"to supervise" - Svensk översättning

EN

"to supervise" på svenska

EN to supervise
volume_up
{verb}

1. allmänt

Neither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
Varken Europeiska centralbanken eller kommissionen kommer att övervaka dessa institut.
Secondly, we must supervise elections there with international observers.
För det andra måste vi övervaka valen där med internationella observatörer.
- supervise the market independently of the pharmaceutical industry;
övervaka marknaden oberoende av läkemedelsindustrin
We must supervise food safety at a European level.
Livsmedelssäkerheten måste vi kontrollera på europeisk nivå.
Naturally, it might be claimed that the exporter is unable to supervise the transportation process.
Man kan självfallet alltid framhålla att exportören inte har möjligheter att kontrollera transporterna.
Vem skall i slutändan kontrollera vad?
to supervise (även: to administer, to attend, to conduct, to do)
If this does not take place, then Parliament cannot fulfil its own task of supervising the activity of the Bank.
Om detta inte sker kan inte heller parlamentet sköta sin uppgift att kontrollera bankens verksamhet.
to supervise (även: to articulate, to carry, to conduct, to convey)
           Keeping accounts, paying taxes, recruiting and supervising qualified staff can all be decisive factors for success.
Att hålla bokföring, betala skatt, rekrytera och leda personal är faktorer som alla kan avgöra hur det går för företaget.
We believe that the Commission, as the body which supervises competition, will adopt decisions and measures in the medium term that will facilitate balanced growth.
Vi hoppas att kommissionen, som är det organ som skall kontrollera konkurrensen, skall fatta beslut och vidta åtgärder på medellång sikt som kan leda till en balanserad tillväxt.
to supervise (även: to tutor)
to supervise (även: to boss)
to supervise

2. näringsliv

to supervise (även: to guard, to monitor)
The current negotiating texts must be made available to Parliament so that it can supervise the agreements and possibly offer suggestions to ACTA participants.
Parlamentet måste få tillgång till förhandlingstexterna så att man kan bevaka avtalet och har möjlighet att komma med förslag till Actadeltagarna.

Användningsexempel för "to supervise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishToo many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.
Alltför många parallella koncentriska cirklar skapar ett svåröverskådligt system.
EnglishIt is we who supervise, whereas that is not the case with the President of the Council.
Det är vi som övervakar, vilket inte är fallet med Europeiska rådets ordförande.
EnglishParliament suggested that the European Central Bank might supervise the EIB.
Parlamentet föreslog att Europeiska centralbanken skulle kunna tillse EIB.
EnglishThey themselves are never there, and they never supervise what that money is used for.
Och de är inte med och ser aldrig efter vad som händer med pengarna.
English- supervise the market independently of the pharmaceutical industry;
– skydda allmänheten från läkemedel där sista förbrukningsdag passerats
EnglishIts main power will be to supervise agencies of this kind.
Dess främsta uppgift kommer att vara att utöva tillsyn av kreditvärderingsinstitut.
EnglishAgencies which supervise financial institutions have begun their work.
Byråer som övervakar finansinstitut har inlett sitt arbete.
EnglishMr President, firstly, who will control or supervise the car market and the spare parts produced by third parties?
Detsamma kommer därför att gälla för reservdelar som tillverkas av tredjepart.
EnglishSince the setting-up of Europol, the European Parliament has pointed out the need to supervise it.
Ända sedan Europol skapades har Europaparlamentet hävdat att det måste finnas en kontroll över det.
EnglishAs fishing activity is concentrated at sea, in scattered locations, it is difficult to supervise.
Eftersom fisket ofta bedrivs på havet och i små enheter är övervakningen i allmänhet svår att genomföra.
EnglishAs football is a big industry, it is difficult for nation-states or the Union to supervise the selection of players by football clubs.
Fotboll är inte bara matcher som varar i 90 minuter eller en ren affärsverksamhet.
EnglishThey have never really reported to us about how many supervisors in the Member States supervise what, when and where.
De har aldrig verkligen rapporterat om hur många kontrollörer som har kontrollerat vad, när och var.
EnglishIs it not the people who supervise their democracies?
Är det inte folken som övervakar demokratierna?
EnglishIt should be obvious to everyone that we cannot leave it to governments and national authorities to supervise themselves.
Alla inser säkert att vi inte kan låta regeringar och nationella myndigheter själva ansvara för testen.
EnglishSome Member States also chose to pass legislation in order to supervise more closely the activities of football agents.
Vissa medlemsstater har också valt att lagstifta för att mer ingående reglera spelaragenternas verksamhet.
EnglishHow do we supervise the preparation process?
Hur övervakar vi förberedelseprocessen?
EnglishA committee of external, independent individuals will supervise and protect the Director's autonomous running of the Office.
En kommitté av utomstående oberoende personer övervakar och skyddar direktörens ledning av byrån under eget ansvar.
EnglishAt present, the speed with which capital movements take place defies the ability of national authorities to supervise them.
Från och med nu utmanar den snabbhet med vilken kapitalrörelserna går de nationella övervakningsmyndigheternas befogenheter.
EnglishThe Commission will supervise the complete application of the text, in all its parts, as it is required to do by the Treaty.
Kommissionen kommer att vaka över den fullständiga tillämpningen av texten, i alla dess delar, så som fördraget kräver av den.
EnglishI hold in my hand the first activity report from the authority which is supposed to supervise personal security in the Schengen Information System.
Jag håller i min hand den första aktivitetsrapporten från den myndighet som skall tillse personsäkerheten i Schengenregistret.