"supremacy" - Svensk översättning

EN

"supremacy" på svenska

volume_up
supremacy {substantiv}

EN supremacy
volume_up
{substantiv}

supremacy
What we have is the total supremacy of the World Bank programmes.
Allt det sagda under fullständig överhöghet av Världsbankens program.
Further, they should have the right to guarantee this judicial supremacy in their constitutions.
De bör vidare ha rätt att garantera denna rättsliga överhöghet i sina författningar.
Parliament must hold on to its supremacy in this respect.
Här måste parlamentet behålla sin överhöghet.
supremacy
The New Order is placing new demands on people and on the less developed countries in order consolidate its supremacy.
Den " nya ordningen " ställer nya krav på folken och de mindre utvecklade länderna som förstärker dess herravälde.
The New Order is placing new demands on people and on the less developed countries in order consolidate its supremacy.
Den "nya ordningen" ställer nya krav på folken och de mindre utvecklade länderna som förstärker dess herravälde.

Synonymer (engelska) till "supremacy":

supremacy

Användningsexempel för "supremacy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn none of these countries have religious elements succeeded in establishing supremacy.
Inte i något av dessa länder har religiösa aktörer lyckats uppnå ledarställning.
EnglishBeating terrorism requires, firstly, a belief in the supremacy of democracy.
För att bekämpa terrorism krävs först och främst en tro på demokratins överlägsenhet.
EnglishThe Americans reassert their supremacy in space by landing a man on the moon in July 1969.
USA tar ledningen i kapplöpningen mot rymden och landstiger på månen i juli 1969.
EnglishWe see this as a challenge to NATO's supremacy in European defence.
Vi ser detta som en utmaning av Natos ledarställning inom europeiskt försvar.
EnglishWe have a system based on mutual freedom for everyone, instead of supremacy for some.
Det är ett system som bygger på en ömsesidig frihet för alla, i stället för ett imperium för några få.
EnglishWe are said to offer too little counterweight to US supremacy.
Vi skulle ha för lite att visa upp gentemot Förenta staternas övermakt.
EnglishAnd asylum policy is a matter where the supremacy of human dignity is our primary guiding principle.
Asylpolitiken är en fråga där principen om mänsklig värdighet är vår främsta ledstjärna.
EnglishIn the past, during colonial supremacy, this was done under duress.
Tidigare, under kolonialtiden, skedde det under tvång.
EnglishThe Reform Treaty formally states the legitimacy and supremacy of EU law over national law.
I reformfördraget fastställs formellt EU-lagstiftningens legitimitet och företräde framför nationell lagstiftning.
EnglishIn the eyes of many ordinary Arabs, he became a symbol of Arab opposition to American supremacy.
I många vanliga arabers ögon blev han en symbol för det arabiska motståndet mot den amerikanska överhögheten.
EnglishIt establishes the supremacy of Slovak as the ‘state language’;
Den ovanligt restriktiva lagen nedvärderar och diskriminerar ungersktalande och talare av andra minoritetsspråk.
EnglishThe report claims justifiably that violence against women is connected with male supremacy in society.
I betänkandet hävdas med rätta att våld mot kvinnor har ett samband med mannens dominerande ställning i samhället.
EnglishEven up to today some parts of our cooperation have had to beat a retreat faced with the supremacy of other strong interests.
Fram till i dag har vissa delar av vårt samarbete fått slå till reträtt i mötet med andra starka intressen.
EnglishBut why should we turn their technical supremacy into political victory by feeling compelled to condone the war once it is over?
Men varför bör vi förvandla deras tekniska överlägsenhet till politisk seger med ett i efterhand framtvingat samtycke?
EnglishAbout half of the surface area of a cigarette packet should be reserved for health information, to weaken the supremacy of the tobacco companies.
Ungefär hälften av tobaksaskens yta borde reserveras för hälsoupplysning för att minska tobaksbolagens dominans.
EnglishIt was Europeans who came up with the idea of the supremacy of the Aryan race, the Final Solution for other races and the gas chambers.
Det var européerna som hittade på den ariska rasens överlägsenhet, den slutgiltiga lösningen för andra raser och gaskamrarna.
EnglishAfter a very long period of supremacy by the party in government up to that point - a period lasting over 50 years - the political scene has been revitalised.
Efter en över femtio år lång period med samma parti vid makten trädde livet in på den politiska arenan.
EnglishWith this proposal, the Commission wishes to strengthen the market position of producers and counter the growing supremacy of the distributive trade.
Med detta ärende vill Ni stärka producenternas ställning på marknaden och stödja dem gentemot handelns tilltagande övermakt.
EnglishWe know that there is significant international organisation, for example, among groups based on despicable concepts of racial supremacy.
Vi vet att det finns en avsevärd internationell struktur, till exempel i grupper som har en föraktlig uppfattning om rasrelaterad överlägsenhet.
EnglishBut, and here come the problems, as integration and the principle of supremacy are extended, the national decision-making processes are weakened.
Men - och här kommer problemen - i takt med att integrationen och företrädesprincipen utökas, försvagas de nationella beslutsprocesserna.