EN to tend
volume_up
[tended|tended] {verb}

1. allmänt

to tend
Due to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Den låga nivån tenderar därför att koncentrera sådana miljögifter som nitrater.
Like for instance, biologists and physics tend to be almost as famous as actors.
Biologer och fysiker tenderar att bli nästan lika berömda som skådespelare.
In economics, utopias tend to be dangerous and rash behaviour expensive.
I ekonomin tenderar utopier att vara farliga och förhastat beteende dyrt.
You bleed free my lord, May i tend to your wound?
Du blöder ers höghet låt mig vårda dig....
We have nurtured a delicate plant; let us now ensure that we tend it in Buenos Aires in December.
Det gäller nu att vårda denna ömtåliga planta vid Buenos Aires-mötet i december.
The desire of individuals to tend and protect nature has often led to rich biological variation.
Mycket ofta har det varit det personliga intresset att vårda och värna naturen som har givit en rik biologisk variation.
Opinion polls, whatever questions are put, can sometimes tend to make you feel queasy.
Opinionsundersökningar kan ibland tendera att få en att känna sig illa till mods, oavsett vilka frågor som ställs.
Therefore their disposable incomes would have an impact on rural economies because they would tend to spend that income.
Deras disponibla inkomst skulle ge effekt på landsbygdens ekonomi, för de skulle tendera att göra av med den inkomsten.
I know from talks with the Slovenian Presidency that their proposals will tend to aim for a longer rather than a shorter grace period.
Jag vet av samtal med det slovenska ordförandeskapet att deras förslag kommer att tendera att syfta till en längre snarare än en kortare tidsfrist.
to tend
Any exceptions in these areas will inevitably tend to be never-ending.
Varje undantag på dessa områden kommer ofelbart att ha en tendens att bli oändliga.
National currencies outside the EMU area will then tend to devalue with regard to the euro and certainly when countries from Central and Eastern Europe become members.
Nationella valutor utanför EMU-området kommer då att ha en tendens till devalvering gentemot euron, säkerligen när länder från Central- och Östeuropa ansluter sig.
It is a Treaty which will not overcome the deep and irremediable contradictions of this European integration, but which will, on the contrary, tend to accentuate them.
Det är ett fördrag som inte kommer att få bukt med de djupa och obotliga motsägelserna i denna europeiska integrationen, utan som tvärtom kommer att ha en tendens att framhäva dem.
to tend (även: to watch)
to tend (även: to attend, to wait, to minister)
This also applies to transforming geographic blocs into economic blocs that will tend to compete with one another, to the detriment of safety.
Det gäller även förslaget att omvandla geografiska block till ekonomiska block, som kommer att ha en benägenhet att konkurrera med varandra, till skada för säkerheten.

2. sjöfart

to tend

Användningsexempel för "to tend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf there is a constant threat of an EU inspection, standards tend to be kept up.
Hot om granskning från unionens sida gör att säkerhetsrutinerna upprätthålls.
EnglishThey tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
De har en tendens att bita varandra, ofta helt kraftfullt och vanligen i ansiktet.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Vi känner alla till dessa argument, och de flesta verkar vara överens om dem.
EnglishPublic opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
Den allmänna opinionen verkar stödja detta synsätt och den får inte förbigås.
EnglishWe tend to have good Presidencies when the small countries are in charge.
Vi brukar ha goda ordförandeskap, när de små länderna sitter i ordförandestolen.
EnglishHowever, career breaks still tend to be taken more often by women than by men.
Det är emellertid vanligare att kvinnor gör uppehåll i sina yrkeskarriärer.
EnglishRather, they tend to suffer the detrimental consequences of the liberalisation of trade.
Kvinnorna drabbas snarare av de ödesdigra följderna av handelns liberalisering.
EnglishIt will tend to weaken the people’s confidence in the EU even further.
Det kommer att bidra till att försvaga människors förtroende för EU ytterligare.
EnglishRather I think that parties often tend to take themselves particularly seriously.
Jag tror snarare att partierna ofta har en tendens att ta sig själva på för stort allvar.
EnglishIt is unfortunate that we sometimes tend to contemplate our own navels too much.
Det är synd att vi ibland ägnar oss litet för mycket åt navelskådning.
EnglishMoreover, air pollution would be reduced precisely where people mostly tend to live.
Vidare skulle luftföroreningarna minska just där de flesta människor bor.
EnglishAnd so we tend to fill these times up when things should really go really quickly.
Så vi fyller ut dessa tider när det egentligen borde gå väldigt snabbt.
EnglishToday, they are 27, inhabited by citizens who tend to become migratory.
I dag handlar det om 27 medlemsländer där medborgarna förflyttar sig alltmer.
EnglishI tend to believe that, to put it bluntly, this is a licence to plunder.
Jag tror faktiskt, för att säga det rent ut, att detta är en licens för att plundra.
EnglishThey also tend to be particularly painful for the citizens of the new Member States.
De drabbar också ofta de nya medlemsstaternas medborgare särskilt hårt.
EnglishIn Europe today, pilots tend to reject this kind of new responsibility.
I dagens Europa har piloterna en tendens att ta avstånd från detta nya slags ansvar.
EnglishIn Judaism, though, we tend to always say, there has to be a middle way.
Men inom judendomen brukar vi alltid säga att det måste finnas en medelväg.
EnglishAround here, when we refer to the term 'national' we tend to mean 'of the Member State.
När vi använder termen ”nationell” här i kammaren menar vi oftast ”från medlemsstaten”.
EnglishBy the way, if you're also a student at CalTech -- they also tend to just see the dolphins.
Förresten, är ni även student på CalTech -- de brukar också bara se delfiner.
EnglishWe tend to forget Moldova, even though it is enormously important to our security.
Vi glömmer bort detta land, fastän det taktiskt sett spelar en otroligt viktig roll för oss.