EN supportive
volume_up
{adjektiv}

supportive
I hope the caretaker Commission will take supportive action towards this aim.
Jag hoppas att Caretaker -kommissionen kommer att vara stödjande i den riktningen.
However, we are less supportive of the presidency in other respects.
Vi är dock mindre stödjande för ordförandeskapet i andra avseenden.
These three dimensions of development must be mutually supportive.
Dessa tre dimensioner av utvecklingen måste vara ömsesidigt stödjande.
supportive (även: ancillary, subsidiary, supporting)
volume_up
stöd- {adj.}
The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness.
ALDE-gruppen ger sitt fulla stöd till dessa betänkanden, och vi vill ha större öppenhet.
The European Parliament is cooperative and will also be supportive in difficult situations.
Europaparlamentet är samarbetsvilligt och kommer att vara ett stöd i svåra situationer.
Mr President, I thank you for the supportive and constructive debate.
Jag tackar er för ert stöd och för den konstruktiva debatten.

Användningsexempel för "supportive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English. - In general, I am very supportive of most of what is in this report.
skriftlig. - (EN) Rent generellt stöder jag det mesta i det här betänkandet.
EnglishAs soon as the words "techno' or "bio' are used, young people are likely to be supportive.
Bara det är biologiskt och technoinspirerat antas ungdomarna vara med på noterna.
EnglishI would like once again to thank Parliament for this supportive report.
Jag skulle återigen vilja tacka parlamentet för detta uppmuntrande betänkande.
EnglishI look on the report as being very supportive of the Commission Social Action Programme.
Jag anser att betänkandet i hög grad stöder kommissionens sociala handlingsprogram.
EnglishThat is something, similarly, that our committee and Parliament have been supportive of.
Detta är något som också vårt utskott och parlamentet har ställt sig bakom.
EnglishMy personal view has always been very supportive of Turkish aspirations towards Europe.
Jag personligen har alltid varit positiv till Turkiets europeiska strävan.
EnglishDoing construction and renewing those supportive and healthy friendships... from my past.
Fortfarande under konstruktion, och så bygger jag upp min hälsa från förr.
EnglishThe Commission has moved to a position where it was very supportive of our position.
Kommissionen har intagit en ståndpunkt där man stöder vår ståndpunkt.
EnglishAs soon as the words " techno ' or " bio ' are used, young people are likely to be supportive.
Bara det är biologiskt och technoinspirerat antas ungdomarna vara med på noterna.
EnglishI also speak as a woman supportive of women forced into prostitution.
Jag talar även i egenskap av kvinna som stöder kvinnor som tvingas till prostitution.
EnglishI have seen letters from small companies across Europe which are supportive of this directive.
Jag har läst brev från små företag från hela Europa som stöder det här direktivet.
EnglishI use that as an example, but I am still supportive of women's rights.
Jag tar det som exempel, men jag stöder fortfarande kvinnors rättigheter.
EnglishSponsoring research is one element of a policy supportive of innovation.
Finansiellt forskningsstöd är exempel på en innovationsvänlig politik.
EnglishThey have also been very strongly supportive of gay rights.
De har också haft ett mycket starkt engagemang för de homosexuellas rättigheter.
EnglishThat is why I am very strongly supportive of the policies the European Union pursues.
Det är skälet till varför jag bestämt stödjer den politik som den Europeiska unionen fullföljer.
EnglishIndeed, we are very pleased about, and supportive of, the developments in Northern Ireland.
Vi är faktiskt mycket nöjda med och stöder utvecklingen i Nordirland.
EnglishThese are all supportive comments I am making but I would like to express three reservations.
Detta är mina positiva synpunkter, men jag vill också ge uttryck för några reservationer.
EnglishI find myself totally supportive of this motion in addressing the information deficit of the EU.
Jag stöder det här förslaget helhjärtat då jag tar itu med informationsbristen inom EU.
EnglishI am pleased to note that the report is supportive of the Commission in a number of areas.
Det gläder mig att konstatera att man i betänkandet stöder kommissionen på ett antal områden.
EnglishA supportive, fair and unitary regional policy must be developed.
En understödjande, rättvis och enhetlig regionalpolitik måste utvecklas.