EN

travel {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Who pays for my travel, and for that of an accompanying person if I am a child?
Vem kommer att betala för min resa och medresenärens resa om jag är barn?
Air travel has become cheaper and cheaper over the last few decades.
Under de senaste decennierna har det blivit allt billigare att resa med flyg.
This is a result of putting the visas on an equal footing as regards unrestricted travel.
Detta följer av att visering jämställs när det gäller frihet att resa.
Deals Sell travel and travel-related products at exhibition prices during TUR
Deals Sälj resor och reserelaterade produkter till mässpriser under TUR.
Travel advice has had an impact on air travel and tourism in Asia.
Rekommendationer när det gäller resor har påverkat flygtrafik och turism i Asien.
This may involve some travel and accommodation elsewhere during vfu periods.
Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under vfu-perioderna.
travel (även: traveler, travelling)
Unnecessary travel to affected areas should be discouraged or postponed.
Onödigt resande till drabbade områden bör avrådas eller skjutas upp.
Easier travel is a necessary and important part of making this work.
Ett enklare resande är en nödvändig och viktig del för att detta skall fungera.
Finally, plans to reduce unnecessary travel should be welcomed.
Slutligen skulle metoder för att minska onödigt resande vara välkomna.
My answer to Mr Hoppenstedt is, of course, we would have to have a debate on space travel.
Till Hoppenstedt bör naturligtvis sägas: någon gång borde man föra en grundläggande diskussion om rymdverksamheten.
The Commission liaises closely with European and international travel agent associations each time the list is updated.
Kommissionen har ett nära samarbete med europeiska och internationella resebyråföreningar varje gång listan uppdateras.
It happens every time we shop using credit cards, use a telephone, open our e-mail or travel by plane.
Det sker varje gång vi handlar med kreditkort, lyfter telefonluren, öppnar e-post eller ger oss ut och flyger.
travel (även: bang, bat, battle, belt, bilge, blow, brand, breed, buffet, clip)
Drawing conclusions from the last six months, I am convinced that we will continue to travel together down the European road.
De tydliga nej-resultaten i de två folkomröstningarna har försatt hela EU i ett slags vakuum med stor osäkerhet inför framtiden.
Mozart was presented at this conference as some kind of proto-European federalist, because of nothing more than the fact that in his short career he travelled extensively in Europe.
Mozart framställdes vid konferensen som någon slags ureuropeisk federalist, enbart på grunderna att han reste mycket i Europa under sin korta karriär.
If in the coming months I can get as much negotiation in as Mrs Kinnock did in her one-and-a-half minutes, I will be travelling at a reasonable rate.
Om jag under de kommande månaderna kan få med så mycket i förhandlingarna som Glenys Kinnock fick med under en och en halv minut så kommer jag att färdas i rask takt.
The Commission decided that the best means to give effect to the outcome of this process was to propose travel times that would coincide with the travel and rest rules applicable to drivers.
Kommissionens vetenskapliga kommitté om djurhälsa och djurens välbefinnande drog slutsatsen att djurens hälsa och välbefinnande minskar i takt med transportens längd.
travel (även: stroke)
2. teknik
What will happen in the period at the end of 2001 and the beginning of 2002 when many people will be travelling around Europe?
Vad kommer att inträffa under den period som sträcker sig mellan slutet av år 2001 och början av år 2002, en period när mycket folk är i rörelse i Europa?
This creates a wholly new information space, or perhaps I should say information world, since this is a part of us, it is a part of us in the workplace, at home and when we are travelling.
Detta skapar en helt ny informationsrymd, eller kanske man borde säga informationsvärld, eftersom den är en del av oss, den är en del av oss på arbetsplatsen, hemma eller när vi är i rörelse.

Användningsexempel för "travel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
Tänk på att om du reser utomlands i syfte att få vård, så gäller andra regler.
EnglishPassengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
Passagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
EnglishWhen 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.
När 400 000 personer reser från Libyen till Tunisien är det en kris för Tunisien.
EnglishSome 30 % more lorries travel through the Brenner than through the Swiss passes.
Ungefär 30 procent fler lastbilar rullar över Brenner än via övergångar i Schweiz.
EnglishI still do not think it right that it should be combined with travel expenses.
Jag anser fortfarande inte att det är rätt att kombinera den med resekostnader.
EnglishOLAF's work in connection with the travel expenses affair was equally inadequate.
OlAF:s arbete i samband med resekostnadsaffären har också varit otillräckligt.
English- Mr President, it has been stated already that citizens of the Union travel widely.
(EN) Herr talman! Det har redan konstaterats att unionsmedborgarna reser mycket.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Det är så vi driver bort tågresenärerna till flygresor för medellånga sträckor.
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
EnglishIn my grandparents' time, it took several days to travel from Vitoria to Seville.
På mina farföräldrars tid tog det flera dagar att ta sig från Vitoria till Sevilla.
EnglishDoes he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
Hyser han några reseplaner, eller skall han underhålla några distingerade besökare?
EnglishModern food systems mean that animal diseases travel far and travel quickly.
De moderna matsystemen innebär att djursjukdomar färdas långt och färdas snabbt.
EnglishSecurity features and biometrics in passports and travel documents (debate)
Säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar (debatt)
EnglishFrom now on, they will be able to travel to EU Member States without a visa.
Från och med nu kommer de att kunna resa till EU:s medlemsstater utan visering.
EnglishIn my grandparents ' time, it took several days to travel from Vitoria to Seville.
På mina farföräldrars tid tog det flera dagar att ta sig från Vitoria till Sevilla.
EnglishMany have asked why I am raising the issue of travel between Strasbourg and Brussels.
Många frågar varför jag tar upp frågan om resorna mellan Strasbourg och Bryssel.
EnglishRelaxation of travel requirements is a flexible and valuable tool for this.
Lindrade resevillkor är ett flexibelt och värdefullt verktyg för detta ändamål.
EnglishWe are radically changing that and bringing it into line with modern travel realities.
Vi förändrar systemet från grunden och anpassar det till hur resorna görs i dag.
EnglishThis is a compromise which covers all Members' entitlements with regard to travel.
Det är en kompromiss som täcker ledamöternas samtliga rättigheter vid resor.
EnglishTravel expenses can be easily administered by giving Parliamentarians travel cards.
Reseersättning kan lätt administreras genom att parlamentarikerna ges ett resekort.

"travel gear" på svenska

travel gear
Swedish
  • resor redskap
  • färdutrustning
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"travel great distances" på svenska

travel great distances
Swedish
  • resa stora avstånd
Mera chevron_right

"travel guide" på svenska

travel guide
Swedish
  • reseguide
Mera chevron_right