"supplement" - Svensk översättning

EN

"supplement" på svenska

volume_up
supplement {substantiv}
SV

"supplement" på engelska

EN supplement
volume_up
{substantiv}

supplement (även: add-on, addition, increment, insert)
My group is delighted that the rapporteur has accepted this as a supplement.
Min grupp gläder sig åt att föredraganden godtar detta som tillägg.
I am only able to support Amendment No 5 as a supplement to Paragraph 30.
Ändringsförslag 5 kan jag endast stödja som ett tillägg till punkt 30.
That is why I am prepared to accept Amendment No 2 tabled by the PPE-DE, but as a supplement.
Därför är jag beredd att godkänna ändringsförslag 2 från PPE-DE, men då som ett tillägg.
supplement
Some of you wondered why public funding had to be merely a supplement to private funding.
Några av er frågade varför den offentliga finansieringen endast var ett supplement till den privata.
A famous one is that of Shanghai University and another is The Times Higher Education Supplement.
En välkänd sådan är Shanghais universitet och en annan är The Times Higher Education Supplement.
EU aid should be a supplement to aid from the Member States, even if it has its own justifications.
EU-biståndet bör nämligen vara ett supplement till medlemsstaternas bistånd, även om det har sitt självberättigande.
supplement (även: attachment, annex, appendices)
volume_up
bilaga {utr.}
Time will tell which cases cannot be included in the list of supplements, so I therefore suggest that such cases be resolved individually, impartially and in people ’ s interests.
Effekten av ändringsförslag 2 blir att alla dessa förmåner kommer att finnas kvar i bilaga II a, och därför kommer de att fortsätta att vara icke överförbara.
supplement (även: attachment, hanger-on, tag, appendage)
volume_up
bihang {neut.}

Synonymer (engelska) till "supplement":

supplement

Synonymer (svenska) till "supplement":

supplement
Swedish

Användningsexempel för "supplement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOther special skills, you can supplement with other departments or colleges.
Andra specialkompetenser kompletterar du vid andra avdelningar eller högskolor.
EnglishThese proposals supplement those relating to the mid-term review of the Lisbon strategy.
Dessa förslag kompletterar de som avser halvtidsöversynen av Lissabonstrategin.
EnglishSo the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Så ju högre upp i bilden, desto mer bevis finns det för varje kosttillskott.
Englishmeasures which support, supplement and monitor the policy pursued by the Member States.
åtgärder som understöder, kompletterar och övervakar medlemsstaternas politik.
EnglishThree, concerned directly with the Auto/Oil Programme, and one to supplement them.
Tre, som direkt behandlar fordons- och oljeprogrammet, och ett, som kompletterar detta.
EnglishThree, concerned directly with the Auto/ Oil Programme, and one to supplement them.
Tre, som direkt behandlar fordons- och oljeprogrammet, och ett, som kompletterar detta.
EnglishThe basic idea, then, is to supplement public action with private action.
Den grundläggande idén är att offentliga åtgärder kompletteras med privata.
EnglishA further question is what we should feed to cattle as a protein supplement.
Fråga nummer två: vad skall vi ge boskapen för proteintillskott att äta?
EnglishConsistent checks by producers, but also by farmers, must supplement the system.
Det är avgörande att jordbrukarna och konsumenterna kan förlita sig på produkternas säkerhet.
EnglishThe definition of a food supplement in the directive should reflect all supplements.
Definitionen av kosttillskott i direktivet bör omfatta alla tillskott.
EnglishMy group is delighted that the rapporteur has accepted this as a supplement.
Min andra punkt, herr talman, gäller den liberala gruppens ändringsförslag 7 till punkt 1.
EnglishMeasures taken at European level must supplement national and regional strategies.
Åtgärder som vidtas på EU-nivå måste vara ett komplement till nationella och regionala strategier.
EnglishHence the importance of our amendment designed to supplement the concept set out in the report.
Därför är vårt förslag ett viktigt komplement till idén bakom betänkandet.
EnglishThis is to supplement the policy of neighbourliness pursued by the executive bodies of the EU.
Detta är ett komplement till den grannskapspolitik som drivs av EU:s verkställande organ.
EnglishThe fourth framework programme, for which the financial supplement is intended, will finish next year.
Det fjärde ramprogrammet, som det finansiella tillägget avser, avslutas nästa år.
EnglishThese amendments supplement or clarify the Commission's text.
Nämnda ändringsförslag kompletterar eller förtydligar kommissionens text.
EnglishThat, ladies and gentlemen, is what I wished to say to supplement my introductory remarks.
Det är vad jag ville tillägga till mina inledande kommentarer.
EnglishIt is good for health and provides a badly-needed energy supplement.
Det är bra för hälsan och ger ett välbehövligt energitillskott.
EnglishThey supplement the basic regulation and are of general application.
De kompletterar grundförordningen och ska tillämpas generellt.
EnglishLikewise, agreements can be used to supplement legislation and, possibly, as a means of implementation.
Avtal kan också användas som komplettering och eventuellt som implementeringsinstrument.