EN stroke
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

stroke (även: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {neut.}
A total smoking ban in 2012 would make these expensive investments obsolete at a stroke.
Ett totalförbud mot rökning 2012 kommer i ett enda slag att se till att dessa dyra investeringar blir meningslösa.
At a stroke, through a 'regulation holiday', we could save businesses billions per year and allow them to grow.
Genom en ”regleringssemester” kan vi i ett enda slag spara miljardbelopp inom företagen varje år, och låta företagen växa.
The single currency will, at a stroke, let Europe benefit from the same advantages as the US, with one market and one currency.
Den gemensamma valutan kommer att i ett slag låta Europa få samma fördelar som USA, med en marknad och en valuta.
stroke (även: grade, move, notch, pace)
volume_up
steg {neut.}
stroke (även: air, draft, draught, draw)
volume_up
drag {neut.}
You have sacrificed sure footing for a killing stroke.
Du offrade ditt fotfäste för ett enda dödligt drag.
stroke (även: address, bar, beat, delicacy)
volume_up
takt {utr.}
stroke (även: bite, clasp, ear, grasp)
volume_up
grepp {neut.}
stroke (även: act, action, deed, document)
stroke (även: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {utr.}
Here the hammer stroke will fall hardest.
Här kommer stöten bli som värst.
stroke (även: line, streak, stripe, trick)
volume_up
streck {neut.}
It contains seven vertical strokes followed by this fish-like sign.
Den består av sju vertikala streck följt av det här fiskliknande tecknet.
stroke (även: boating, row, rowing)
volume_up
rodd {utr.}
stroke (även: bite, chop, cut, snatch)
volume_up
hugg {neut.}
Det är i stort sett bara ett enda hugg.
stroke (även: ironing)
stroke
volume_up
rapp {utr.}
stroke (även: travel)
stroke (även: apoplectic fit)
Stroke involves a rapid loss of brain functions as a consequence of insufficient oxygen supply.
Stroke (slaganfall) innebär en snabb förlust av hjärnfunktioner som följd av bristande syreförsörjning.
stroke (även: caress, pat)
stroke (även: flap)
stroke
stroke
volume_up
simtag {neut.}
stroke
volume_up
årtag {neut.}
stroke
stroke
stroke
The draft report shows clearly that the Commissioner has pulled off a real master stroke here.
I förslaget till betänkande framgår tydligt att kommissionsledamoten har lyckats med ett mästerligt schackdrag.
stroke
stroke
volume_up
nedslag på tangentbord {substantiv} [ex.]
stroke

2. teknik

stroke

3. medicinvetenskap

stroke (även: clot on the brain)
volume_up
stroke {utr.}
Stroke involves a rapid loss of brain functions as a consequence of insufficient oxygen supply.
Stroke (slaganfall) innebär en snabb förlust av hjärnfunktioner som följd av bristande syreförsörjning.
And the only option, pretty much -- when it's stroke or other complications -- is the wheelchair.
Och den enda utvägen, i stort sätt -- när det handlar om en stroke eller andra förvecklingar -- är rullstolen.
Har har haft en svår stroke

4. musik

stroke (även: stroke of the bow)

5. amerikansk engelska

stroke (även: chime, hour)

Användningsexempel för "stroke" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
De växer inte upp färdigformade ur marken efter en underskrift av en byråkrat.
EnglishFor those particular uses, two-stroke technology is the only viable option.
För denna särskilda typ av användning är tvåtaktsteknik det enda egentliga alternativet.
EnglishWe must no longer accept this as a stroke of fate but must do something about it.
Detta får vi inte längre acceptera som ett ovillkorligt öde, utan vi måste göra något åt det.
EnglishBy chance, by a strange stroke of luck, we have the competent Commissioner here today.
Av en underlig ödets nyck är den berörde kommissionären närvarande här.
EnglishIs the fact that paragraph 78 is to be crossed out with a stroke of the pen a detail?
Är det en detalj när punkt 78 skall tas bort med ett enda pennstreck?
EnglishThe 'refuse' and the stroke ought to be deleted. That is how we voted.
Refuse och snedstrecket skall tas bort, i enlighet med omröstningen.
EnglishIt is not something that we can do with public funding or at the stroke of a bureaucrat's pen.
Detta kan vi inte åstadkomma med offentlig finansiering eller ett byråkratiskt penndrag.
EnglishThat man in the library in your house... nurse said he's in a coma from a massive stroke.
Mannen i biblioteket hemma hos dig - - sköterskan sa att ha ligger i koma efter en hjärnblödning.
EnglishThis is the reason why they are switching over to four-stroke engines, which raise a different problem.
Det är därför som de går över till fyrtaktsmotorer, vilket orsakar ett annat problem.
EnglishThe problem of particulate emissions from two-wheelers essentially arises from two-stroke engines.
Problemet med partikelutsläpp från tvåhjuliga fordon uppkommer framför allt från tvåtaktsmotorer.
EnglishIn fact, Honda can produce overhead valve four-stroke engines that easily meet these requirements.
Faktum är att Honda kan tillverka fyrtaktsmotorer med toppventil som lätt kan uppfylla dessa krav.
EnglishPractically at a stroke, you have answered the whole form and put the case for the Swedish system.
Ni har besvarat hela formuläret praktiskt taget med en gång och propagerat för det svenska systemet.
EnglishBut also Kinsey interviewed a woman who could be brought to orgasm by having someone stroke her eyebrow.
Men Kinsey intervjuade även en kvinna som kunde få orgasm genom att någon strök hennes ögonbryn.
EnglishI went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Jag var med i en internetauktion vid ett Holiday Inn i Palo Alto och köpte 11 G4:or i ett enda svep.
EnglishAdmittedly we should remember that it is a stroke of luck that he is currently the President-in-Office of the Council.
Vi bör visserligen inte glömma att det beror på turen att han är ordförande för rådet just nu.
EnglishWe should not, at a stroke and once and for all, deny ourselves an option that the European Court of Justice has put in our hands.
EG-domstolen har gett oss en möjlighet som vi inte bör avstå från för all framtid.
EnglishSecond, it aims to achieve, at a stroke, harmonisation of MRLs across the Community.
För det andra är syftet att på en och samma gång uppnå en harmonisering av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester inom gemenskapen.
EnglishWe also oppose amendments that exclude the use of two-stroke engines for generators and snow-blowers.
Vi motsätter oss också ändringsförslag som utesluter användning av tvåtaktsmotorer till generatorer och snöslungor.
EnglishLaunching Europe through economics, through coal and steel, through trade was a stroke of genius by the founding fathers.
Det var ett genidrag av EU:s grundare att lansera EU genom ekonomi, genom kol och stål, genom handel.
EnglishAt a stroke this measure will prevent that.
Denna åtgärd skulle omedelbart sätta stopp för detta.