EN

suitably {adverb}

volume_up
I therefore think that the report before us is already suitably balanced.
Jag tycker därför att föreliggande betänkande redan är lämpligt balanserat.
Criminal behaviour should also be suitably punished at a national level.
Brottsliga handlingar bör också straffas på lämpligt sätt på nationell nivå.
Therefore, the first thing we have to do is suitably develop the corresponding routes.
Det första vi måste göra är alltså att utveckla de aktuella vägarna på ett lämpligt sätt.
suitably (även: pat)
But the machinery of codetermination is not suitably regulated and that is not good enough.
Men det är oacceptabelt att medbestämmandet inte regleras på ett passande sätt.
Employers with the best health and safety standards should be publicly lauded and suitably rewarded.
Arbetsgivare med de bästa normerna för hälsa och säkerhet bör bli hyllade offentligt och belönade på ett passande sätt.
It is not at all clear how an employer is supposed to assess work of equivalent value, whether he is required, for example, to factor in the availability of suitably qualified applicants.
Det är inte helt klart hur en anställd ska kunna bedöma arbete av lika värde om han till exempel ombeds beräkna hur många passande kvalificerade ansökande som är tillgängliga.
The motion is worthy and valid and I hope the delegation of our Parliament will speak with a suitably clear voice on this matter when it visits the region.
Vi får inte glömma att det kommer att bli nödvändigt att inte bara stödja själva genomförandet av folkomröstningen, utan också att besluta om tekniska detaljer, t.ex. vem som har rätt att rösta.
The motion is worthy and valid and I hope the delegation of our Parliament will speak with a suitably clear voice on this matter when it visits the region.
Förslaget är aktningsvärt och välgrundat och jag hoppas att delegationen från vårt parlament kommer att tala med en riktigt klar röst i den här frågan när den besöker regionen.

Användningsexempel för "suitably" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishChancellor Kohl made some suitably seasonal remarks about the caravan moving on.
Kansler Kohl talade - helt i överensstämmelse med årstiden - om karavanen som drar vidare.
EnglishCriminal behaviour should also be suitably punished at a national level.
Brottsliga handlingar bör också straffas på lämpligt sätt på nationell nivå.
EnglishI therefore think that the report before us is already suitably balanced.
Jag tycker därför att föreliggande betänkande redan är lämpligt balanserat.
EnglishBut the machinery of codetermination is not suitably regulated and that is not good enough.
Men det är oacceptabelt att medbestämmandet inte regleras på ett passande sätt.
EnglishI particularly agree with the need for suitably equipped safe havens.
Jag håller särskilt med om att det behövs säkra hamnar med lämplig utrustning.
EnglishTherefore, the first thing we have to do is suitably develop the corresponding routes.
Det första vi måste göra är alltså att utveckla de aktuella vägarna på ett lämpligt sätt.
EnglishIn Africa, the production of solar energy destined to meet our needs has to be suitably rewarded.
I Afrika måste produktionen av solenergi för våra behov belönas på lämpligt sätt.
EnglishDo they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Måste de beakta tillgången på tillräckligt kvalificerade sökande?
EnglishWe need more educated, suitably trained workers in all leading-edge sectors.
Vi behöver fler utbildade arbetstagare med lämplig kompetens inom alla områden med hög efterfrågan.
EnglishThe Spanish example, once suitably adapted, could be an interesting base to work from.
Exemplet Spanien skulle kunna vara en intressant utgångspunkt för arbetet, efter de ändringar som krävs.
EnglishDuring the legislative process, we will have to study ways of suitably dealing with this issue.
Under lagstiftningsprocessen måste vi se på hur vi kan ta itu med denna fråga på lämpligt sätt.
EnglishThere are still many obstacles to overcome to ensure that this policy is suitably implemented on the ground.
Många hinder måste övervinnas innan vi får en väl fungerande politik.
EnglishFirst of all, as we enter the information and knowledge society, we shall need suitably qualified employees.
Hur ser den tänkbara trenden för framtidens arbetstillfällen ut?
EnglishThis has been suitably taken up by Mr Koukiadis in his report and I would like to thank him for that.
Detta har Koukiadis på ett lämpligt sätt tagit med i sitt betänkande, och det vill jag tacka honom för.
EnglishThe format " Chapter " sets an outline numbering and a suitably formatted heading above the figure.
Formatet " Kapitel " förutsätter en kapitelnumrering och en motsvarande formaterad överskrift ovanför illustrationen.
EnglishWhat we need to do is to extend the network of suitably standardised, quality laboratories.
Men det som måste till är att nätverket för dessa laboratorier, som förfogar över lämplig standardisering och kvalitet, utökas.
EnglishHow does it intend to ensure that the directive on wild birds is adopted and suitably implemented in Malta?
Hur tänker kommissionen se till att direktivet om vilda fåglar antas och tillämpas på ett adekvat sätt på Malta?
EnglishEmployers with the best health and safety standards should be publicly lauded and suitably rewarded.
Arbetsgivare med de bästa normerna för hälsa och säkerhet bör bli hyllade offentligt och belönade på ett passande sätt.
EnglishI agree with Mr Koch that such systems would of course also have to be suitably inexpensive and affordable.
Jag håller med Dieter-Lebrecht Koch om att dylika system även skulle behöva vara rimligt billiga och överkomliga.
EnglishWe also support the proposals that the financing of waste management must be guaranteed over suitably long periods.
Vi stöder också förslagen om att finansiering av avfallshanteringen måste garanteras för tillräckligt långa perioder.

Synonymer (engelska) till "suitably":

suitably
suitability
suitable