"tuition" - Svensk översättning

EN

"tuition" på svenska

volume_up
tuition {substantiv}
EN

tuition {substantiv}

volume_up
However, most of this amount — EUR 1.6 billion — is spent on private tuition, i.e. on additional classes which allow the children to meet school requirements.
Större delen av detta belopp (1,6 miljarder euro) läggs emellertid på utbildning utanför skolsystemet, det vill säga på särskild kompletterande undervisning för barnen så att de motsvarar skolkraven.
Private nurseries that are run to high standards are beginning to appear: they offer foreign language tuition and other perks but only wealthy families can afford them.
Privat barnomsorg med hög standard börjar växa fram: de erbjuder undervisning i främmande språk och andra fördelar, men det är bara välbeställda familjer som har råd med detta.

Synonymer (engelska) till "tuition":

tuition

Användningsexempel för "tuition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this case, if German students have to pay tuition fees, you have to as well.
Om de tyska studenterna måste betala en terminsavgift måste du också det.
EnglishAs the Commission always needs some supplementary tuition, we will happily provide it.
Eftersom kommissionen fortfarande behöver lite läxhjälp skall vi gärna ge den det.
EnglishSelf-tuition workshops on fighting forest fires are also planned.
Seminarier för studier om hur man bekämpar skogsbränder planeras också.
EnglishNO - EU law doesn't exempt you from tuition fees!
NEJ – EU-reglerna ger dig inte rätt att slippa terminsavgifterna utomlands!
EnglishIn this case, this means that French nationals should be treated the same as Irish students as regards tuition fees.
I det här fallet ska alltså franska studenter behandlas på samma sätt som de irländska när det gäller terminsavgiften.
EnglishThose have to pay tuition fees know.
Nu tillkommer universitetsavgifter också.
EnglishThe tuition we pay them!
EnglishThe scholarships will be better tailored and will take into account the tuition fees as well as the estimated amount of expenditure for students' studies.
Stipendierna kommer att anpassas mer och hänsyn kommer att tas till både terminsavgifter och uppskattade utgifter för studierna.
EnglishStudents, however, please note that does not mean I am about to propose the introduction of tuition fees for students across Europe.
Lägg emellertid märke till studenter att detta inte betyder att jag står i begrepp att föreslå ett införande av undervisningsavgifter för studenter i hela Europa.
EnglishUnduly radical changes such as new conditions for tuition fees could unbalance this educational system, which has proved itself in the market.
Överdrivet radikala förändringar som nya villkor för terminsavgifter kan rubba balansen i detta utbildningssystem, som har visat sitt värde på marknaden.
EnglishWe are all in favour of a European labour market, but we are not giving unemployed people an opportunity to improve their communication skills through language tuition in neighbouring countries.
Vi är visst för den europeiska arbetsmarknaden, men vi ger inte de arbetslösa en chans att förbättra sina förmedlingsmöjligheter genom språklig vidareutbildning i grannlandet.
EnglishFinally, the European Integration Fund, which is targeted at newly-arrived third-country nationals, supports integration policies, including in the area of education and language tuition.
Slutligen ger Europeiska fonden för integration, som riktar sig till nyanlända tredjelandsmedborgare, stöd till integrationsprogram, däribland på området för utbildning och språkundervisning.