"terrible" - Svensk översättning

EN

"terrible" på svenska

SV

"enfant terrible" på engelska

EN

terrible {adjektiv}

volume_up
And the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
Och det andra världskriget var verkligen en hemsk händelse, också ekonomiskt för Japan.
It has had a terrible history, suffering particularly badly from the fallout from Chernobyl.
Landet har en hemsk historia, då det drabbats särskilt hårt av nedfallet från Tjernobyl.
Let us never forget that the terrible destitution of the Haitians is not due solely to a terrible earthquake.
Vi får aldrig glömma att haitiernas fruktansvärda armod inte bara beror på en hemsk jordbävning.
It comes at a terrible time in the life and history of the Union.
Den kommer vid en förfärlig tidpunkt i unionens liv och historia.
What terrible intellectual, cultural and political poverty pervades this report!
Vilken förfärlig intellektuell, kulturell och politisk fattigdom som genomsyrar detta betänkande!
Women are already in a terrible situation and under terrible pressure in Muslim countries.
Kvinnor befinner sig redan i en förfärlig situation och är utsatta för fruktansvärda påtryckningar i muslimska länder.
The fact that negotiations have reached an impasse is terrible news.
Att förhandlingarna har nått ett dödläge är en förskräcklig nyhet.
In 1986 we saw the beginning of a terrible tragedy with the explosion of reactor 4.
1986 såg vi början till en förskräcklig tragedi i och med explosionen av reaktor 4.
Europe has a terrible history and this must never happen again.
Europa har en förskräcklig historia denna får aldrig upprepas.
SV

enfant terrible {enbart singularis}

volume_up
1. "oböjligt"
enfant terrible
EU kan inte fortsätta med denna barnpassarroll; rollen som enfant terrible.
The EU cannot remain in a babysitter role; that of an enfant terrible.
Jag är inte så mycket av ett enfant terrible att jag ska plåga er här.
I am not such an enfant terrible as to torture you here.

Användningsexempel för "terrible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor us, the cyclone and its terrible consequences are a purely humanitarian issue.
För oss är cyklonen och dess fruktansvärda konsekvenser en rent humanitär fråga.
EnglishThat seems to be the only thing likely to make this terrible regime think again.
Det tycks vara det enda som kan få denna förskräckliga regim på andra tankar.
EnglishWe know that terrorism is one of the most terrible challenges facing our societies.
Vi är medvetna om att terrorismen är en av vårt samhälles farligaste utmaningar.
EnglishHe gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
Han gav mig ett verkligt fruktansvärt svar: ”Det är sant, men det är krigstider nu.”
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Det behövs nu en betydande upprustning för att lindra dessa hemska förhållanden.
EnglishTheir destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
Deras nöd är fruktansvärd i Azerbajdzjan, Georgien och till och med i Armenien.
EnglishTerrible anniversaries like these stick in our minds, and in everyone else’s.
Fruktansvärda årsdagar som dessa har etsat sig fast i våra och alla andras minnen.
EnglishSomeone said that everything in Africa was terrible and things were not improving.
Någon sa att allting i Afrika var fruktansvärt och att ingenting blev bättre.
EnglishThey should not be put at risk and punished even more by the terrible regime.
De bör inte utsättas för risker eller straffas ännu mer av denna förfärliga regim.
EnglishOf course, we all remember that terrible day when Mr Koschnick nearly died.
Vi kommer alla naturligtvis ihåg den hemska dagen när herr Koschnick nästan dog.
EnglishYou know, it is a terrible thing, this Council’s slogan is ‘Hands off my money!’
Det är ett fruktansvärt motto som rådet har, detta ”rör inte mina pengar!”
EnglishThe UN declaration we are celebrating today was the outcome of a terrible war.
FN: s förklaring, som vi firar här i dag, var konsekvensen av ett fruktansvärt krig.
EnglishIn 1986 we saw the beginning of a terrible tragedy with the explosion of reactor 4.
1986 såg vi början till en förskräcklig tragedi i och med explosionen av reaktor 4.
EnglishThis would be another terrible blow to the standard of living of working people.
Detta skulle vara ett nytt hårt slag för arbetande människor och deras levnadsstandard.
EnglishIt is a terrible problem faced by my country, which is unable to find a solution.
Detta är ett stort problem för mitt hemland, som inte har lyckats finna någon lösning.
EnglishNow that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
Det är också en oerhört svår belägenhet för oss i Europa, där folk vill ha ägg.
EnglishChildren that are forced to take part in the conflict also witness terrible atrocities.
Barnen som tvingas delta i konflikten blir också vittnen till hemska grymheter.
EnglishHowever, the word "modernise" can be such a terrible weasel word at the same time.
Ordet " modernisera" kan dock på samma gång vara ett väldigt svävande ord.
EnglishThe Sakharov prize was an award for fighting terrible systems of bondage.
Sacharovpriset var en utmärkelse för kampen mot fruktansvärda förtryckarsystem.
EnglishThe outcome of the referendum and the terrible consequences were very predictable.
Resultatet av folkomröstningen och de fruktansvärda följderna var mycket förutsägbara.

"terrible grief" på svenska

terrible grief
Swedish
  • fruktansvärd sorg
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.