EN

stop {substantiv}

volume_up
The administration that succeeded Clinton's put a stop to all these efforts.
Den administration som efterträdde Clinton satte stopp för alla dessa insatser.
The global community must find ways and means of putting a stop to this exploitation.
Världssamfundet måste finna medel och metoder för att sätta stopp för denna utsugning.
What we need instead is to put a definitive stop to European aid for businesses.
Det vi i stället behöver är att sätta ett definitivt stopp för EU-stöd till företag.
stop
volume_up
register {neut.} [bild.]
The idea of a 'one-stop' register is a good one.
Förslaget om ett enda gemensamt register är bra.
In 2006, the Commission issued a 'European Transparency Initiative' where it proposed a common 'one-stop shop' register for lobbyists in the Commission and Parliament.
År 2006 lade kommissionen fram ”Europeiska öppenhetsinitiativet” där man föreslog ett enda gemensamt register för lobbyister i kommissionen och parlamentet.
It would of course be easier for all lobbyists if we could get a kind of 'one-stop shop' where they could register and sign up to indicate that they intend to comply with the rules.
Det skulle givetvis vara lättare för alla lobbyister om vi kunde få ett enda register som de kan anmäla sig till och skriva på att de tänker följa reglerna.
It has been non-stop ever since we were elected in 1999.
Vi har arbetat utan uppehåll sedan vi valdes 1999.
In Germany, the rail operator Deutsche Bahn AG is planning to stop mainline trains from calling at Berlin Zoo station.
I Tyskland planerar järnvägsföretaget Deutsche Bahn AG att hindra tågen på huvudlinjen att göra uppehåll på stationen Berliner Bahnhof Zoo.
When I stopped my taxi in the Sinai desert to have a coffee, we only saw Khaled Meshaal on the huge screens.
När jag under en taxiresa gjorde ett uppehåll i Sinaiöknen för att dricka kaffe var Khaled Meshaal det enda jag såg på de stora skärmarna.
stop (även: note, sound, strain, ton)
stop (även: breach, dent, gap, hole)
When in a hole, one should stop digging, and I therefore ask him to give us full disclosure.
När man befinner sig i ett hål måste man sluta gräva, och därför ber jag honom att lägga alla papperna på bordet.
No holes in the Budget are stopped if we cut back on art and culture; we are just the poorer thereby.
Om vi sparar på konst och kultur fyller vi inte ut hål i budgeten, vi blir bara fattigare av detta.
Mr President, there cannot be anyone in the House who is not aware of the most important rule in politics: when you are in a hole, stop digging.
Det kan inte finnas någon här i kammaren som inte känner till politikens viktigaste regel: när du befinner dig i ett hål, sluta gräv.
stop (även: bite, clasp, ear, grasp)
stop (även: chic, diction, flair, panache)
Varför slutar du inte att stila?
What do we know about the country and the people that we pretend to protect, about the villages where the only one medicine to kill the pain and to stop the hunger is opium?
Vad vet vi om landet och människorna som vi låtsas skydda? ~~~ Om byarna där det enda läkemedlet för att stilla smärtan och hungern är opium?
I therefore agree that we should stop giving such positive status reports as 'We are concerned' and 'We have programmes' and so on, when we know that it does not work.
Därför håller jag med om att vi ska sluta upp med att lämna positiva lägesrapporter i stil med ”Vi bryr oss” och ”Vi har program” och så vidare, när vi vet att det inte fungerar.
stop (även: meeting)
As if this were not enough, we now have the reforms needed by the reform strategy, which amounts to a non-stop reform process.
Som om det inte vore nog med det har vi nu de reformer som reformstrategin kräver, vilket tillsammans ger en reformprocess utan avbrott.
So border stops, changes in equipment and staff and, more importantly, transhipment operations should be limited to avoid putting a strain on reliability in terms of the time and service provided.
Men då måste stoppen vid gränserna, byte av utrustning och personal och ännu mer avbrotten i lastningen begränsas för att inte försämra tillförlitligheten när det gäller tid och service.
stop (även: stage, halt)
Vi är nästan... vid nästa hållplats.
Hållplatser: Universitetet, Vallfarten och VTI.
stop (även: bar, barrier, block, lock)
Once the automated traffic has stopped, the ban on your IP address should be automatically lifted.
När den automatiska trafiken har upphört bör spärren för din IP-adress försvinna automatiskt.
stop (även: aperture)
stop (även: valve, blow-hole)
Tabbtecken gäller som skiljetecken.
stop (även: draw, flap, leaf, valve)
stop (även: tie)
SV

stop {neutrum}

volume_up
stop (även: mugg, behållare, burk, pris)
volume_up
pot {substantiv}
stop (även: kanna, sejdel)

Synonymer (engelska) till "stop":

stop

Synonymer (svenska) till "stop":

stop
Swedish

Användningsexempel för "stop" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Handelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishThe customers and I come back to that word increasingly want that 'one-stop shop'.
Kunderna, – ett ord jag återkommer till, – vill allt oftare göra en engångsaffär.
EnglishIs the Council prepared to stop intervening in concrete implementation plans?
Är rådet villigt att avstå från att lägga sig i konkreta planer för genomförande?
EnglishWe must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
Utbildning är viktigt för att de som besöker landsbygden inte skall förorena.
EnglishThe previous CITES conferences took the decision to stop protecting the elephant.
Under förra CITES-konferensen beslutade man att inte längre skydda elefanten.
EnglishWe have to make their lives difficult in our ports so that they stop coming.
Vi måste göra det svårt för dem i våra hamnar, omöjligt, så att de slutar komma.
EnglishI want to point this out so that we can stop the circulation of inaccurate facts.
Jag ville klargöra detta för att inte bristfälliga fakta skall fortsätta cirkulera.
EnglishThe problem will not disappear even if we stop subsidising tobacco producers.
Problemet försvinner inte även om vi slutar att subventionera tobaksproducenterna.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Europeiska unionen kan inte längre stillatigande se på hur ytterligare människor dör.
EnglishThat's because your ads will stop running when there's no money left in your account.
Annonserna slutar nämligen att visas när det inte längre finns pengar på kontot.
EnglishPoliticians should therefore stop going on about the increase in road transport.'
Politikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg" .
EnglishI call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!
Jag uppmanar kommissionen att äntligen komma till avslut och inte bara vänta!
EnglishThis is difficult to understand, for when do roads ever stop at national borders?
Detta är svårt att förstå, för när upphör vägar någonsin vid de nationella gränserna?
EnglishI shall stop here. Thank you for allowing me to address the European Parliament.
Jag tackar er för att ni givit mig tillfället att på detta sätt tala till parlamentet.
Englishlf you had laws on a Destiny's Child video right now, you could stop crime.
Om ni hade haft lagen på en Destiny' s Child video nu, så hade brotten minskat.
EnglishTo the Council of Ministers, I would say: stop wasting time on trivialities.
Till ministerrådet vill jag säga: var nu inte omedgörliga när det gäller småsaker.
EnglishIt is vital that the EU and the ACP partners should not stop at good intentions.
Det är av stor vikt att EU och AVS-länderna inte låter det förbli vid goda föresatser.
EnglishOf course, if you really want to, you can still stop these wretched old things.
Om man verkligen vill så kan man visst fortfarande hålla de gamla bullerplanen borta.
EnglishPoliticians should therefore stop going on about the increase in road transport
Politikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg ".