"sufficient" - Svensk översättning

EN

"sufficient" på svenska

EN sufficient
volume_up
{adjektiv}

sufficient
volume_up
tillräcklig {adj.} [form.]
Not sufficient research is being done on the growing of tropical hardwoods.
Det genomförs inte tillräcklig forskning av hur tropiska lövträd växer.
Is there a sufficient constituent basis amongst European communities?
Finns det tillräcklig konstituerande grund i de europeiska befolkningarna?
The common environmental policy is indeed necessary, but not sufficient in itself.
En gemensam miljöpolitik är nog nödvändig, men inte tillräcklig.

Användningsexempel för "sufficient" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishThe EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.
Enbart EU under en andra åtagandeperiod är varken tillräckligt eller trovärdigt.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishIt is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
EnglishDo not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
Inbilla er inte att en svag samordning av nationalekonomiska strategier räcker.
EnglishThey also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
De förbättrar också mödrahälsan om de kombineras med tillräcklig sexualkunskap.
EnglishWe had disagreements over Iraq because of a lack of sufficient political will.
Vi var oense om Irakfrågan på grund av att vi saknade tillräcklig politisk vilja.
EnglishThe second is that the amount available from these funds is not always sufficient.
Den andra är att de summor som kan delas ut från dessa fonder inte alltid räcker.
EnglishBut will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?
Men kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?
EnglishAnd we will do all of this with sufficient majorities to continue moving forward.
Och vi kommer att göra allt detta med tillräcklig majoritet för att gå vidare.
EnglishFurther, several comments have implied that the level of aid is not sufficient.
Vidare har man i några kommentarer låtit förstå att bidraget inte är tillräckligt.
EnglishAmending a directive to solve the problem posed by these rulings is not sufficient.
Att ändra ett direktiv för att lösa det problem som domarna skapat räcker inte.
EnglishWe have heard from two speakers on this item and I think that is sufficient.
Vi har hört två talare yttra sig i denna fråga och det tror jag är tillräckligt.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Det krävs emellertid tillräckligt med tid för att dessa åtgärder ska vidtas.
EnglishThis can only be achieved by sufficient levels of investment in each Member State.
Detta kan bara åstadkommas genom tillräcklig finansiering i varje medlemsstat.
EnglishIt is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
Det påstås att Internationella atomenergiorganet (IAEA) i sig är tillräckligt.
EnglishIt would seem that there is now a sufficient number who desire a compromise.
Det förefaller som om det nu finns tillräckligt många som vill ha en kompromiss.
EnglishI believe the transitional period of two years for barometers is quite sufficient.
Jag anser att övergångsperioden på två år för barometrar är fullt tillräcklig.
EnglishI believe that there are sufficient safeguards in place to protect all interests.
Jag anser att det finns tillräckliga garantier för att skydda alla intressen.
EnglishThe level of global food production today is already sufficient to feed everyone.
Den globala livsmedelsproduktionen är i dag så omfattande att den kan livnära alla.