"statement" - Svensk översättning

EN

"statement" på svenska

volume_up
statement {substantiv}

EN statement
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

statement (även: expression, observation, opinion, report)
But what exactly is the statement on this issue from the European Parliament?
Först och främst, vad är Europaparlamentets statement, (yttrande) i frågan?
I welcome the statement by the Council that it will not fall on deaf ears.
Jag välkomnar rådets yttrande och det kommer inte att ha varit för döva öron.
The next item is the Commission statement on the import of poultry carcases.
Nästa punkt är kommissionens yttrande om import av slaktkroppar av fjäderfä.
statement (även: message)
volume_up
budskap {neut.}
That's quite a statement, if that's what they wanted to make.
Ett tydligt budskap, om nu det är avsikten
So please do not make the message ambiguous in the statement.
Men kom då inte med dubbeltydiga budskap i uttalandet.
I have reinforced this message in a joint statement with US Secretary of State Hillary Clinton.
Jag har förstärkt detta budskap i ett gemensamt uttalande med Förenta staternas utrikesminister Hillary Clinton.

2. "announcement"

I have read the Council statement, Baroness Ashton's statement and indeed our own President's statement.
Jag har läst rådets uttalande, Catherine Ashtons uttalande och vårt eget uttalande.
That is my last statement today; indeed it is my last statement of 2003.
Detta är mitt sista uttalande i dag. Faktum är att det är mitt sista uttalande under 2003.
I have asked to make a personal statement because of the statement made by Mr Farage.
Jag har bett om att få göra ett personligt uttalande på grund av Nigel Farages uttalande.

3. "an account of transactions"

statement (även: notification, report, reporting, bulletin)
Mr President, thank you for giving me the chance to make this statement.
Ordförande, jag tackar er för att ni givit mig möjlighet att avlägga denna rapport.
The Heads of Mission statement and report show practical ways of doing so.
Uppdragschefernas uttalande och rapport visade på praktiska sätt att åstadkomma detta.
The first chapter of the Court of Auditors’ report contains the Statement of Assurance, known as the DAS.
Det första kapitlet i revisionsrättens rapport innehåller revisionsförklaringen, den så kallade DAS.
statement (även: account, presentation, docket)
The Commission shall also forward to them a financial statement of the Union's assets and liabilities.
Kommissionen skall till dem också överlämna en redovisning för unionens tillgångar och skulder.
Madam President, I should like to thank the Commissioner for his very clear statement of what the Commission is committed to doing.
Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för hans tydliga redovisning av kommissionens arbete.
National accounts must therefore include an integrated economic and environmental accounts statement with fully coherent data.
I nationalräkenskaperna ska det därför finnas en integrerad redovisning med sammanhängande uppgifter som täcker både ekonomi och miljö.

4. bokföring

statement

Synonymer (engelska) till "statement":

statement

Användningsexempel för "statement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishThis is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
Det är främst en redogörelse för principer som jag känner mig bekväm att stödja.
EnglishSecondly, I turn to Mrs Stauner's excellent report and the explanatory statement.
För det andra vill jag övergå till Stauners utmärkta betänkande och motiveringen.
EnglishWe want to summarize our own opinion on this in a statement before the summer.
Vi skall sammanfatta vår egen åsikt om den i ett tillkännagivande före sommaren.
Englishthe statement by the officiating President of the Council on the French Presidency.
uttalandet från rådets tjänstgörande ordförande om det franska ordförandeskapet.
EnglishSecondly, I turn to Mrs Stauner' s excellent report and the explanatory statement.
För det andra vill jag övergå till Stauners utmärkta betänkande och motiveringen.
EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
EnglishThe objective was to help the Court to publish a positive Statement of Assurance.
Syftet var att hjälpa revisionsrätten att avge en positiv revisionsförklaring.
EnglishAll we have is the statement that the position has changed, not the reason for it.
Allt vi har är uttalandet att ståndpunkten har ändrats, inte anledningen därtill.
EnglishHe has clearly distanced himself from the statement by France, Belgium and Italy.
Han har tagit klart avstånd från Frankrikes, Belgiens och Italiens förklaring.
English(Statement abbreviated in accordance with Article 170(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 170.1 i arbetsordningen.)
EnglishHowever, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
Men jag skickade ut det nödvändiga pressmeddelandet och förklarade sakförhållandena.
EnglishIn this instance, are we going to have both a statement as well as a resolution?
Skall vi den här gången inte bara få en förklaring utan också en resolution?
EnglishThis report, or rather its explanatory statement, is a good example of just that.
Detta betänkande, eller snarare dess motivering, är ett gott exempel på just detta.
EnglishIn addition, we took the new collective steps I described in my opening statement.
Dessutom tog vi de nya kollektiva steg som jag beskrev i mitt inledningsanförande.
English. - I fully agree with you and with the first statement.
ledamot av kommissionen. - (EN) Jag instämmer helt med er och i det första yttrandet.
EnglishI have no doubt that this response will strengthen the very status of the statement.
Jag tvivlar inte på att detta svar kommer att ge policyförklaringen ökad tyngd.
EnglishIn both of these cases, I have therefore provided a clear statement, I believe.
I båda fallen tycker jag att jag tydligt har redogjort för kommissionens ståndpunkt.
EnglishThis may sound obvious, but this statement also touches upon an enormous problem.
Det låter självklart men med detta konstaterande framträder också ett svårt problem.
English(Statement abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
(Förklaringen kortades ned i enlighet med artikel 120.7 i arbetsordningen.)