EN

stand {substantiv}

volume_up
stand (även: order, rank, stall)
Europe is forced to make a stand and become a standard bearer in the fight for stopping the current financial crisis.
EU måste hålla stånd och gå i spetsen för kampen mot den pågående finanskrisen.
And in stand-up of course, the stand-up comedian is supposed to dominate the audience.
Och i stand-up så är det naturligtvis så att stand-up komikern antas kunna dominera publiken.
De framtida generationerna vill att de skall hålla stånd.
stand (även: gallery)
This stand, like all the others, will be full to capacity on 17 June.
Denna läktare, liksom alla övriga kommer att vara helt fulla den 17 juni.
The Russian authorities are constructing stands, intended to be used for only 14 days during the Olympics, on the location of the oldest part of the village.
På den äldsta platsen i byn bygger ryska myndigheter nu läktare som bara ska användas under två OS-veckor.
Offences must be dealt with consistently, with games played in front of empty stands, points deducted and clubs banned if they are not prepared to take action.
Kränkningar måste hanteras på ett enhetligt sätt, med matcher inför tomma läktare, poängavdrag och avstängning av klubbar om de inte är beredda att vidta åtgärder.
stand (även: bay, booth, box, cubicle)
This will certainly stand us in good stead for continuing cooperation with the Commission.
På denna bas kan vi säkert även i fortsättningen ha ett bra samarbete med kommissionen.
Click the rotate icon to rotate the characters of the text object so that their base stands on the contour line of the aligned object.
Med symbolen Rotera roterar Du textobjektets tecken så att de står med sin bas på justeringsobjektets konturlinje.

Användningsexempel för "stand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Vi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Därför vill jag vända mig till rådet och uppmana det att ändra sin inställning.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Vi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
EnglishIt is not only fish stocks but also the marine environment which stand to suffer.
Det är inte bara fiskbestånden utan även havsmiljön som blir lidande av detta.
EnglishIt nevertheless shows that women are voted for if they simply stand for election.
Icke desto mindre visar detta att kvinnor blir valda om de bara ställer upp i val.
EnglishWe know full well what our values are, and we quite clearly stand up for them.
Vi är helt på det klara med vilka våra värden är och vi försvarar dem kraftfullt.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Märkning och spårbarhet var verkligen ett minimum som vi måste hålla fast vid.
EnglishIt is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow.
Det är med detta i tankarna som vi kommer att ta ställning i omröstningen i morgon.
EnglishIn Strasbourg, beautiful administrative buildings stand unused for 80% of the time.
I Strasbourg står vackra administrationsbyggnader oanvända 80 procent av tiden.
EnglishIf that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
Om ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
EnglishI will tell you what the Rules of Procedure are so that we all know where we stand.
Jag skall tala om för er hur arbetsordningen lyder, det kan vi ha god nytta av.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Som situationen är nu är en del nationella marknader mer liberaliserade än andra.
English(FR) Mr President, President Sarkozy, this is a Presidency that will stand out.
(FR) Herr talman, president Sarkozy! Detta ordförandeskap kommer att märkas.
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
Inför dessa utmaningar kan vi endast lyckas och nå resultat om vi står enade.
EnglishCitizens can mainly stand as candidates in elections and vote in another EU country.
Närmast kan hon delta i valen som kandidat och hon kan rösta i ett annat EU-land.
EnglishThings cannot, I believe, be left as they stand, and the situation is unacceptable.
Jag anser att det inte får vara på det sättet och att vi inte kan finna oss i det.
EnglishWe stand alongside all those who are resolutely promoting the reduction of emissions.
Vi står på samma sida som alla de som med kraft arbetar för utsläppsminskningar.
EnglishIf our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Om våra medborgare är informerade har de en bättre chans att undvika smitta.