EN

transport {substantiv}

volume_up
Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.
Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.
The Marco Polo programme only deals with other transport, not less transport.
Marco Polo-programmet är enbart inriktat på en annan sorts transport, inte på mindre transport.
The same is true for licensed production overseas, and transport and trans-shipment.
Den skall också gälla licenstillverkning utomlands och transport och återexport.
I also believe that diversity of transport and modes of transport is important.
Jag anser också att olika transporter och transportmedel är viktiga.
Among the different modes of transport, air transport has experienced the fastest growth.
Lufttransport är det transportmedel som har den snabbaste tillväxten.
We should prioritize energy-saving, environmentally-friendly, sustainable means of transport.
Vi skall prioritera energisnåla, miljövänliga och uthålliga transportmedel.
There needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
Låt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
We have two reports concerning the treatment and transport of animals: that will be a very familiar subject for the Commissioner.
Vi har två betänkanden om behandling och förflyttning av djur: Detta borde vara ett mycket välbekant ämne för kommissionären.
The industry endorses the legislator's resolve to make transport, the movement of people and goods, which is a cornerstone of free movement, safer and less polluting.
Industrin uppskattar lagstiftarens vilja att göra transport, förflyttningen av människor och varor, grundstenen för den fria rörligheten, säkrare och mindre förorenande.
SV

transport {neutrum}

volume_up
transport (även: last)
Om ett land inte svarar, måste varje individuell transport godkännas.
If a country does not reply, each individual shipment will have to be approved.
Den främsta ansatsen för att förhindra olaglig transport måste komma från medlemsstaterna.
Efforts to prevent illegal shipment need to begin, notably, at Member State level.
Om denna transport fullföljs är det troligt att liknande transporter kommer att fortsätta en tid framöver.
If this shipment proceeds it is likely that shipments will continue for some time to come.

Användningsexempel för "transport" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
English. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
Vi röstar mot betänkandet om tillträde till marknaden för godstransporter på väg.
EnglishUpgrading the transport infrastructures applies in particular to rail transport.
Uppgraderingen av transportinfrastrukturer gäller särskilt järnvägstransporterna.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Om vi röstar för ändringförslag 85 försvinner denna minskning av transporttiden.
EnglishBy easing transport problems we can, without anxiety, allow traffic to increase.
Genom att minska trafikens skadeverkningar kan vi lugnt låta transporterna öka.
EnglishIt is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
Det är fel att fortsätta att främja den osunda och uppblåsta transportekonomin.
EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishI would also like to support the last speaker who talked about animal transport.
Jag skulle också vilja stödja föregående talare som talade om djurtransporter.
EnglishWe are about to review the guidelines on the trans-European transport networks.
Låt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
EnglishWe are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.
Vi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.
EnglishThis makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind.
Det gör att det är nödvändigt med ordentliga regler för hur detta skall fungera.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
För arbetsgivarna inom transportsektorn går lönsamheten klart före säkerheten.
EnglishPictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
Bilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång på gång belägg för detta.
EnglishWe cannot once again subsidize the railways but not the other forms of transport.
Vi kan inte återigen subventionera järnvägen men inte de andra transportslagen.
EnglishSmart cities require a smart communications, transport and energy infrastructure.
Smarta städer kräver smart kommunikations-, transport- och energiinfrastruktur.
EnglishFor example, motorists' costs have never been reflected in the cost of transport.
Transportkostnaderna har till exempel aldrig avspeglat bilismens verkliga kostnad.
EnglishWe all know that transport is one area where CO2 emissions need to be reduced.
Vi vet alla att transporter är ett område där koldioxidutsläppen måste minskas.
EnglishRapid passenger transport can also compete with local airlines and coach services.
Snabba passagerartransporter kan också konkurrera med lokala flyg- och bussbolag.
EnglishNo economy can be competitive without effective transport and energy networks.
Ingen ekonomi kan vara konkurrenskraftig utan effektiva transport- och energinät.
EnglishHowever, the research and transport infrastructures are also important concerns.
Det är emellertid även viktigt med infrastruktur för forskning och transport.

"transport the gas" på svenska

transport the gas
Swedish
  • transportera gasen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"transport the good" på svenska

transport the good
Swedish
  • transportera det goda
Mera chevron_right