"stationary" - Svensk översättning

EN

"stationary" på svenska

EN stationary
volume_up
{adjektiv}

stationary
It concerns stationary installations using organic solvents.
Det behandlar stationära anläggningar som släpper ut organiska lösningsmedel.
Focus is on flow through porous media, multiphase flow, flow with free surfaces and in-stationary flow.
Inom ämnet studerar vi specifikt flöde i porösa material, multifasflöde, strömning med fri yta och icke stationär strömning.
As regards General Stationary Combustion, it is important that the new performance standard for emissions is in place, which should be implemented in every power station from 2015 on at the latest.
Beträffande allmän stationär förbränning, är det viktigt att de nya prestandanormerna för utsläpp fastställs och de bör införas på alla kraftstationer senast från och med 2015.
stationary (även: depressed, dull, sluggish, standing)
stationary (även: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {adj.}

Användningsexempel för "stationary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe proposed regulation would then focus on the remaining stationary applications.
Förslaget till förordning skulle då vara inriktat på de återstående stationära tillämpningsområdena.
EnglishIt concerns stationary installations using organic solvents.
Det behandlar stationära anläggningar som släpper ut organiska lösningsmedel.
EnglishNot all air conditioning systems are mobile: some of them are in stationary applications such as buildings like this one.
Inte alla luftkonditioneringssystem är mobila: några av dem finns i stationära konstruktioner som den här byggnaden.
EnglishWe should not embark on this by supporting stationary terminals any more than ports which are geographically very close to third countries.
Vi bör inte inlåta oss på detta genom att stödja stationära terminaler och inte heller hamnar som geografiskt sett ligger mycket nära tredjeländer.
EnglishThere is no apparent reason why we should have different legal bases for stationary air-conditioning systems on the one hand and for mobile ones on the other.
Det finns inga uppenbara skäl till varför vi skulle ha olika rättsliga grunder för stationära och mobila luftkonditioneringssystem.
EnglishWe would very much like to know whether it is aware that the United States has already dismantled stationary sonar systems of this kind.
Vi skulle också gärna vilja veta om kommissionen är medveten om att Förenta staterna redan har monterat ned de stationära ekolodssystemen av det här slaget.
EnglishWith stationary systems it is essential to ensure that those who fit the equipment are properly trained and that such professional people produce reports on leakage.
För stationära system är det viktigt att se till att de som ansluter utrustningen har god utbildning och att dessa yrkesmän rapporterar om läckor.
EnglishThis will be more limited in the case of oil vessels than in the case of mobile transport, but does not exist at all at present in respect of stationary rigs.
Detta kommer att vara mer begränsat när det gäller oljefartyg än när det gäller vägtransporter, men existerar i nuläget inte alls för fasta oljeplattformar.
EnglishThe concept of emissions trading for conventional air pollutants is not currently well developed at EU level, even for land-based stationary emission sources.
Principen om handel med utsläppsrätter för vanliga luftföroreningar är ännu inte väl utvecklad på EU-nivå, inte ens när det gäller landbaserade stationära utsläppskällor.
EnglishThe population trend in the rich countries is, conversely, now stationary, but the balance achieved depends on a longer life expectancy, which makes up for the slump in the birth rate.
Ökningstakten i de rika länderna har i stället avstannat, men den balans som uppnåtts beror på att den genomsnittliga livslängden har ökat, vilket kompenserar krisen när det gäller födelsetalen.