EN

suit {substantiv}

volume_up
1. allmänt
As you quite rightly said, others must follow suit if these targets are to be achieved.
Som ni så riktigt påpekade, måste andra följa detta exempel om dessa mål ska nås.
They are unchanged - a 20% standalone target and 30% if other countries follow suit.
De är oförändrade - ett fristående mål på 20 procent och 30 procent om andra länder följer exemplet.
Therefore, we must first decide what we want to do together and then adapt the institutional structure to suit our objectives.
Därför måste vi först fundera över vad vi vill göra tillsammans och sedan anpassa den institutionella uppbyggnaden efter våra mål.
suit (även: costume, dress, garb)
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
Jag tog på mig min tomatsäkra kostym för den händelse att ni funderade på att göra någonting.
Oh, soup and a sandwich for a brand-new Armani suit.
Åh, soppa och smörgås för en splitter ny Armani-kostym.
If they see Johnnie Cochran in a $1000 suit...... they ain't going to get you out of prison.
Om de ser Johnnie Cochran i en $1000 kostym...... kommer de inte att få dig ut ur fängelset.
suit (även: claim, request)
The IGC is asking us to change our composition to suit the terms of the Reform Treaty, and that is a perfectly proper request.
Regeringskonferensen ber oss att ändra vår sammansättning för att anpassa oss till villkoren i ändringsfördraget, och det är en helt riktig begäran.
All the groups regularly used to try the trick of making a request like this if there was some urgent matter that did not suit them, like the topic of Kashmir in this case.
Alla grupperna försökte regelbundet att använda knepet med en sådan här begäran om det fanns någon brådskande fråga som inte passade dem, som frågan om Kashmir i det här fallet.
I hope that Parliament will vote for it tomorrow and that the Committee on Budgets will follow suit, something the Committee on Development and Cooperation has not done so far.
Jag hoppas att parlamentet kommer att rösta igenom denna begäran i morgon, och att budgetutskottet kommer att följa efter, vilket utskottet för utveckling och samarbete för närvarande inte har gjort.
The sticker matches the Mrs Lindh' s suit perfectly.
Klistermärket passar perfekt till ministerns dräkt.
The sticker matches the Mrs Lindh's suit perfectly.
Klistermärket passar perfekt till ministerns dräkt.
Tala om var dräkten är kvinna!
We have found that the habitats directive is locked in controversy and law suits.
Vi har funnit att direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter är låst av kontroverser och processer.
MM-MD is in its general form not suited to study dynamical processes where bonds are broken and formed, for which ab initio molecular dynamics is needed (ai-MD).
MM-MD är i sin allmänna form inte lämpade för att studera dynamiska processer där bindningar bryts och bildas, för vilka ab initio molekylär dynamik behövs (ai-MD).
suit (även: rant)
In that context I must point out that in Italy I have brought a ground-breaking suit against a site that puts out false information about Members of the European Parliament and about Europe.
Apropå detta måste jag påpeka att jag i Italien har väckt en banbrytande talan mot en webbplats som lägger ut falsk information om Europaparlamentets ledamöter och om Europa.
suit (även: batch, relay, round, suite)
suit (även: request)
2. "card game"
suit
volume_up
färg {utr.} (kortspel)
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
Då kan du byta färg.
pointed out that some countries have adopted safeguard measures applying until the end of 2008, and therefore failed to understand why the EU had not followed suit;
betonade att en del länder har antagit skyddsåtgärder som tillämpas till slutet av 2008 och därför inte kunnat förstå varför EU inte bekänt färg,
3. juridik
suit (även: lawsuit)
SV

sui generis [exempel]

volume_up
1. "latinsk term"
sui generis
volume_up
sui generis [ex.] (Latin term)
Eftersom det inte finns någon förebild kommer den helt klart att vara sui generis.
Indeed it will be sui generis as there is no model to follow.
Kosovo är inte sui generis i sig, men inrättandet av en militärbas i Kosovo är det.
Kosovo itself is not sui generis, but the establishment of a military base in Kosovo is.
Det utesluter dessutom en konstruktion av sui generis-karaktär.
It furthermore rules out the sui generis construct.

Användningsexempel för "suit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to protect the European family from this culture, which does not suit us.
Vi måste skydda den europeiska familjen från denna kultur som inte passar oss.
EnglishAlthough it is nonetheless lumbered with the visa procedure, it did not follow suit.
Trots att Grekland omfattas av visumkravet har man inte undertecknat något avtal.
EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
EnglishThat might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
Detta kanske inte passar Helmer, men jag är ledsen att säga att så är fallet.
EnglishMembers who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
EnglishEnvironmentalists allege that the regulation was written to suit industry.
Miljöaktivisterna påstår att förordningen har utarbetats för att passa industrin.
EnglishIt is now time for the remaining Member States of the Union to follow suit.
Det är nu dags för de återstående medlemsstaterna i unionen att göra detsamma.
EnglishUncontrolled bodily functions in a space suit can be rather inconvenient!
Det kan vara ganska obekvämt med okontrollerade kroppsfunktioner i en rymddräkt!
EnglishAs you quite rightly said, others must follow suit if these targets are to be achieved.
Som ni så riktigt påpekade, måste andra följa detta exempel om dessa mål ska nås.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
EnglishI do not know who is right, but it would suit me if they were right this time.
Jag vet inte vem som har rätt, men det skulle passa mig om de hade rätt den här gången.
EnglishThe fact is that you cannot simply denounce things which do not suit you.
Det handlar om att man inte helt enkelt kan förtränga de saker som inte passar en.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané, among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
EnglishHe has since added that the Khartoum government is expected to follow suit.
Han tillade att man förväntade sig att även regeringen i Khartoum skulle följa efter.
EnglishThe European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
Europeiska unionen måste delta i detta initiativ, och även vi måste följa deras exempel.
EnglishAny countries which vote against will sooner or later be pressurised into following suit.
De länder som måste säga nej kommer förr eller senare att pressas att följa efter.
EnglishI think it would be a good thing if all the other Member States followed suit.
Jag tror att det skulle vara bra, hoppas detta exempel sedan följs i andra medlemsstater.
EnglishThis House and the Commission will have no choice but to follow suit.
Denna kammare och kommissionen har inget annat val än att följa rådets exempel.
EnglishAnd let me just say, from the bottom of my heart that suit is kicking.
Låt mig bara säga, från djupet av mitt hjärta...... den där kostymen är grym.
EnglishI have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
Jag tog på mig min tomatsäkra kostym för den händelse att ni funderade på att göra någonting.

"suitable accommodation" på svenska

volume_up
suitable accommodation
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"suitable arrangements" på svenska

volume_up
suitable arrangements
Swedish
Mera chevron_right

"suit accuses" på svenska

volume_up
suit accuses
Swedish
Mera chevron_right