EN supposed
volume_up
{adjektiv}

1. "alleged"

supposed (även: assumptive, attributive)
We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
Vi måste äntligen sluta att följa denna återvändsgränd mot en förmodad anslutning.
He went with a friend to meet a supposed gay man.
Han gick med en vän för att möta en förmodad homosexuell man.
In this context, we might well ask why the Commission is dashing to the supposed rescue of one particular sector.
Mot denna bakgrund kan vi ställa oss frågan varför kommissionen rusar till en förmodad undsättning av just denna näring.
supposed (även: alleged, ostensible, reputed, allege)
This has nothing to do with any supposed differences in culture or national character.
Det har inget att göra med skillnader i kultur eller nationalkaraktär, påstådda eller inte.
Its supposed weapons of mass destruction are just a pretext.
Dess påstådda massförstörelsevapen är bara en förevändning.
In substance, this supposed remedy would not cure anything; in fact it would do quite the opposite.
I grund och botten ger denna påstådda kur ingen bot, nej tvärtom.
supposed
. - (EL) The commercialisation of culture masquerades as supposed respect for diversity.
. - (EL) Kommersialiseringen av kulturen uppträder som förment respekt för mångfald.
We should not let ourselves be put off by supposed technical difficulties.
Vi bör inte bli osäkra över förmenta tekniska svårigheter.
Moving from specific cases and solutions to common ownership of fishing resources under a supposed Community law is, however, no longer acceptable.
Att gå från specifika fall och lösningar till gemensam äganderätt till fiskeresurser enligt en förment gemenskapslag är dock inte längre godtagbart.

Användningsexempel för "supposed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEven the Chad mission is very much delayed, and that was supposed to be 'urgent'.
Till och med Tchaduppdraget är väldigt försenat, och det sades vara ”brådskande”.
EnglishSo, as I pointed out, the Union's Mediterranean policy is supposed to be global.
Men som jag betonade strävar man i unionens Medelhavspolitik efter att vara global.
EnglishAnd she said, "Why wouldn't I thank it, even though they're supposed to do it?"
Och hon säger, "Varför ska jag inte tacka dem, även om de ska göra sysslorna?"
EnglishSo, as I pointed out, the Union' s Mediterranean policy is supposed to be global.
Men som jag betonade strävar man i unionens Medelhavspolitik efter att vara global.
EnglishHow is a small island of 4.4 million people supposed to cope with this madness?
Hur ska en liten ö med 4,4 miljoner människor kunna hantera denna galenskap?
EnglishThis is not an easy objective for industry, but then it is not supposed to be.
De blir inte lätta att uppnå för industrin, men det är heller inte meningen.
EnglishThe statement of assurance is supposed to cover 'down to the level of taxpayers'.
Revisionsförklaringen förutsätts täcka allt ”ända ned till de avgiftspliktigas nivå”.
EnglishIndustry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill.
Industrin vill inte ha programmet och skattebetalarna förväntas betala räkningen.
EnglishThey are supposed to be presented within three years of the programme’s adoption.
Tanken är att de skall läggas fram inom tre år efter det att programmet har antagits.
EnglishMaastricht II is supposed to introduce institutional reviews, as Article 130 tells us.
Maastricht II ska utöva en institutionell granskning. Så står det i artikel 130.
EnglishSo the European Parliament did what it is supposed to do - a political act.
Europaparlamentet har gjort just det som är dess uppgift, det har fört politik.
EnglishHe is the regulator of transport, supposed to protect consumers and workers.
Han är tillsynsman för transport och ska skydda konsumenter och arbetstagare.
EnglishIt was supposed to be about action, not EU rhetoric, but was that the case?
Nu var det handling som gällde, menade man, inte EU­ retorik, men blev det så?
EnglishThe SBU-lab with the new cleanroom is supposed to be ready in the end of August.
SBU-labbet med det nya renrummet beräknas bli klart och invigt i augusti.
EnglishIt is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
Det visar bara att vår grupp inte har någon avsikt att förneka denna utveckling.
EnglishI would ask you all, please, what are credible military resources supposed to include.
Jag ställer frågan till er alla, vad, snälla ni, är då trovärdiga militära medel?
EnglishEuropol was supposed to be the magic solution for combating drug-related crime.
Europol borde vara universalmedlet för kampen mot narkotikabrottsligheten.
EnglishYou are supposed to represent them and they deserve to know what you have planned.
Ni ska föreställa deras företrädare, och de förtjänar att få veta vad ni har planerat.
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Fru Werthman! Den frågan ska ni ta upp under ”catch the eye”-förfarandet.
EnglishSo, if social abuse is supposed to be a reason, it is certainly not the case here.
Om socialt missbruk antas vara anledningen är det därför med säkerhet inte fallet här.