"spirit" - Svensk översättning

EN

"spirit" på svenska

volume_up
spirit {substantiv}

EN spirit
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

spirit (även: animation, bustle, carcass, existence)
volume_up
liv {neut.}
Mr Rajamäki spoke of breathing new life into the spirit of Tampere.
Kari Rajamäki talade om att blåsa nytt liv i Tammerfors-andan.
A phantom must have changed into the 8th spirit when it starts a new life born on our own Gaya.
En skuggvarelse måste ha förvandlats till den 8: e Anden. när den rörde vid ett nytt liv som fötts ut vår Gaya.
When the physical body dies, the mature spirit enrich by it's life on Earth returns to Gaya.
När deras fysiska kropp dör, återvänder anden, berikad av sitt liv på jorden, till Gaya.
spirit (även: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {utr.}
And force used on the spirit is worse than force against the body.
Och en kraft som riktas mot själen är värre än en kraft riktad mot kroppen.
Despite adversity, the city maintains its cultural spirit.
Trots motgångar bevarar staden sin kulturella kraft.
   – Thank you, Commissioner, for your reply and the spirit of your reply.
Tack för ert svar och för den kraft som låg i svaret.
spirit (även: drive, energy, fight, push)
volume_up
energi {utr.}
It's about passion, and what excites our spirit and our energy.
Det handlar om passion, och om vad som hetsar vår själ och våra energier.
The energy and climate change package must therefore be sensible and at the same time imbued with the spirit of solidarity.
Energi- och klimatpaketet måste därför vara vettigt och samtidigt genomsyras av en solidaritetsanda.
Of course, this address here and now on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy is made in this same spirit.
Naturligtvis är detta anförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi utformat i samma anda.
spirit (även: being, genie, genius, ghost)
volume_up
ande {utr.}
You think this 8th spirit stuff is going to work and chase out all the phantoms?
Tror du den 8: e Ande grejen fungerar mot skuggvarelserna?
The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.
Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
We suggest that the 8th spirit is a phantom spirit.
Det verkar som den 8: e Anden är en skuggvarelses Ande.
spirit
It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
Jag tycker att lagens andemening är viktigare än dess ordalydelse.
As regards Amendments 3 and 5, the Commission is entirely in agreement with their spirit.
När det gäller ändringsförslagen 3 och 5 håller kommissionen helt med om deras andemening.
We agree with the spirit of the report that there are problems in many of the EU's fringe regions.
Vi instämmer i betänkandets andemening om att det finns problem i många av EU: s ytterområden.
spirit (även: alcohol, hooch)
The hydrocyanic acid content of stone-fruit marc spirit has been reduced by 3 grams to 7 grams per hectolitre of pure alcohol.
Cyanvätesyrahalten i stenfruktsprit har minskats med 3 gram till 7 gram per hektoliter ren alkohol.
Besides, they concoct alcoholic beverages over there by mixing tap water and home-made spirits.
Dessutom gör man alkohol där så att man blandar kranvatten och sprit.
Even though all spirits are ostensibly the same, there are cases where tariff items are not the same.
Jag tar exemplet med alkohol: bourbon och gin behandlas inte på samma sätt som whisky och konjak.
spirit (även: bounce, dash, drive, pace)
volume_up
fart {utr.}
A new start like this is obviously in Europe's interest, especially if it is made in a spirit of true partnership and greater equality.
Kommer rådet att dra nytta av detta nya klimat för att höja tempot på kvartettens möten och färdplanen för fred i Mellanöstern och på så vis sätta fart på processen?
spirit (även: spark, spunk)
volume_up
gnista {utr.}
" You seemed to have the same spirit she had. "
Du verkar ha samma gnista som hon hade.
Please do not dissipate that little spirit that we have succeeded in introducing into a Europe that is still swayed too strongly by questions of economic policy, trade policy and monetarism.
Förstör inte den lilla gnista som vi har lyckats ingjuta i ett EU som fortfarande står obeslutsamt i mycket hög grad i frågor om ekonomisk politik, handelspolitik och monetarism.
spirit (även: bogeyman, ghost, phantom, specter)
volume_up
spöke {neut.}
They listen to the spirits like this -- I'm going to ask you to call up the ghost of my grandmother because, when she died, she had the family will, and she secreted it someplace.
. ~~~ Jag skulle be dem ringa upp min mormors spöke för, när hon dog, hade hon familjens testamente, och hon gömde det någonstans.

