"subheading" - Svensk översättning

EN

"subheading" på svenska

volume_up
subheading {substantiv}

EN subheading
volume_up
{substantiv}

subheading (även: subtitle)
We obtained that sub-heading: it is sub-heading 3a.
Vi fick denna underrubrik: det är underrubrik 3a.
The Council left room for EUR 75 million for commitment appropriations under subheading 3a.
Rådet har lämnat utrymme för 75 miljoner till åtagandebemyndiganden under underrubrik 3a.
This is where you can modify a Presentation Style for a heading, a subheading, an outline or a note.
Här kan du ändra en presentationsobjektmall för en rubrik, underrubrik, disposition eller anteckning.
subheading (även: head, section, subdivision, subsystem)
subheading

Synonymer (engelska) till "subheading":

subheading
English

Användningsexempel för "subheading" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe PPE-DE group opposes the sub-heading ‘ Maghreb ’ after paragraph 33.
PPE-DE-gruppen motsätter sig underrubriken ” Maghreb ” efter punkt 33.
EnglishThe PPE-DE group opposes the sub-heading ‘Maghreb’ after paragraph 33.
PPE-DE-gruppen motsätter sig underrubriken ”Maghreb” efter punkt 33.
EnglishUnder sub-heading 1B, the Council accepted the commitment appropriations proposed by the Commission.
Under 1B godtog rådet de åtagandebemyndiganden som kommissionen föreslog.
EnglishWe would therefore propose replacing the unfortunately worded subheading after point 30 with the words ‘ Wider Europe’.
Grannskapspolitiken bör kunna hjälpa dem att hitta en lösning på deras låsta konflikter.
EnglishWe would therefore propose replacing the unfortunately worded subheading after point 30 with the words ‘Wider Europe’.
Vi föreslår därför att den olyckliga skrivningen i underrubriken efter punkt 30 ersätts med orden ”Vidare Europa”
EnglishTo put it plainly, as things stand, we do not have enough money under subheading 1a for this agency in either form.
Rent ut sagt har vi i dagsläget inte tillräckligt med pengar under budgetpost 1a för den här myndigheten i någon av formerna.
English This Section concerns cotton, not carded or combed, falling within subheading 5201 00 of the Combined Nomenclature.
    Detta avsnitt rör bomull, varken kardad eller kammad, som omfattas av undernummer 5201 00 i den kombinerade nomenklaturen.
EnglishMr President, the rapporteur and the PPE-DE Group’s voting list objected to the Liberal proposal to insert the sub-heading ‘Maghreb’.
Föredraganden och PPE-DE-gruppens röstlista motsatte sig liberalernas förslag om att infoga underrubriken ”Maghreb”.
EnglishMr President, the rapporteur and the PPE-DE Group’ s voting list objected to the Liberal proposal to insert the sub-heading ‘ Maghreb’.
Föredraganden och PPE-DE-gruppens röstlista motsatte sig liberalernas förslag om att infoga underrubriken ” Maghreb ”.
EnglishThe Council has accepted in full the amount proposed by the Commission for subheading 1b, where it believes the implementation is more effective.
Dessa beslut följde på rådets behandling av verksamhetsberättelser, vilka snabbt håller på att bli ett mycket viktigt analysverktyg.
EnglishIn subheading 1b) we have a political priority expressed by the Committee on Budgets and which, as such, will be included in the vote on Thursday.
I underkategori 1b har vi en politisk prioritering som har uttryckts av budgetutskottet och som kommer att ingå i omröstningen på torsdag.
EnglishIn subheading 1b) we have a political priority expressed by the Committee on Budgets and which, as such, will be included in the vote on Thursday.
Vi har även ökat bemyndigandena för åtgärder för bekämpande av djursjukdomar och för livsmedelssäkerhet, eftersom även dessa frågor hör till parlamentets prioriteringar.
EnglishAccording to that, we raise the sum of EUR 57 million above the maximum limit of subheading 1b), the item which would go to the establishment and training of young farmers.
Enligt denna prioritering ökar vi beloppet 57 miljoner euro över det maximala taket för underkategori 1b, den budgetpunkt som skulle gå till etablering och utbildning av unga jordbrukare.
EnglishThe additional protocol, which found a solution to the conflict and an acceptable wording for subheading c) of Article 3, was only signed in May 2008 by Portugal, Spain, France and Morocco.
Tilläggsprotokollet med en lösning på tvisten och en lämplig formulering för artikel 3 c undertecknades så sent som i maj 2008 av Portugal, Spanien, Frankrike och Marocko.