EN tag
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

tag (även: prickle, spike, spine, tine)
volume_up
tagg {utr.}
Enter tag name and any attributes or parameters for one tag only:
Ange taggnamn och eventuella attribut eller parametrar för bara en tagg:
Unterminated String in tag: closing quote expected
Oavslutad sträng i tagg: avslutande citationstecken förväntades
Unterminated String in tag: closing quote expected
Oavslutad sträng i tagg: avslutande citationstecken saknas
tag (även: etiquette, label, tab, tally)
In fact, this report reveals a clear political colour and the 'values and standards ' tag that goes with it.
-etikett.
In fact, this report reveals a clear political colour and the 'values and standards' tag that goes with it.
normer och värderingar?-etikett.
For one thing, there's a new electronic tagging technology that allows any store to know the entire history of any item on the shelves in that store.
Till exempel, finns en ny elektronisk etikett-teknik som gör att alla affärer kan ta reda på hela historien bakom varje grej i hyllorna i butiken.
tag (även: spike, spine)
volume_up
pigg {utr.}
tag (även: patch, tab)
volume_up
lapp {utr.}
What about all the others, those who were not tagged by the Red Cross, and what about the hundreds of immigrants who arrive illegally every day?
Vad gör man för alla de övriga, för dem som inte fick någon lapp av Röda korset och för de hundratals olagliga invandrare som kommer hit varje dag?
tag (även: hatch, crop)
volume_up
kull {utr.}
tag (även: block, cliché)
tag (även: cliché)
tag
tag
volume_up
tafatt {enb. sing.}
tag
volume_up
tygbit {utr.}
tag (även: encumbrance, hanger-on, tie)
tag
tag
tag

2. språkvetenskap

Synonymer (engelska) till "tag":

tag

Synonymer (svenska) till "tag":

tag

Användningsexempel för "tag" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAt the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
Samtidigt skall vi låta detta åtföljas av ett utbildningsprogram för bankchefer.
EnglishIf you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
Om du hellre vill spåra klicken manuellt kan du läsa Hur märker jag mina länkar?
EnglishIn some cases, they tag the fish first, contributing to conservation programmes.
Ibland märker de även fisken och bidrar på så sätt till bevarandeprogrammen.
EnglishThis adds a Placed closed tag to your listing, which will still appear on Google.
Detta lägger till taggen Platsen stängd till uppgifterna och visas på Google.
EnglishProvided that the holding number is on the tag, that is all that is needed.
Förutsättningen är att anläggningens kod finns på märket; det är allt som behövs.
EnglishIf you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.
Om du använder metataggen robots för andra anvisningar kan du kombinera dessa.
EnglishEnter Java Script, Target Frames, or other attributes to include in the link tag:
Ange Javaskript, målramar eller andra attribut som ska ingå i länktaggen:
EnglishThe price tag of 350 000 SEK provides a device that is one of the better of its kind.
Prislappen på 350 000 ger en utrustning som är en av de bättre i sitt slag.
EnglishIf we can't find the tag, we'll give you information about the error we encountered.
Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades.
EnglishDon't delete the tag from the page, as this will cause your site to become unverified.
Ta inte bort taggen från sidan eftersom webbplatsen då blir overifierad.
EnglishIf we're not allowed to crawl the page, we won't be able to see and obey the meta tag on it.
Om vi inte får genomsöka en sida kan vi heller inte se och följa metataggen på den.
EnglishAll right, you know, I'm just used to tag-teaming to manage the mob.
All right, Du vet, jag är van vid att para ihop för att klara av ligisterna
EnglishMost of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth.
Faktum är att för det mesta skulle märkningen kosta mer än djuret ens är värt.
EnglishYou can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Du kan ange att denna källa inte ska användas genom att lägga till en metatagg på dina webbsidor.
EnglishIt seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
Att bara åka med till Johannesburg som någon slags dekoration känns litet överflödigt.
EnglishSo the servers are managed by a rag-tag band of volunteers; all the editing is done by volunteers.
Servrarna drivs av en hop frivilliga och allt redaktionellt utförs av frivilliga.
EnglishYou must tag the actual Destination URL, and not a redirect, for manual tagging to record data.
AdWords kostnadsdata visas via fliken "Klick" i rapporten AdWords-kampanjer.
EnglishSo if I flip it and tag your husband my reputation will be shot.
Om jag byter sida och jagar din man, så kommer mitt rykte att vara förstört.
EnglishLearn how to apply cost data or auto-tag your destination URLs.
Ser du inte kostnadsdata som du kan tillämpa på sidan Profilinställningar?
EnglishQuality has a price, but pollution could well have a much higher price tag in future.
Kvalitet har ett pris men förorening kan visa sig bli ett mycket högre pris att betala i framtiden.