EN suppressive
volume_up
{adjektiv}

suppressive (även: repressive)
It also reduces the resistance of the population and causes governments anxiety about suppressive measures, which often infringe fundamental freedoms.
Det minskar också folkets motstånd och skapar oro hos regeringar över undertryckande åtgärder, som ofta gör intrång på grundläggande friheter.
We are still committed to the one-China policy, while Beijing has recently become more suppressive and violent both in Tibet and the Uyghur region.
Vi är fortfarande engagerade i ”ett-Kina-politiken” samtidigt som Peking nyligen har blivit mer undertryckande och våldsamt både i Tibet och i Uigurregionen.
suppressive
The terrorist law and European arrest warrant are the last bricks in the edifice of a nightmarishly suppressive mechanism.
Med terroristlagstiftningen och den europeiska arresteringsordern fullföljs skapandet av en mardrömslik repressiv ordning.
Water resources cannot be protected and managed rationally using suppressive pricing policies and collection measures paid for by the consumer.
Skyddet av och det riktiga användandet av vattenresurserna kan inte ha framgång genom ordningar för en repressiv prissättningspolitik och åtgärder när det gäller avgifter vilka drabbar konsumenterna.

Användningsexempel för "suppressive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to take direct, proactive, deterrent and suppressive action.
Vi måste vidta direkta förebyggande, hindrande och hämmande åtgärder.
EnglishThe decision in relation to the Netherlands provides for suppressive vaccination.
Beslutet som rör Nederländerna medger skyddsvaccination.
EnglishUnder the auspices of this Convention, the suppressive aspects of this European action need to be strengthened.
Inom ramen för denna konvention handlar det om att skärpa straffaspekten av den europeiska åtgärden.
EnglishAdopting more and more suppressive and, basically, ineffectual measures, which have nothing to do with combating terrorism, is mere cunning.
Att för varje gång vidta allt strängare repressiva åtgärder vilka i praktiken är gagnlösa sker med misstänkta avsikter och har ett annat mål än bekämpande av terrorismen.
EnglishThe revolution involved the political participation of the entire society, it guaranteed equal human dignity for all, and proclaimed that suppressive dictatorial regimes cannot survive.
Revolutionen engagerade hela samhället politiskt, den fastställde alla människors lika värdighet och förkunnade att förtryckande diktaturer inte kan överleva.