EN supporting
volume_up
{adjektiv}

supporting (även: ancillary, subsidiary, supportive)
volume_up
stöd- {adj.}
Member States are supporting minorities in the accession countries.
Det förekommer att medlemsstaterna lämnar stöd till minoriteter i kandidatländerna.
I am delighted that the honourable Members are supporting this proposal.
Jag är mycket glad över det stöd som ni parlamentsledamöter har gett förslaget.
Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (
Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (
supporting (även: subsidiary)
Does the Council agree that a supporting role from Europe might be useful?
Är rådet överens med mig om att en europeisk understödjande roll möjligen skulle kunna vara meningsfull?
Six have been omitted primarily because of insufficient technical supporting data and tests.
Sex har utelämnats huvudsakligen till följd av otillräckligt med tekniska understödjande data och tester.
As I see it, liberalisation is something that can only take place – and road transport, I believe, illustrates this very well – if we accompany it with supporting regulatory measures.
Enligt min åsikt kan avreglering endast ske parallellt med understödjande reglerande åtgärder.
supporting
The European Union is supporting Nepal to the tune of some EUR 15 million, and quite rightly so.
Europeiska unionen ger under de närmast följande fem åren Nepal ett understöd på omkring 15 miljoner euro, vilket är helt rätt.
First, it is aimed at supporting reconstruction in the federal state of Vargas.
För det första handlar det om att ge understöd till återuppbyggnaden av förbundslandet Vargas; redan nu kan man klarare se vilka behov som föreligger.

Användningsexempel för "supporting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe European Union is supporting public health and it is supporting education.
Europeiska unionen stöder hälso- och sjukvården, den stöder utbildningsväsendet.
EnglishThe tools listed are worth supporting, but do not mean a real turn for the better.
De verktyg som nämnts bör stödjas men ger ingen verklig vändning till det bättre.
EnglishIn Georgia Russian forces are refusing to withdraw and are supporting separatists.
I Georgien vägrar ryska styrkor att dra sig tillbaka och stöder separatisterna.
EnglishWe need to look at both these sectors, at how we are actually supporting them.
Vi måste undersöka båda dessa sektorer och hur vi faktiskt stöder uppfödarna.
EnglishWe should therefore and above all look at supporting India in a very positive way.
Därför borde man framför allt se stödet till Indien som något genomgående positivt.
EnglishBeekeeping is one of the key activities supporting agricultural production.
Biodling är en av de huvudsakliga verksamheter som stöder jordbruksproduktionen.
EnglishYou are supporting sensible measures to ensure the economic slowdown is tackled.
Ni stöder förnuftiga åtgärder för att ta itu med den ekonomiska nedgången.
EnglishThis reality should guide us when drafting and supporting anti-smoking legislation.
Denna verklighet bör leda oss när vi utarbetar och stöder lagstiftning mot rökning.
EnglishA good patent policy is a particularly effective way of supporting research policy.
Forskningspolitiken kan i synnerhet stödjas genom en förnuftig patentpolitik.
EnglishIt can make its voice heard and is not playing a supporting role to the United States.
Den kan göra sin röst hörd och har inte en biroll i skuggan av Förenta staterna.
EnglishOf course I am opposed to such an idea, but the EU is not supporting such a programme.
Jag motsätter mig givetvis en sådan idé, men EU stöder inte ett sådant program.
EnglishFurthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
Dessutom är alla som direkt eller indirekt stöder terroristbrott skyldiga.
EnglishI know that the issue interests you and I thank you for supporting this project.
Jag vet att ni är intresserade av frågan och jag tackar er för att ni stöder projektet.
EnglishYes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
Trots det bör Baselkommittén titta på nätverk av små banker som stöder varandra.
EnglishHowever, I would join my colleagues in supporting measures that go further.
Jag instämmer dock med mina kolleger och stöder åtgärder som går ännu längre.
EnglishI thank the rapporteur and the committee for supporting those amendments.
Jag tackar föredraganden och utskottet för att de stöder dessa ändringsförslag.
EnglishI would like to thank the Members of the House for supporting my report today.
Jag skulle vilja tacka parlamentets ledamöter för att de i dag stöder mitt betänkande.
EnglishI also want to thank the members of the committee for supporting this proposal.
Jag vill också tacka utskottsledamöterna för att de stöder detta förslag.
EnglishRather, they are instruments supporting the exercise of the right to think and reflect.
De är snarare instrument som stöder utövandet av rätten att tänka och reflektera.
EnglishOf course, we are supporting the resolution in Geneva for a special rapporteur on Iran.
Vi stöder naturligtvis resolutionen i Genève om en särskild rapportör för Iran.