EN spare
volume_up
{substantiv}

spare (även: part, spare part)
They must match the spare part produced by the manufacturer: in looks they must be identical.
Dessa delar måste motsvara den reservdel som tillverkaren producerar: till utseendet måste de vara identiska.
I am thinking, for example, of pharmaceutical products and spare parts for cars.
Jag tänker t.ex. på läkemedelsprodukter och reservdelar till bilar.
The proposal would therefore not affect the safety or quality of spare parts.
I dessa lagar fastställs objektiva miniminormer för alla reservdelar.

Användningsexempel för "spare" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTherefore, at most, only 25% of the entire spare-part market will be affected.
Därför kommer endast högst 25 procent av hela reservdelsmarknaden att påverkas.
EnglishAccording to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
10 procent. Enligt alla indikatorer uppfyller Slovakien alla kriterier med marginal.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Det har ingett nytt hopp och bidrar till att rädda oskyldiga civilpersoners liv.
EnglishHospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.
På sjukhusen har man till exempel mediciner, men inga reservdelar till utrustningen.
EnglishThe proposal would therefore not affect the safety or quality of spare parts.
Förslaget skulle därför inte påverka säkerheten eller kvaliteten hos reservdelarna.
EnglishWe must spare no efforts in strengthening civil society and the freedom of speech.
Vi får inte minska våra insatser för att förstärka civilsamhället och yttrandefriheten.
EnglishThen, hopefully, the Member States will not spare their efforts either.
Förhoppningsvis kommer också medlemsstaterna att göra allt för att uppnå detta.
EnglishI ask you, in your new role, to spare no efforts to walk this European path with us.
Jag vill be er att i er nya roll göra allt för att följa denna europeiska väg med oss.
EnglishSo there is nothing new about the matter, and I will spare you the historical details.
Ärendet är alltså inte nytt och jag skall befria er från en historisk tillbakablick.
EnglishIt is also worth noting that a better mode of driving will also spare the environment.
Det är även bra att påpeka att en god körteknik också är skonsam för miljön.
EnglishThe same will therefore apply to spare parts produced by a third party.
Detsamma kommer därför att gälla för reservdelar som tillverkas av tredjepart.
EnglishWhat motivates people to take part in the development of an innovation in their spare time?
Vad motiverar människor att på sin fritid delta i utvecklingen av en innovation?
EnglishThere is no time to spare and we must act quickly to find a way forward.
Ingen tid bör gå till spillo, och vi måste vidta snabba åtgärder för att gå framåt.
EnglishWe must therefore spare no expense with regard to maritime navigation.
Vi måste alltså satsa på rätten att bedriva kustfart inom andra medlemsstater.
EnglishI am thinking, for example, of pharmaceutical products and spare parts for cars.
Jag tänker t.ex. på läkemedelsprodukter och reservdelar till bilar.
EnglishWhat they did not give us was any training for our motor mechanics or spare parts.
Vad de inte gav oss var någon utbildning för våra bilmekaniker och heller inga reservdelar.
EnglishOur government will spare no effort to reach a just peace in the region’.
Vår regering kommer inte att spara någon möda för att uppnå en rättvis fred i området.”
EnglishOur government will spare no effort to reach a just peace in the region ’.
Vår regering kommer inte att spara någon möda för att uppnå en rättvis fred i området. ”
EnglishThat a proto-human being could be cannibalized for spare parts cannot be contemplated.
Att en proto-human varelse skulle kannibaliseras för reservdelar får inte ens övervägas.
EnglishThe proposal would therefore not affect the safety or quality of spare parts.
I dessa lagar fastställs objektiva miniminormer för alla reservdelar.