EN to take up
volume_up
{verb}

to take up (även: to bring up, to draw, to lift, to pick up)
We will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
Vi måste också snarast ta upp den viktiga frågan om upphovsrätten på Internet.
As I said, there has been no proposal in the Council to take up this issue.
Som jag sade, har det inom rådet inte funnits något förslag om att ta upp frågan.
It is one of a number of elements in this discussion that we have to take up directly.
Det är en av flera frågor i denna diskussion som vi uttryckligen måste ta upp.
I ask you to take up this debate now in order that we may achieve a result without delay.
Jag ber er att fortsätta denna debatt nu så vi kan nå resultat utan dröjsmål.
I would like to take up where Mr Lambsdorff left off.
Jag skulle vilja fortsätta där Alexander Lambsdorff slutade.
I should like to take up where Mr Vander Taelen left off.
Jag vill fortsätta där Vander Taelen slutade.
to take up (även: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
This is a great challenge which all of us must take up and try to meet.
Detta är den stora utmaning vi måste anta och förverkliga.
The issue of Roma inclusion is a major challenge that the European Union must take up.
Frågan om integrering av romerna är en stor utmaning som EU måste anta.
The Commission and I myself are ready to take up the challenge.
Kommissionen och jag själv är redo att anta utmaningen.
This, then, is a major dialogue that is going to take up this last quarter.
Det är i så fall en viktig dialog som kommer att uppta det här sista kvartalet.
And the recent financial crisis, how much of this diagram might that figure take up?
Och den senaste finansiella krisen - Hur mycket av det här diagrammet skulle det beloppet uppta?
I do not wish to take up the interpreters ' time.
Jag vill inte uppta mer av tolkarnas tid.
to take up (även: to call upon, to engage)
HELIX workshops are an opportunity for you to take up for discussion both problems and new ways of working.
HELIX Workshops är en möjlighet för dig att ta upp till diskussion både problem och nya sätt att arbeta.

Användningsexempel för "to take up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
English. - (DE) Mr President, I shall only take up your attention very briefly.
föredragande. - (DE) Herr talman! Jag vill bara fånga er uppmärksamhet helt kort.
English   Mr President, I would like to take up the issue raised by a previous speaker.
   – Herr talman! Jag vill gå vidare med frågan som togs upp av en tidigare talare.
EnglishI should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
Jag borde inte ta av min talartid för att säga detta, men jag kunde inte låta bli.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
Många av dessa människor skulle utnyttja sin rätt att flytta till andra delar av EU.
EnglishAs more people take up employment, the focus on working conditions increases.
I takt med att fler får jobb kommer också arbetslivets villkor alltmer i fokus.
EnglishMr Barón Crespo mentioned the problem of the take-up of the available European funds.
Enrique Barón Crespo nämnde problemet med utnyttjandet av tillgängliga EU-medel.
EnglishIt is a disgrace and I hope that you will take it up when you look at legislation.
Det är skandal och jag hoppas att ni tar upp detta när ni tittar på lagstiftningen.
EnglishColleagues, I should like to take up my protocol duties with the King of Jordan.
Kolleger! Jag skulle vilja ägna mig åt mina protokollplikter med kungen av Jordanien.
EnglishColleagues, I should like to take up my protocol duties with the King of Jordan.
Jag skulle vilja ägna mig åt mina protokollplikter med kungen av Jordanien.
EnglishMr Barón Crespo mentioned the problem of the take-up of the available European funds.
Enrique Barón Crespo nämnde problemet med utnyttjandet av tillgängliga EU-medel.
EnglishGrowth, because, without it, we will be unable to take up the social challenge.
Tillväxt, eftersom utan den kan vi inte göra något åt de sociala problemen.
EnglishAnd we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
Och vi behöver starka, smarta, självsäkra unga kvinnor som kan sätta sig bakom ratten.
EnglishI would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
Jag skulle därför verkligen enträget vilja be kommissionen att ta med denna anhållan.
EnglishI should like to take up the second part of the President-in-Office's answer.
Jag skulle vilja anknyta till den andra hälften av det svar som rådsordföranden gav.
EnglishI should like to take up one point which previous speakers have also made.
Jag skulle vilja utveckla en punkt som också har tagits upp av föregående talare.
EnglishI hope that our Russian negotiating partners will take this up accordingly.
Jag hoppas att även våra ryska samtalspartner tar upp det på ett motsvarande sätt.
EnglishMaybe Mr Posselt will see that as something to oppose and take up politically.
Kanske ser Bernd Posselt detta som en tvistefråga som han vill politisera.
EnglishIf you would allow me, I would like to take up a few minutes after the votes.
Efter omröstningarna skall jag be att få ordet ett kort ögonblick om ni tillåter det.
EnglishWe hope the EU will take up a strong and clear position in this respect.
I denna fråga förväntar vi oss en stark och klar signal från Europeiska unionen.