"superficial" - Svensk översättning

EN

"superficial" på svenska

EN superficial
volume_up
{adjektiv}

superficial (även: flat)
volume_up
flack {adj.}
superficial (även: shallow)
volume_up
ytlig {adj.} [bild.]
I therefore consider the system of traffic light labelling to be superficial and rather inadequate.
Jag anser därför att trafikljusmärkningen är ytlig och olämplig.
There is superficial discussion rather than real debate.
Det är en ytlig diskussion snarare än en riktig debatt.
I find this solution to be pointless and superficial.
Jag anser att denna lösning är meningslös och ytlig.
superficial

Synonymer (engelska) till "superficial":

superficial
English

Användningsexempel för "superficial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI note with regret that the control system is rather general and superficial.
Jag konstaterar med beklagande att kontrollsystemet är ganska allmänt och ytligt.
EnglishBut the amazingly superficial lack of care is yet one more reason for voting against.
Den häpnadsväckande, ytliga vårdslösheten är emellertid ännu ett skäl att rösta emot.
EnglishThe directive now before the House is a very superficial one, Commissioner.
Fru kommissionär, det direktiv som har lagts fram är väldigt obetydligt.
EnglishTo what extent are we maintaining more than just superficial contact with government bodies?
I vilken utsträckning har vi mer än enbart ytliga kontakter med regeringsorganen?
EnglishSome measures might turn out to be superficial; others might need to be more efficient.
Vissa åtgärder kan visa sig vara överflödiga, och andra kan visa sig vara mer effektiva.
EnglishWe ought not to be so superficial and submissive in our dealings with this issue.
Vi bör inte handskas så ytligt och tjänstvilligt med denna fråga.
EnglishBeyond these superficial steps, Minsk needs to offer still more in the way of a true rapprochement.
Utöver dessa ytliga steg behöver Minsk erbjuda ännu mer för ett riktigt närmande.
EnglishI doubt that the markets and our citizens would believe in speedy but superficial solutions.
Jag tvivlar på att marknaderna och våra medborgare skulle tro på snabba men ytliga lösningar.
EnglishHowever, every new superficial movement will result in a new domino effect with unforeseeable consequences.
Varje ny tanklös åtgärd kommer dock att leda till en ny dominoeffekt med oförutsebara följder.
EnglishThey are superficial throughout and above all hypocritical.
De är genomgående ytliga och framför allt hycklande.
EnglishPoliticians must abandon their superficial and partial view of the issue and tackle the sector as a whole.
Politiker måste upphöra att betrakta frågan ytligt i enskilda delar och ta itu med sektorn som en helhet.
EnglishYou struck me as this kind of superficial... dickwad.
Ja, du gav intrycket av att vara ett ytligt taskhuvud.
EnglishThis has only been done in a superficial way, however.
Detta har dock endast gjorts på ett ytligt sätt.
EnglishA ragbag, not automatically valid in law across whole of the EU, is a superficial gesture that provides no added value.
När det gäller innehållet såg jag konsumentskyddsaspekten av detta ärende som särskilt betydelsefull.
EnglishThese things are only seemingly superficial.
Sådant kan verka bagatellartat, men så är det inte.
EnglishThe consensus is only superficial, as there is a huge difference in interpretation regarding this economic governance.
Samförståndet är bara ytligt, eftersom det finns en enorm skillnad i tolkningen av denna ekonomiska styrning.
EnglishLucky for you these wounds are only superficial.
Det är tur för dig att såren bara är ytliga.
EnglishWe absolutely must understand that integration must not remain purely superficial and that integration is not assimilation.
Mängden åtgärder är enorm, men det är bara genom att trycka på alla knappar som vi kommer att klara detta.
EnglishFor example, I very strongly reject the notion that some of these agencies just do PR and work of a very superficial nature.
Till exempel motsätter jag mig starkt påståendet att vissa av dessa byråer bara gör PR och ytligt arbete.
EnglishThis report is too superficial, too one-sided and bears the marks of a one-sided approach to a very vulnerable group.
Det här betänkandet är för ytligt, för ensidigt och det känns som en ensidig behandling av en mycket sårbar grupp.