"thus" - Svensk översättning

EN

"thus" på svenska

EN thus
volume_up
{adverb}

thus (även: then, this, that, so)
volume_up
{adv.}
The result would thus match the existing practice in the horizontal directives.
skulle slutresultatet även motsvara linjen i de horisontala direktiven.
The legislative proposals thus also clearly come under the codecision procedure.
sätt faller lagförslagen även klart under medbeslutandeförfarandet.
It is thus important for us to influence this report as much as possible.
Det är således viktigt att vi påverkar detta betänkande mycket som möjligt.
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Överenskommelsen leder därför inte till att obligatorisk ursprungsmärkning införs.
Pressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
Att driva på östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
Thus, we consider imperative the application of the principle of precaution.
Vi anser därför att det är nödvändigt att tillämpa försiktighetsprincipen.
thus (även: consequently, so, then, therefore)
Thus the problem of understanding the interests of the general public is still there.
Alltså existerar fortfarande problemet om förståelsen av den allmänna opinionen.
Thus, this directive is indeed a very important political choice.
Detta direktiv utgör alltså verkligen ett mycket betydelsefullt politiskt vägval.
Welcome thus to this 'Barcelona Process: Union for the Mediterranean'.
Välkomna alltså till denna ”Barcelonaprocessen: En union för Medelshavsområdet”.
thus (även: accordingly, therefore)
These amendments were adopted, thus introducing a number of improvements.
Dessa ändringsförslag antogs och ett antal förbättringar infördes således.
Thus, it includes researchers within the scope of the recommendation.
Han har således inbegripit forskare i rekommendationens tillämpningsområde.
It is thus basically a subsidy in disguise and is to be rejected on principle.
I själva verket är det således ett dolt bidrag och bör principiellt avvisas.
This is thus our third guiding principle: the precautionary principle.
Det är följaktligen den tredje princip som vägleder oss: försiktighetsprincipen.
The global aim of this proposal is thus to ally flexibility with security.
Följaktligen instämmer vi i stora drag med förslagen i betänkandet.
Fathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.
Mammor och pappor är följaktligen ”förskoleverksamhetens jämbördiga partner”.
thus (även: so)
Thus, of necessity, things are moving towards the conciliation procedure.
Sålunda har omständigheterna ovillkorligen lett till ett förlikningsförfarande.
The regulation thus proposes abolishment of the 'exequatur' procedure.
I förordningen föreslås sålunda att det s.k. exekvaturförfarandet avskaffas.
Thus, a need for appropriate analytical methods of control will have to be considered.
Man måste sålunda bedöma behovet av lämpliga analytiska kontrollmetoder.
thus (även: this)
Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.
här långt har stor uppmärksamhet ägnats åt banksektorn.
Thus, preparations are not being stepped up, and in the globalising world we too will have to pay for that before long.
här förstärker man inte beredskapen, och i en allt mer globaliserad värld drabbar det förr eller senare även oss.
Secondly, on the question of banking charges, what has been the response of the banking community thus far?
För det andra, beträffande frågan om bankavgifter, vad har gensvaret från bankvärlden varit här långt?
thus (även: hereby)
The four conditions laid down in the 1999 framework directive are thus met.
Härigenom uppfylls de fyra villkor som fastställdes i ramdirektivet 1999.
if we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
om vi vill ha tillräckligt med livsmedel eftersom det bara är härigenom som vi kan ta itu med kriser,
It was thus made clear that an exclusively competitive approach does not satisfy the interests of their populations.
Härigenom stod det klart att ett rent konkurrensperspektiv inte tillfredsställer befolkningarnas intressen.
thus (även: thereby)
The legislative proposals thus also clearly come under the codecision procedure.
sätt faller lagförslagen även klart under medbeslutandeförfarandet.
Thus, we would contribute to the security of passengers who use airlines' services.
sätt skulle vi öka säkerheten för flygbolagens passagerare.
European nationality thus acquires a specific and deeper meaning.
sätt får den europeiska nationaliteten en särskild och fördjupad mening.

Synonymer (engelska) till "thus":

thus

Användningsexempel för "thus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEuropean governance thus becomes more efficient and moves closer to the citizen.
EU:s styrelseformer blir därigenom effektivare och flyttas närmare medborgaren.
EnglishThus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
Låt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
EnglishCooperation with countries outside Europe is thus becoming particularly important.
Samarbetet med länder utanför Europa håller således på att bli särskilt viktigt.
EnglishThe report proposes changes to this status and we will thus vote in favour of it.
I betänkandet föreslås att detta ska ändras och därför röstar vi för betänkandet.
EnglishI am thus in favour of free legal assistance to women who are victims of violence.
Jag är alltså för kostnadsfri rättshjälp för kvinnor som faller offer för våld.
EnglishA report that was thus partly supported by our colleagues from the ACP parliaments.
Det var ett betänkande som delvis stöddes av våra kolleger från AVS-parlamenten.
EnglishThus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.
EnglishThe car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
Det bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.
EnglishWe thus need an openness that ensures that Europe can be a world-beating economy.
Därför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.
EnglishThe Council must set priorities, thus giving true shape to the Lisbon Strategy.
Rådet måste göra prioriteringarna och därmed ge Lissabonstrategin en verklig form.
EnglishThus one of my concerns is the enormous confidence we have in ourselves in Europe.
En av mina farhågor är därför den enorma tilltro vi har till oss själva i Europa.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
Situationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.
EnglishThis is an exceptional situation and thus exceptional responses are required.
Detta är en exceptionell situation och därför krävs det exceptionella åtgärder.
EnglishI thus voted in favour of Parliament's resolution, as it supports the idea that:
Följaktligen röstade jag för parlamentets resolution, eftersom den stöder tanken att
EnglishOur attention will thus be focused on north Africa and south-eastern Europe.
Vår uppmärksamhet kommer därför att fokuseras på Nordafrika och sydöstra Europa.
EnglishThis patent thus opens the way for designer humans, for custom-made human beings.
Det här patentet öppnar alltså dörren för designade, skräddarsydda människor.
EnglishThe situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.
På det här viset kan situationen anpassas till motorcyklarnas faktiska kördynamik.
EnglishThe multifunctionality of the rural regions can thus be strengthened and increased.
Därigenom kan landsbygdens mångfald förstärkas och användas på ett vidgat sätt.
EnglishThus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
EnglishThe first principle is the identification of corridors and thus of the network.
Den första principen är fastställandet av korridorer och därmed av nätverket.