"superficially" - Svensk översättning

EN

"superficially" på svenska

EN superficially
volume_up
{adjektiv}

superficially
Enforcement action may be superficially attractive, but it is not clear that its consequences would be those that we seek.
Framtvingade åtgärder kan vara lockande ytligt sett, men det är inte säkert att de skulle få de följder som vi vill.
Thus we are meeting our Kyoto obligations only superficially and, in reality, making the problem worse.
På så sätt uppfyller vi bara ytligt sett våra skyldigheter enligt Kyotoprotokollet och bidrar i själva verket till att förvärra problemet.
Opt-in is superficially pro-consumer, but you would have to prove that you never opted in, which is actually more difficult.
Opt-in är ytligt sett till konsumentens fördel, men man måste bevisa att man har gjort detta, vilket faktiskt är mycket svårare.

Synonymer (engelska) till "superficial":

superficial
English

Användningsexempel för "superficially" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishUnfortunately these regulations will only superficially benefit consumers.
Dessa regler kommer tyvärr bara att gynna konsumenterna till en viss gräns.
EnglishUnder no circumstances can these be dealt with superficially or lightly.
På inga villkor får dessa behandlas på ett ytligt eller tanklöst sätt.
EnglishThe second problem, which is also a major one, is in fact touched upon in the report, but too superficially.
Det andra problemet som också är ett huvudproblem berörs, men det berörs alltför ytligt.
EnglishIn terms of content, the Van Lancker report has dealt with the sensitive subject of abortion too superficially.
I sak har Van Lanckerbetänkandet tagit alltför lätt på den känsliga frågan om aborter.
EnglishWhilst, superficially, it may perhaps be considered an ethnic conflict, essentially, it is a question of power.
På ytan kanske det ser ut som en etnisk konflikt men i huvudsak är det en fråga om makt.
EnglishIn terms of content, the Van Lancker report has dealt with the sensitive subject of abortion too superficially.
Varje land måste kunna åberopa sig på sina egna värderingar och sin egen känsla för denna fråga.
EnglishOur view is that a general exception, which seems superficially attractive, is not the best solution.
Vår åsikt är att ett generellt undantag, vilket på ytan kan tyckas mycket attraktivt, är inte den bästa lösningen.
EnglishThat is only superficially the case.
Detta gäller endast vid ett ytligt betraktelsesätt.
EnglishI will now address the issue of climate change - obviously, very superficially, because of the time constraints here.
(EN) Jag kommer nu att ta upp frågan om klimatförändringarna - naturligtvis mycket ytligt på grund av tidsbegränsningen här i parlamentet.
EnglishThe idea that emigration is a product of poverty and desperation, although superficially plausible, turns out to be specious.
Uppfattningen att utvandring är ett resultat av fattigdom och förtvivlan är, om än övertygande på ytan, i själva verket vilseledande.
EnglishWhilst a superficially attractive proposition, many of us were right not to be taken in as this has proved a false prospectus.
Även om detta på ytan verkade attraktivt hade många av oss rätt som inte lät sig övertygades, eftersom detta har visat sig vara en falsk prognos.
EnglishThis is a draft which cannot be corrected superficially or content itself with exemptions, but whose very principles must be fundamentally reviewed.
Det handlar om ett förslag som inte kan ändras ytligt eller nöja sig med undantag, nej, själva principerna måste revideras grundligt.
EnglishI hope that this House will not start to think of our interventions as an annoying habit, or even something to be treated superficially and with amusement.
Jag hoppas att kammaren inte börjar tycka att våra inlägg bara är en tröttsam vana, eller något som kan behandlas ytligt eller lättsinnigt.
EnglishI hope that this House will not start to think of our interventions as an annoying habit, or even something to be treated superficially and with amusement.
Skälet till det, som ni vet, är att vi på det viset vill påtala vårt underläge vad gäller parlamentariska rättigheter och rätten att yttra oss.
EnglishWhilst superficially proposing to increase nuclear safety, they hide their true purpose which is to revitalise a totally defunct nuclear industry.
Samtidigt som ni på ytan föreslår en ökad kärnsäkerhet döljs förslagens verkliga syfte, det vill säga att återuppliva en kärnindustri som inte längre existerar.
EnglishWe would point out, for example, that Poland is only dealt with superficially, whereas there is a more thorough treatment of, say, internal conditions in Latvia.
Vi hänvisar till att t.ex. tillståndet i Polen endast behandlas ytligt, medan exempelvis Litauens interna förhållanden för en grundligare behandling.
EnglishI tackled an activity with which I was only superficially familiar and, in particular, I supplemented all the theoretical knowledge that documents and studying could provide.
Jag gav mig i kast med något som jag bara hade begränsad kännedom om och framför allt kompletterade jag all teoretisk kunskap som material och studier kunde ge.
EnglishThat argument is superficially plausible, but on closer inspection turns out to be specious, and nowhere is this more neatly demonstrated than in aviation policy.
Det argumentet är rimligt på ytan, men när man tittar närmare på det visar det sig vara bara skenbart riktigt, och detta demonstreras i all sin tydlighet inom flygpolitiken.
EnglishWhilst superficially proposing to increase nuclear safety, they hide their true purpose which is to revitalise a totally defunct nuclear industry.
Kärnkraftspaketet står för ett samordnat försök att förbereda oss för en vidareutveckling av atomkraften i en utvidgad europeisk union och man har tagit bort alla meningsfulla säkerhetskrav.