"sphere" - Svensk översättning

EN

"sphere" på svenska

volume_up
sphere {substantiv}

EN sphere
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

sphere (även: ball, domain, realm, purview)
volume_up
sfär {utr.}
Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (
Journalistik och nya medier - att skapa en offentlig sfär i Europa (
We cannot support this attempt to build a political and parliamentary sphere in the European Union from above.
Vi kan inte stödja detta försök att ovanifrån bygga en politisk och parlamentarisk sfär.
Europe must not encroach on the sphere of private enterprise and must respect the requests of our regions.
Europa får inte inkräkta på det privata företagets sfär och måste respektera våra regioners krav.
sphere (även: ball, bowl, globe, round)
volume_up
klot {neut.}
3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
Following are a few spheres which change the texture of the selected object.
Sedan följer några klot som ändrar det markerade objektets textur.
Den här ikonen definierar ett klot.
sphere (även: orb)
volume_up
glob {utr.}
Albert, the universe is an infinite sphere whose center is everwyhere... and whose circumference is nowhere.
Albert, universum är en oändlig glob vars centrum är överallt... och vars omkrets är ingenstans.
sphere

2. "area", bildligt

sphere (även: area, belt, branch, circuit)
volume_up
område {neut.}
To review our social sphere: what are the obstacles to a more united Europe?
Att granska vårt sociala område: vilka hinder står i vägen för ett mer enat EU?
It is especially in the sphere of foreign policy that a variety of promises are given.
Inte minst på utrikespolitikens område avges olika löften.
In this sphere, too, every document must be examined individually.
Även inom detta område måste varje dokument prövas enskilt.
sphere (även: circle, circuit, circuitry, division)
volume_up
krets {utr.}
sphere
volume_up
gebit {neut.}

Användningsexempel för "sphere" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMadam President, I have consistently opposed EU meddling in the defence sphere.
(EN) Fru talman! Jag har genomgående varit emot EU:s inblandning i försvarsfrågan.
EnglishThese difficulties have been significant in every country from the Soviet sphere.
Dessa problem har varit mycket stora i alla länder som tillhört Sovjetblocket.
EnglishIn the sphere of economics, too, things are put right in conjunction with the IMF.
Även på det ekonomiska området rättas saker och ting till i samarbete med IMF.
EnglishHowever, these go unchallenged in the sphere of the European transport policy.
På området för den europeiska transportpolitiken är de emellertid oomstridda.
EnglishThey are all part of our gradual move towards the real European public sphere.
De ingår alla i vår gradvisa rörelse mot den verkliga europeiska offentliga sfären.
EnglishThis, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
Detta räcker dock inte för att förbättra situationen på det här området ordentligt.
EnglishWomen’s work in the reproductive sphere is unpaid and has been rendered invisible.
Kvinnors arbete i den reproduktiva sfären är både osynliggjort och obetalt.
EnglishThis, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
Varje åtgärd som främjar ett företagsvänligt klimat har stöd från vår grupp.
EnglishIn practically every sphere of activity, serious inequalities still exist.
På praktiskt taget alla verksamhetsområden finns det fortfarande stora skillnader.
EnglishWomen’ s work in the reproductive sphere is unpaid and has been rendered invisible.
Kvinnors arbete i den reproduktiva sfären är både osynliggjort och obetalt.
EnglishI do not think that such a task falls within the sphere of Parliament’s competence.
Jag anser inte att en sådan uppgift hör till parlamentets kompetensområde.
EnglishRussia simply wishes to avoid the shrinking of its sphere of influence in Europe.
Ryssland vill bara undvika att dess inflytandesfär i Europa ska krympa.
EnglishThe Commission has made efforts, as has Europe, but mainly in the political sphere.
Kommissionen har gjort insatser. Europa har gjort insatser, framför allt för politiken.
EnglishHowever, cooperation of this kind in the economic sphere is much too one-sided.
Men detta samarbete på det ekonomiska området är alldeles för ensidigt.
EnglishThe EU must in this case prove its qualifications in the diplomatic sphere.
EU måste i det här fallet bevisa hur kvalificerad man är på det diplomatiska området.
EnglishThe Council has never debated this question and it is not within its sphere of competence.
Rådet har aldrig diskuterat denna fråga och den ligger inte inom dess behörighet.
EnglishEnergy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
När det gäller energifrågorna har både EU och medlemsstaterna behörighet.
EnglishFourthly, we need to attach the necessary importance to the financial sphere.
För det fjärde behöver vi betona betydelsen av det finansiella området.
EnglishThe Northern Dimension is a later arrival in the sphere of EU activity.
Den nordliga dimensionen är en senare skapelse inom EU: s verksamhetsområden.
EnglishThe sphere of non-conventional medicine is at present a highly topical and emotive one.
Området för icke-konventionell medicin är mycket aktuellt och känsloladdat.