"there" - Svensk översättning

EN

"there" på svenska

SV

EN there
volume_up
{adverb}

there (även: so)
volume_up
det {adv.}
Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
Finns det en tidtabell, finns det måldatum för att få igenom det här direktivet?
But in fact it did surprise me, because there are only two explanations for it.
Men det har ändå överraskat mig, ty det finns bara två förklaringar till det.
There are quite specific examples of this, such as the product liability directive.
Det finns ju helt konkreta exempel på det, exempelvis produktansvarsdirektivet.
there
volume_up
där {adv.} (på det stället)
I was born there, I studied there, my kids are there, I almost live there.
Jag föddes där, jag studerade där, mina barn är där, jag bor nästan där.
Was that snake Hollingsworth still teaching there when you went through Berkley?
Jobbade den där ormen Hollinsworth, fortfarande när du gick där.
There is a subsidiarity protocol, in which the principle of precedence is established.
Där finns ett subsidiaritetsprotokoll, där närhetsprincipen slås fast.
there (även: therein)
volume_up
i det {adv.}
There is still a great deal to be done by the European Commission in this respect.
Kommissionen har fortfarande mycket kvar att göra i det hänseendet.
There are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Det finns ungefär hundra miljarder galaxer i det synliga universum.
Mr President, there are awful coincidences in parliamentary life.
Det finns i det parlamentariska livet förfärliga sammanträffanden.
there
volume_up
dit {adv.}
When we can go there and actually achieve something, we shall be sure to go.
I det ögonblick som vi kan åka dit för att göra något effektivt, då åker vi dit.
The way to get there is by hitting that target and bouncing to it.
Sättet att komma sig dit är att träffa det där målet och studsa dit.
If we are going to get there, we need to bring forward legislation which helps us to get there.
Om vi ska nå dit måste vi stifta lagar som gör det lättare för oss att komma dit.
there (även: therein)
In this respect, there is also a need for serious thinking about the STOA.
I det avseendet krävs det också ett reflektionsarbete om STOA.
There is one country which forms an exception to this rule, namely Italy.
Det finns ett land som är ett undantag i det avseendet och det är Italien.
We will tackle that point if there is still any hesitation to be overcome.
Vi kommer att hantera den frågan om det fortfarande kvarstår frågetecken i det avseendet.
there (även: therein)
volume_up
däri {adv.}
There still remains a freedom of choice which politicians have to exercise responsibly.
Däri finns en valfrihet kvar som politiker måste använda på ett ansvarsfullt sätt.
There lies the politically guilty behaviour of the Commission.
Däri ligger politiskt den skuld som kommissionen har när det gäller dess förhållningssätt.
Det är faktiskt däri problemet ligger.
there
there

Synonymer (engelska) till "there":

there

Användningsexempel för "there" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.