EN started
volume_up
{verb}

started
It is a disease which started in Norway and has affected several farms in Scotland.
Det är en sjukdom som uppkom i Norge och som har kommit att få konsekvenser för flera odlingar i Skottland.

Användningsexempel för "started" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is also in line with the administrative reforms which have already started.
Det är också i linje med de förvaltningsreformer som redan väl har kommit igång.
EnglishI realise that there are difficulties but Question Time started 20 minutes late.
Jag inser att det var svårigheter men frågestunden började 20 minuter försent.
EnglishIt is an ambitious goal, and efforts to attain it must be started immediately.
Detta är ett ambitiöst mål och åtgärderna för att nå det måste inledas snarast.
EnglishActually it started in the United States of America with the subprime problem.
Den började egentligen i Amerikas förenta stater med problemet med subprimelån.
EnglishThis is why I have started to argue in favour of involving independent experts.
Det är därför jag har börjat argumentera för att oberoende experter borde anlitas.
EnglishBy including pre-authorisation in this directive, we are back where we started.
Om vi tar med förhandstillstånd i det här direktivet är vi tillbaka där vi började.
EnglishThat is mainly how linguistic conflict started and large states disintegrated.
Det är främst därigenom som språkstriden uppstått och stora stater splittrats.
EnglishI would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Jag hade aldrig varit så äventyrlig innan jag började med mina 30-dagarsutmaningar.
EnglishThe debate on the reform of the Employment Strategy started back in July last year.
Diskussionen om översynen av sysselsättningsstrategin startade i juli förra året.
EnglishIn view of this, the dialogue that has started between us is very important.
Ur denna synpunkt är alltså den dialog som har inletts mellan oss mycket viktig.
EnglishI have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Jag har startat en social mediekampanj för detta som alla är välkomna att delta i.
EnglishAll I have done is finish the work which he had largely and judiciously started.
Jag avslutar bara ett arbete som han inledde på bred front och på ett klarsynt sätt.
EnglishWe started late, so one could have expected that you would have been here earlier.
Vi började sent så man kunde ha förväntat sig att ni hade varit här tidigare.
EnglishWe both started our careers as young journalists, as film or theatre critics.
Vi båda började våra yrkesliv som unga journalister, som film- och teaterkritiker.
EnglishI note 12 Member States against which we have started an infringement procedure.
Jag noterar 12 medlemsstater som vi har inlett överträdelseförfaranden mot.
EnglishYou started ratification of a text which had not yet been properly translated.
Ni påbörjade ratificering av en text som ännu inte hade blivit ordentligt översatt.
EnglishYour report is a milestone in the process we have started with the White Paper.
Ert betänkande är en milstolpe i den process som vi har inlett med vitboken.
EnglishThis programme started with two local authorities where the opposition held power.
Detta program inleddes med två självständiga kommuner, ledda av oppositionen.
EnglishThe debate between competition and service of general interest has only just started.
Diskussionen har bara börjat mellan konkurrens och tjänster av allmänt intresse.
EnglishWhy is Sweden scrapping sustainable development even before the Summit has started?
Varför stryker Sverige den hållbara utvecklingen redan innan toppmötet börjar?