EN

transportation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.
Ordet ” transportation ” är amerikanskt; det engelska ordet är ” transport ”.
Transportation of horses for slaughter in the European Union (written declaration)
Transport av hästar till slakt i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
The international transportation of dangerous goods is regulated by international agreements.
Internationell transport av farligt gods regleras i internationella avtal.
It has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
Utbrottet har också påmint oss om hur beroende vi har blivit av förflyttning med flyg.
transportation
In other words, they are not suited to storage and transportation.
De lämpar sig med andra ord inte för lagring och transportering.
2. amerikansk engelska
Other transportation efficiency is as important as cars and trucks!
Effektivitet i andra transportmedel är lika viktigt som bilar och lastbilar!
We could certainly continue on this path, but the products must be loaded onto transportation equipment such as ships, on which they travel for weeks or months.
Vi skulle säkert kunna fortsätta på detta sätt, men produkterna måste lastas på transportmedel som fartyg och fraktas i veckor eller månader.
In this light, it is important that we lay down the appropriate rules for the users of all means of transportation and ensure that the services they are using are also of suitable quality.
Det är därför viktigt att vi fastställer lämpliga regler för dem som använder alla typer av transportmedel och ser till att tjänsterna de brukar också är av lämplig kvalitet.

Användningsexempel för "transportation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.
Ordet ” transportation ” är amerikanskt; det engelska ordet är ” transport ”.
EnglishThe word ‘transportation’ is an American word; the English word is ‘transport’.
Ordet ”transportation” är amerikanskt; det engelska ordet är ”transport”.
EnglishTransportation of horses for slaughter in the European Union (written declaration)
Transport av hästar till slakt i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
EnglishIt has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
Utbrottet har också påmint oss om hur beroende vi har blivit av förflyttning med flyg.
EnglishAn exception to this decision allows transportation directly to an abattoir.
Undantag från detta beslut medges för transporter direkt till ett slakteri.
EnglishHowever, the key issue must be to reduce the overall volume of animal transportation.
Huvudfrågan måste emellertid vara att minska antalet djurtransporter överhuvudtaget.
EnglishTransport chains that may also involve transportation by road must also be included.
Också sådana transportkedjor bör inkluderas som kan omfatta vägtransporter.
EnglishEverywhere is easily accessible by both private car and public transportation.
Oavsett om du åker bil eller med kollektivtrafik är det enkelt att ta sig fram överallt.
EnglishIt must be appreciated that shipping is one of the cleanest ways of transportation.
Vi måste inse att sjötransporterna är ett av de renaste transportslagen.
EnglishSometimes it can look more like a living room on wheels than a means of transportation.
Ibland kan den se ut som ett rullande vardagsrum snarare än ett fortskaffningsmedel.
EnglishWe are right to demand feeding and watering breaks during the transportation of animals.
Vid djurtransporter kräver vi med rätta pauser då man vattnar och utfordrar djuren.
EnglishWe have to be careful when making regulations which affect this type of transportation.
Vi måste vara försiktiga när vi inför regler som påverkar den här typen av transporter.
EnglishI would hope that, in particular, infrastructure and transportation would feature prominently.
Jag hoppas att i synnerhet infrastruktur och transport får en framträdande roll.
EnglishEffective border controls on the transportation of animals are being made unlawful.
Det blir olagligt med en effektiv gränskontroll av djurtransporterna.
EnglishEffective border controls on the transportation of animals are being made unlawful.
Med kommissionens förslag ser man till att alla ekonomiska fördelar kan utnyttjas maximalt.
EnglishIts record in the transportation of dangerous goods is amongst the best.
Dess resultat när det rör transporter av farligt gods är bland de bästa.
EnglishI am thinking mainly of sectors such as the energy, transportation and industrial sectors.
Då tänker jag framför allt på sektorer som energi, transport och industri.
EnglishAmongst other things, this ensures that air travel is in fact the safest form of transportation.
Detta garanterar bl.a. att flygtrafiken faktiskt är det säkraste transportmedlet.
EnglishOther transportation efficiency is as important as cars and trucks!
Effektivitet i andra transportmedel är lika viktigt som bilar och lastbilar!
EnglishThe modes of transportation are likewise, in my opinion, of the highest quality and standards.
Transportsätten är också, enligt min mening, av högsta kvalitet och standard.