EN

think {substantiv}

volume_up
think
De borde ta sig en fem minuters funderare.
I also think there has to be some fundamental rethinking of the issue of the executive agency and its objectives.
Jag anser även att en ordentlig funderare behöver tas när det gäller det verkställande organet och dess målsättningar.
The Commission should have a proper think and try, for all that, to make a serious effort also to ban oktaBDE and dekaBDE.
Kommissionen borde ta sig en ordentlig funderare och ändå försöka göra en seriös ansträngning för att förbjuda även oktaBDE och dekaBDE.

Användningsexempel för "think" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Jag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Jag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishIt does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
Den anser inte att dessa numera sterila vatten är värda 86 miljoner euro om året.
EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishSome think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
En del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
EnglishI think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
Jag anser att det alltid finns skäl till att sitta med och lyssna på debatterna.
EnglishI think Cambridge is one of the greatest universities in Europe and in the world.
Jag anser att Cambridge är ett av de bästa universiteten i Europa och i världen.
EnglishThanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
Tack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli så stor oenighet här.
EnglishThat is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
Därför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
EnglishI think I should be allotted at least five extra minutes in front of the mirror.
Tycker jag att jag borde bli tilldelad minst fem minuter extra framför spegeln.
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
EnglishI think that we will need to be very prudent in the management of some dossiers.
Jag tror att vi får vara mycket försiktiga vid handläggningen av vissa ärenden.
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Jag tror det var ett av de längsta kommissionsanföranden som någonsin gjorts här.
EnglishFor all these reasons, I think that the Commission's proposal is quite positive.
Av alla dessa anledningar anser jag att kommissionens förslag är ganska positivt.
EnglishI think these few explanations on this point will satisfy Mr Seppänen's request.
Jag tror att dessa förklaringar på den här punkten tillgodoser Seppänens begäran.
EnglishEven without the vote on the report by Mr Fiori, I think that this is necessary.
Även utan omröstningen om Fiori-betänkandet tror jag att det är mycket befogat.
EnglishTherefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
Därför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Jag tycker att Afrikas folk bör känna till EU:s sjaskiga och ohederliga planer.