishI am relying on the other European institutions to support us in this undertaking.
Jag litar på att de andra EU-institutionerna ska stödja oss i detta åtagande.
EnglishI had the opportunity of undertaking a three-week study trip to the United States.
Jag har också haft tillfälle att göra en tre veckors studieresa i Förenta staterna.
EnglishYou made an undertaking to ratify the Treaty of Lisbon by the end of 2008.
Ni har gjort ett åtagande att ratificera Lissabonfördraget före årsslutet 2008.
EnglishAfter all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
För hur definierar man egentligen det genomsnittliga och välskötta privata företaget?
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (debate)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (debatt)
EnglishThis is a major undertaking that will strengthen social dialogue in Europe.
Det är ett stort åtagande som kommer att stärka den sociala dialogen i Europa.
EnglishWell then, we must endeavour to implement this major undertaking, at least in part.
Då måste vi försöka att genomföra detta viktiga åtagande, åtminstone delvis.
EnglishI congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back.
Jag gratulerar dem till att ha gjort resan och kommit tillbaka med sina rapporter.
EnglishIs the principle of the single undertaking still valid in the Commission’s strategy?
Gäller principen om avtal som odelbara enheter fortfarande i kommissionens strategi?
EnglishThe Department of Homeland Security undertaking expressly acknowledged this.
Detta erkänns uttryckligen i åtagandet från Department of Homeland Security.
EnglishThis was a clear undertaking given to the ACP countries by the European Union.
Detta var ett tydligt löfte som Europeiska unionen gav till AVS-länderna.
EnglishI therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Därför uppmanar jag det gemensamma företaget att snarast åtgärda denna allvarliga brist.
EnglishIn other words, we will be excluded from this technological and scientific undertaking.
Med andra ord skulle vi utestängas från denna teknologiska och vetenskapliga kamp.
EnglishIs the principle of the single undertaking still valid in the Commission’ s strategy?
Gäller principen om avtal som odelbara enheter fortfarande i kommissionens strategi?
EnglishSuch equipment will offer essential reinforcement in this important EU undertaking.
Denna utrustning kommer att utgöra en nödvändig förstärkning av denna viktiga EU-insats.
EnglishTo change things on the ground, we will need political will and a major undertaking.
För att förändra saker och ting på marken krävs det politisk vilja och stora åtaganden.

Synonymer (engelska) till "undertaking":

undertaking