2. "meaning, purpose"

spirit
volume_up
anda {utr.} (mening, avsikt)
Community financing policy must be established in this spirit of economic dynamism.
Gemenskapens finansieringspolitik måste upprättas i denna anda av ekonomisk dynamik.
Therefore, in a spirit of compromise, the Commission will not oppose the package.
Därför kommer kommissionen, i en anda av kompromiss, inte att motsätta sig paketet.
We fully support the resolution's basic spirit of anti-racism and humanism.
Vi stöder fullständigt resolutionens grundläggande anda av antirasism och humanism.
spirit
volume_up
stämning {utr.} (mening, avsikt)
It is this same spirit that we wanted to develop with the Mediterranean in this report.
Det är samma stämning som vi ville utveckla med Medelhavsländerna i detta betänkande.
I do not think we shall be talking in the future about any spirit of glasnost in Europe because it is synonymous with nothing happening.
Jag tror inte att vi i framtiden skall tala om någon glasnost-stämning i Europa, eftersom det är synonymt med att ingenting händer.
I believe that there has been good feeling, a positive relationship and a spirit of consensus, which we in my group thank you for.
Jag anser att det har rått en god stämning, ett positivt samarbete och en samförståndsanda, som vi i min grupp tackar er för.
spirit
volume_up
sinnelag {neut.} (mening, avsikt)
Pioneering spirit should continue, but on another level.
Banbrytande sinnelag borde fortsätta, men på en annan nivå.
I have therefore read Parliament's position carefully and looked at all the recommendations in a constructive spirit.
Därför har jag uppmärksamt läst igenom parlamentets yttrande och granskat alla rekommendationer med ett konstruktivt sinnelag.
The issue we are discussing needs regulation, and such regulation does not disturb my liberal spirit, nor do regulatory institutions.
Det område vi nu diskuterar kräver reglering och mitt liberala sinnelag störs inte av vare sig sådana regleringar eller av reglerande myndigheter.

3. kemi

spirit
volume_up
sprit {utr.}
Various Members have talked about wines and spirits and the labels for port and sherry.
Ett flertal medlemsstater har talat om vin och sprit och märkningen av portvin och sherry.
Therefore, you have three litres of spirits and 600 cigarettes.
Ni har då alltså tre liter sprit och 600 cigarretter.
You can buy another bottle of spirits and another 200 cigarettes.
Ni kan då köpa ytterligare en flaska sprit och 200 cigarretter.

Användningsexempel för "spirit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis delay is not in keeping with the spirit of solidarity which should govern us.
Förseningen står inte i samklang med den solidaritetsanda som borde styra oss.
EnglishI would also like to thank him for his open attitude and his spirit of compromise.
Jag skulle också vilja tacka honom för hans öppna inställning och kompromissvilja.
EnglishIt is in this spirit that they are enshrined in the Charter of Fundamental Rights.
Det är i den andan de är inrymda i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishIn the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
Sarajevo har, trots upprepade konflikter, behållit sin mångkulturella prägel.
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
EnglishI thank Parliament for the constructive spirit in which it has been handled.
Jag tackar parlamentet för den konstruktiva andan under behandlingen av detta.
EnglishSuch policies have existed from time to time, but not with a spirit of cooperation.
En sådan politik har utövats sedan lång tid men inte med någon samarbetsanda.
EnglishI am also in favour of the Christmas spirit, but we should not overdo it.
Jag tycker också att det är trevligt med julstämning, men vi ska inte överdriva.
EnglishNevertheless, we shall ensure that the spirit of such expectations is included.
Vi kommer emellertid att försäkra oss om att andemeningen av detta avspeglas i texten.
EnglishMr President, research is the future, it is the breath of the human spirit.
Herr ordförande! Forskning är framtid, forskning är människoandens andedräkt.
EnglishThe loss of their flagship will crush their spirit and secure our victory.
Förlusten av amiralsskeppet kommer att släcka deras kämpaglöd och säkra vår seger.
EnglishWith this team spirit, this spirit of partnership, Europe can and must move ahead.
Med denna laganda, denna partnerskapsanda, kan och måste Europa gå framåt.
EnglishCould not the spirit of free competition be applied also to foreign policy?
Varför kan inte den fria konkurrensen gälla även på utrikespolitikens område?
EnglishIt may be following the letter of the two-thirds rule, but it is violating its spirit.
Den kanske följer lydelsen i två-tredjedels-regeln, men den strider mot andan.
EnglishI hope that this spirit of consensus will be present too in tomorrow' s sitting.
Jag hoppas att denna enighet, denna vind kommer att blåsa även under morgondagens plenum.
English67 amendments could be at least accepted partially, or in spirit, or with adaptations:
67 ändringsförslag kunde godtas åtminstone delvis, eller i sak eller med ändringar:
EnglishWe have also forgotten about the spirit and letter of the Treaty on European Union.
Man har också glömt andan och bokstaven i fördraget om Europeiska unionen.
EnglishSome of the proposals debated entail a denaturing of the spirit of the Treaties.
Några av de förslag som debatterats förutsatte ett undanröjande av syftet med föredragen.
EnglishAnd that is totally along the lines, and in the spirit, of Steiner's seven-point plan.
Och detta stämmer helt och hållet överens med andan i Steiners sjupunktsplan.