"terms and conditions" - Svensk översättning

EN

"terms and conditions" på svenska

SV

EN terms and conditions
volume_up
{pluralis}

terms and conditions
volume_up
villkor {plur.}
The networks have to open up with terms and conditions that are fair and non-discriminatory.
Näten måste öppnas enligt rättvisa och icke-diskriminerande villkor.
The European Union is right to lay down terms and conditions for Hamas.
Europeiska unionen gör rätt i att ställa upp villkor för Hamas.
It needs to be converted into a task force which will impose terms and conditions and procedures.
Den måste omvandlas till en arbetsgrupp som ställer krav på tidsfrister, villkor och tillvägagångssätt.

Användningsexempel för "terms and conditions" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis function of our system is included in the Google AdWords Terms and Conditions.
Den här funktionen i vårt system omfattas av användarvillkoren för Google AdWords.
EnglishThe 5+2 list is not just another catalogue of supplementary terms and conditions.
Fem plus två-listan är inte bara ytterligare en uppräkning av tilläggsvillkor och förutsättningar.
EnglishCheck the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
Kontrollera villkoren och returpolicyn på säljarens webbplats.
EnglishNor should comparisons of pay and terms and conditions of employment be regulated in the directive.
Eventuella jämförelser av löne- och arbetsvillkor skall inte heller regleras i direktivet.
EnglishIn other words, the national terms and conditions for implementing flexibility and security.
Med andra ord, de nationella villkoren för att genomföra strategier för flexibilitet och trygghet.
EnglishWe really need to insist that terms and conditions are met, and we should give them sufficient time.
Vi måste faktiskt insistera på att villkoren uppfylls, och vi måste ge dem tillräckligt med tid.
EnglishI am concerned about the unfair contractual terms and conditions not only for authors, but also for users.
Jag oroas över de orättvisa kontraktsvillkoren, inte bara för upphovsmän utan även för användare.
EnglishI doubt whether customers will actually use it to inform themselves of the detailed terms and conditions.
Jag tvivlar på att konsumenterna faktiskt kommer att använda den för att få besked om detaljerade villkor.
EnglishAll Members of the European Parliament should, as soon as possible, be subject to uniform terms and conditions.
Samtliga Europaparlamentets ledamöter bör så snart som möjligt omfattas av enhetliga regler och villkor.
EnglishThis is why we do not believe that pay should be included in the directive's definition of terms and conditions of employment.
Det är därför vi inte tycker att lön skall vara med i direktivets definition om arbetsvillkor.
EnglishTerms and conditions of employment are regulated by collective agreements for both permanent and temporary employees.
Anställningsvillkoren är både för tillsvidareanställda och visstidsanställda reglerade i kollektivavtal.
EnglishThe modifications requested by Parliament's rapporteur will all lead to a deterioration in workers' terms and conditions.
De ändringsförslag som parlamentets föredragande begärt går alla ut på att försämra löntagarnas villkor.
EnglishAccording to our Terms and Conditions, active accounts need to reach the payment threshold in order to qualify for a payment.
Enligt våra användarvillkor måste aktiva konton nå verifieringsgränsen för att en utbetalning ska ske.
EnglishWorking terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
Arbetsvillkor och arbetsförhållanden får inte avgöras av situationen på arbetsmarknaden och tillgången på arbetskraft.
EnglishThey are entitled to fair contract terms and conditions that do not tie them for long periods to particular providers.
De har rätt till rättvisa avtalsvillkor och villkor som inte binder dem under långa perioder till vissa leverantörer.
EnglishI think that 14 days as from the time when the customer has full knowledge of the contractual terms and conditions is adequate.
Jag anser att det räcker med fjorton dagar från och med den dag då kunden får kännedom om samtliga avtalsvillkor.
EnglishInformation about interest rates and credit terms and conditions will be standardised to make it easier to compare offers.
Informationen om räntesatser och kreditvillkor kommer att standardiseras för att underlätta jämförelser mellan erbjudanden.
EnglishThe terms and conditions of this law affect all EU members, independent of whether they are in the visa waiver programme or not.
Villkoren i denna lag påverkar alla EU-medlemmar oberoende av om de ingår i programmet för viseringsundantag eller inte.
EnglishPublishers that agree to the online AdSense Terms and Conditions are required to adhere to the following policies, so please read them carefully.
Utgivare som godkänner användarvillkoren för AdSense måste följa denna policy, så läs igenom dem noggrant.
EnglishThis is normally done by means of an agreement in which purchasers and vendors agree on the terms and conditions for such a transfer.
Vanligtvis sker detta genom en överenskommelse där köpare och säljare avtalar om villkoren kring en sådan överlåtelse.