"to strive" - Svensk översättning

EN

"to strive" på svenska

EN to strive
volume_up
[strove|striven] {verb}

to strive
volume_up
sträva [strävade|har strävat] {vb} (anstränga sig, sträva efter)
Of course, the European Parliament should strive for legislative excellence.
Europaparlamentet bör förstås sträva efter ypperlig lagstiftning.
We must indeed strive, not for more but for better and justifiable legislation.
Vi skall dessutom inte sträva efter mer utan bättre genomtänkt lagstiftning.
This is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.
Detta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
to strive
volume_up
bemöda sig {vb} (anstränga sig, sträva efter)
This is one of the Commission's priorities for 2008 and in this regard it will strive for close collaboration with Parliament and the Council.
Det här är en av kommissionens prioriteringar för 2008 och i detta avseende kommer kommissionen att bemöda sig om ett nära samarbete med parlamentet och rådet.
Mr President, the European Union - and Parliament within it, of course - must strive to avoid a new conflict in an area which is already troubled enough.
Herr talman, Europeiska unionen - och alltså även parlamentet - måste bemöda sig om att undvika en ny konflikt i ett område som redan i sig är ganska konfliktfyllt.
Overall, food aid provided in the form of grants will represent not less than 80% of a member' s contributions and members will strive to raise this percentage even higher.
Totalt sett måste minst 80 procent av livsmedelsbiståndet lämnas i form av sådana gåvor, och medlemmarna skall bemöda sig om att höja denna procentsats.

Användningsexempel för "to strive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must not strive for harmonisation of different codes of corporate governance.
Vi skall inte försöka uppnå en harmonisering av olika koder för företagsstyrning.
EnglishAmongst other issues, the Union must strive to ensure energy security for Europe.
Unionen måste bland annat sträva efter att garantera en energitrygghet för Europa.
EnglishAll people of good will strive for peace and conciliation between all nations.
Alla välmenande människor strävar efter fred och förlikning mellan alla nationer.
EnglishTo this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
Därför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Det är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.
EnglishTogether we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
EnglishEU policy should strive to improve the situation of the country and its people.
EU:s politik bör syfta till att förbättra situationen för landet och dess invånare.
EnglishThe Union will have to strive hard to combat transnational criminal networks.
EU måste satsa mycket hårt för att bekämpa de transnationella kriminella nätverken.
EnglishIt is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
Det visar bara att vår grupp inte har någon avsikt att förneka denna utveckling.
EnglishWe are nevertheless aware that we must constantly strive to improve the system.
Trots detta är vi medvetna om att vi ständig måste sträva efter att förbättra systemet.
EnglishThis is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.
Detta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
EnglishThis is unattainable at present for certain reasons, but we should strive towards it.
Detta är av vissa anledningar ännu inte uppnåeligt i dag, men det bör eftersträvas.
EnglishThe principle would be to strive for common legislation on both sides of the Atlantic.
Principen vore att sträva efter en gemensam lagstiftning på båda sidor av Atlanten.
EnglishThose who strive towards freer world trade should not impose new rules at the same time.
De som strävar efter en friare världshandel bör inte samtidigt införa nya regler.
EnglishOne could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
Man kan fråga sig exakt vilken uppgörelse EU ska eftersträva i Durban.
EnglishWe need to strive towards making Dublin II and burden sharing a reality.
Vi måste sträva efter att göra Dublin II och ansvarsfördelning till en verklighet.
EnglishWe can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it.
Vi kan inte längre stoppa den, men vi kan hoppas och arbeta på att bemästra den.
EnglishWe should, however, strive to save our own fauna, of which sheep and goats are a part.
Vi bör emellertid sträva efter att rädda vår fauna. Och får och getter ingår i denna.
EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
Dessutom måste Turkiet sträva efter goda relationer med sina grannar.
EnglishWe should strive to resolve this problem, in spite of cultural differences.
Vi måste sträva efter att lösa problemen trots de kulturella skillnaderna.