EN stage
volume_up
{substantiv}

stage (även: epoch, period)
volume_up
skede {neut.}
The follow-up communication is itself on a further stage in the consultation process.
Uppföljningsmeddelandet i sig utgör ett ytterligare skede i samrådsprocessen.
However, at this stage in the procedure, no such persons are involved.
I detta skede av förfarandet berörs emellertid inga sådana personer.
But now is also the beginning of a key stage for the Intergovernmental Conference.
Men det är också nu som regeringskonferensen går in i ett avgörande skede.
stage (även: gradation, grade, period, phase)
volume_up
stadium {neut.}
At the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
På nuvarande stadium föreslår kommissionen ingen extra åtgärd.
Environment policy can only be successful if it moves beyond this stage.
Miljöpolitik kan bara vara framgångsrik när den övervinner detta stadium.
It would be premature at this stage to introduce bans on particular substances.
Det skulle på detta stadium vara för tidigt att införa förbud mot specifika ämnen.
stage (även: platform, scene, setting)
volume_up
scen {utr.}
Two years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania.
För två år sedan stod jag på TED's scen i Arusha, Tanzania.
Your shoddy stage setup almost killed my guitarist!
Din sketna scen dödade nästan min gitarrist!
This is the first time I've been up on stage.
Det här är första gången jag är på en scen.
stage (även: stop, halt)
stage (även: component)
stage (även: scaffold, staging)
stage (även: stagecoach)
stage

Synonymer (engelska) till "stage":

stage

Användningsexempel för "stage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Vi har inte råd att låta FN bli en andra rangens aktör; FN måste bli kraftfullt.
EnglishCopenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
Köpenhamnskonferensen visade att vi behöver se över EU:s roll på världsarenan.
EnglishAt this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
För närvarande är det emellertid omöjligt att säga exakt när detta kommer att ske.
EnglishNor has the German Presidency made any compromise proposal at all at this stage.
Det tyska ordförandeskapet har inte heller lagt fram något kompromissförslag ännu.
EnglishAt a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
Sent omsider ställde den tjeckiske presidenten nya villkor för att skriva under.
EnglishAt this stage, we do not know which technology is best for sustainable mobility.
I det här skedet vet vi inte vilken teknik som är bäst för hållbar rörlighet.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
När det gäller hamnarna så finns ingen lagstiftning på väg i det här skedet.
EnglishLet us say it is important to be realistic and honest at this stage of the process.
Låt oss säga att det är viktigt att vara realistisk och ärlig i det här skedet.
EnglishActually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Jag har faktiskt med dem här på scenen: Vinrankor, magnolior, verkligen fantastiska.
EnglishWe are pleased that the Kyoto objectives take centre stage in the resolution.
Det gör oss gott att målsättningarna från Kyoto är en central del i resolutionen.
EnglishThe proposal for a regulation that is before us today belongs to the next stage.
Det förslag till förordning som vi granskar i dag befinner sig i nästa steg.
EnglishThere is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
Det pågår ett överträdelseförfarande där ett motiverat yttrande har avgetts.
EnglishIt is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
Man har visat att Europa kan uträtta saker på den internationella arenan ...
EnglishYet, of course, at the stage of the common position, we were not really heard.
Ändå hördes vi naturligtvis inte riktigt i samband med den gemensamma ståndpunkten.
EnglishAt the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
För tillfället är de mycket långsammare, åtminstone i det här skedet - stadsbilar.
EnglishI remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
Jag är beredd att överväga detta i senare skeden av medbeslutandeprocessen.
EnglishIt might have facilitated the process if they had been involved at the first stage.
Det hade kunnat underlätta processen om de hade fått vara med i första skedet.
EnglishAt this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
Jag borde nu sammanfatta de viktigaste åtgärderna som vi har fått till stånd.
EnglishIf they are not, then I cannot vote for a compromise at First Reading stage.
Om inte kan jag här i första behandlingen inte heller rösta för någon kompromiss.
EnglishAs they have both said, we have reached a very critical stage in these negotiations.
Som de båda har sagt har vi nått en mycket avgörande fas i dessa förhandlingar.