"test" - Svensk översättning

EN

"test" på svenska

volume_up
test {substantiv}
SV

"test" på engelska

volume_up
test {neut.}
EN

EN test
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

test (även: check, experiment, tuft)
volume_up
test {neut.}
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Proportionalitetstestet är inte ett politiskt test, utan ett rättsligt test.
If you have named your database TEST for example, you would delete the directory C:AdabasSqlWrkTest.
Om din databas t.ex. heter TEST raderar du katalogen C:AdabasSqlWrkTest.
Enter the text ' Test ' in cell A1; enter the text ' test ' in B1.
Skriv texten " Test " i cell A1 och texten "test " i cell B1.
test (även: check, crucible, display, experiment)
volume_up
prov {neut.}
Yet today we too are faced with a test, namely a test of our solidarity.
I dag står även vi inför en prövning, nämligen ett prov på vår solidaritet.
   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
   – Är inte denna nyckelfråga något av ett avgörande prov för unionens anpassningsförmåga?
It is a crucial test of the sincerity of our declarations and we must not flunk it.
Det är ett avgörande prov på ärligheten i våra förklaringar och vi får inte misslyckas.
test
Yet today we too are faced with a test, namely a test of our solidarity.
I dag står även vi inför en prövning, nämligen ett prov på vår solidaritet.
The terrorist threat is a test for European integration.
Det terroristiska hotet är en prövning för den europeiska konstruktionen.
This is the real test of how serious you are about the principles of subsidiarity.
Det här är en verklig prövning på hur pass seriösa ni är när det gäller subsidiaritetsprincipen.
test
volume_up
tenta {utr.}

2. "a medical examination"

At the same time, a timetable should be set for the testing of existing substances.
Samtidigt bör man ange en tidsplan för undersökning av redan befintliga ämnen.
They have been banned for some considerable time, during which nitrofen has not once been tested for.
Under hela den tiden har ingen undersökning gjorts för att söka efter nitrofen.
Therefore, I think that a kind of stress test, an investigation, is needed into the application of European legislation and whether this has been carried out correctly.
Det krävs någon form av stresstest, en undersökning, för att utreda om gemenskapslagstiftningen tillämpats och genomförts på rätt sätt.

3. "concrete"

test (även: try-out)
volume_up
utprovning {utr.} (konkret)
We can accept experiments on animals for the development and testing of essential medicines.
Vi kan godta dessa djurförsök för utveckling och utprovning av nödvändiga mediciner.

Användningsexempel för "test" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Det är nu andra gången vi prövar det årliga förfarandet enligt Lissabonfördraget.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Om vi inte klarar testet kommer lågorna i Neapel att sätta hela Europa i brand.
EnglishThis is because energy is, in fact, the greatest challenge and the greatest test.
Det beror på att energi faktiskt är den största utmaningen och det största testet.
EnglishWhat is more, we still do not have a proper stress test for the insurance market.
Dessutom har vi fortfarande inte ordentliga stresstester för försäkringsmarknaden.
EnglishThis picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
EnglishThese parliamentary elections will be a litmus test for the Saakashvili government.
Det här parlamentsvalet kommer att bli ett lackmustest för regeringen Saakashvili.
EnglishThis is a test of the credibility of the European Union's human rights standards.
Detta är ett eldprov för hur trovärdiga EU:s människorättsliga normer egentligen är.
EnglishThe current crisis is an acid test, and we must understand its full significance.
Den nuvarande krisen är ett eldprov, och vi måste inse dess fulla betydelse.
EnglishSo far, I have not put that willingness to the test with a number of governments.
Hos en del regeringar har jag hittills inte alls kunnat märka någon sådan villighet.
EnglishYou will not find my signature on an abbreviated version of the stress test.
Ni kommer inte att se min underskrift under en förenklad version av stresstestet.
EnglishWe have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
Vi har sett till att den mänskliga faktorn är brett representerad i testkriterierna.
EnglishMr President, Europe and all its institutions are called to undergo a great test.
Herr talman! Europa med alla sina institutioner står inför en stor utmaning.
EnglishThis was the first great test for the Union of 27, and I believe we have passed it.
Detta var det första testet för EU-27, och jag anser att vi har fått godkänt.
EnglishIs it ever right to test on animals in order to potentially save the lives of humans?
Är det någonsin rätt att göra djurförsök för att potentiellt rädda människoliv?
EnglishIn fact, they would do the famous bowl test back in the '70s with Ragu and Prego.
Faktum är, de brukade göra det det berömda skåltestet på 70-talet med Ragu och Prego.
EnglishAn example of how to get access to preserved websites on the Test Platform.
Ett exempel på hur vi i Testplattformen kan tillgängliggöra insamlade webbplatser
EnglishThere is no doubt that the election represents a crucial test for democracy in Ukraine.
Det råder ingen tvekan om att valet innebär ett viktigt demokratitest i Ukraina.
EnglishIt will stand the test of time as a testament to the work of this presidency.
Det kommer att stå sig genom tiderna, som ett bevis på detta ordförandeskaps arbete.
EnglishWe have made one thing clear today: we do not want fish out of a test-tube.
Det har i dag helt tydligt framkommit: vi vill inte ha någon fisk på konstlad väg.
EnglishThe litmus test for the genetic engineering industry is not authorisation but sales.
Lackmustesten för genteknikindustrin är inte tillståndet, utan försäljningen.