"to underpin" - Svensk översättning

EN

"to underpin" på svenska

EN to underpin
volume_up
[underpinned|underpinned] {verb}

to underpin
We must underpin these with binding legislation, in accordance with the WTO framework.
Vi måste stödja dessa med bindande lagstiftning, i enlighet med WTO:s ramavtal.
The EIB can play an important macro-economic role and underpin EU policy in key areas.
EIB kan fylla en viktig makroekonomisk roll och stödja EU-politiken på avgörande punkter.
The objective of sustainable development will underpin the assessment of each strand of that strategy.
Målet med hållbar utveckling kommer att stödja bedömningen av varje del av denna strategi.
This report strengthens our relationship with China, which is necessary to underpin the global economy.
Detta betänkande stärker våra förbindelser med Kina, vilket är nödvändigt för att stötta den globala ekonomin.
And we continue to pledge our support to underpin this bold and courageous process - now and in the future.
Vi fortsätter också att utlova vårt stöd för att stötta denna djärva och modiga process - nu och i framtiden.
It is clear that significant amounts of financing will be required in order to underpin an ambitious agreement in Copenhagen.
Det är tydligt att en finansiering av ansenlig omfattning kommer att krävas för att stötta det ambitiösa avtalet i Köpenhamn.
Then we will definitely have a chance to underpin this strategy by the findings of new scientific research.
Då får vi under alla förhållanden möjlighet, att med ledning av nya vetenskapliga undersökningar också styrka denna strategi.
If the people of Sri Lanka, especially the doubters, were able to see that there is a peace dividend, this would underpin the agreement and encourage support for it.
Om människorna i Sri Lankas, särskilt tvivlarna, kunde se att freden ger utdelning, skulle detta styrka avtalet och främja stödet för det.
The notion of a people's Europe where social cohesion and economic growth are dependent upon the delivery of good services right across the Community underpins this report.
Föreställningen om ett medborgarnas Europa, där social sammanhållning och ekonomisk styrka är beroende av tillgången till goda tjänster i hela gemenskapen, ligger bakom hela detta betänkande.
The Commission’ s proposal has emphasised and given added relevance to the underpinning principles of our sustainable development policy.
I kommissionens förslag har ytterligare relevans betonats och getts för att bekräfta principerna i vår strategi för hållbar utveckling.
The Commission’s proposal has emphasised and given added relevance to the underpinning principles of our sustainable development policy.
I kommissionens förslag har ytterligare relevans betonats och getts för att bekräfta principerna i vår strategi för hållbar utveckling.
This is a good example, because it is a matter of political will and it also underpins the whole business of affirming the rule of law.
Det är ett bra exempel, eftersom det handlar om politisk vilja och straffriheten understryker också frågan om att bekräfta rättsstatsprincipen.

Användningsexempel för "to underpin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(FR) We support the principles that underpin the creation of the Cohesion Fund.
.(FR) Vi stöder principerna som föregått inrättandet av Sammanhållningsfonden.
EnglishThis principle should underpin any European strategy to combat illegal immigration.
Detta måste vara en ledstjärna i en europeisk strategi i kampen mot illegal invandring.
EnglishIt is essential to underpin policies with sufficient financial resources.
Det är viktigt att politiken backas upp med tillräckliga ekonomiska resurser.
EnglishThis report addresses the issue of seeds, which underpin all agricultural production.
I detta betänkande behandlas frågan om utsäde, som är grunden för all jordbruksproduktion.
EnglishIt is very important that we do this to underpin civil dialogue.
Det är mycket viktigt att vi gör detta för att understödja den civila dialogen.
EnglishIts conclusions must underpin the drafting of a new communication policy.
Slutsatserna därifrån måste ligga till grund för utformningen av en ny kommunikationspolitik.
EnglishThis communication should underpin real cooperation with non-state actors.
Detta meddelande bör utgöra grunden för ett verkligt samarbete med de icke-statliga aktörerna.
EnglishDevelopment and economic growth currently underpin the proper functioning of a country.
Utveckling och ekonomisk tillväxt utgör för närvarande grunden för hur väl ett land fungerar.
EnglishThe Commission should focus on technologies which underpin smarter, sustainable systems.
Kommissionen bör inrikta sig på teknik som kan ligga till grund för smartare, hållbara system.
EnglishI believe we should underpin the ASEM Process much more firmly in political and parliamentary terms.
Jag anser att vi kraftigt borde stärka ASEM-processen politiskt och parlamentariskt.
EnglishWe do it because it is right and because it helps underpin our relations.
Vi gör det eftersom det är riktigt, och eftersom det bidrar till att förstärka våra förbindelser.
EnglishDevelopment and economic growth currently underpin the proper functioning of a country.
Utveckling och ekonomisk tillväxt är det som i dagsläget gör att ett land kan fungera som det ska.
EnglishThis condition must, and indeed can, underpin the public's consensus against the death penalty.
Detta villkor måste, och kan faktiskt, bära upp allmänhetens enade motstånd mot dödsstraffet.
EnglishWe can articulate the values and objectives that underpin the Union.
Vi kan klart formulera de värden och mål som unionen bygger på.
EnglishI would like this same conviction to underpin current reflection on the future of Europe.
Jag skulle önska att samma övertygelse låg till grund för den pågående reflexionen över EU:s framtid.
EnglishMore research, and hence greater safety, is needed to better underpin preventive measures.
Det krävs ökad forskning, och därmed ökad trygghet, för att ge bättre stöd till förebyggande åtgärder.
EnglishThese values must underpin everything we do in the sphere of justice and internal affairs.
Dessa värderingar måste ligga till grund för allt vi gör inom området för rättsliga och inrikes frågor.
EnglishThese principles underpin the framework set up last November in Paris by the European countries.
Dessa principer stöder den ram som de europeiska länderna inrättade i Paris i november förra året.
EnglishWe have a unique opportunity to rid the world of the evil of terrorism and underpin democracy.
Vi har ett unikt tillfälle att befria världen från terrorismens ondska och att förstärka demokratin.
EnglishThese principles underpin the Stability and Growth Pact and this Pact must be respected and must function properly.
Vi får inte glömma att den gemensamma valutan är en av EU: s stora landvinningar.