EN

sorry {adjektiv}

volume_up
I'm sorry I blew our cookie company but I'm even more sorry I blew our marriage.
Jag är ledsen att jag sabbade firman, men mest ledsen att jag lämnade dig.
That might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
Detta kanske inte passar Helmer, men jag är ledsen att säga att så är fallet.
I am sorry if it is a bit complicated but it is because of the changing situation.
Jag är ledsen om det är litet komplicerat, men det beror på den förändrade situationen.
Detta ärende har fått en tråkig utveckling.
Här börjar en relativt tråkig historia.
The Commission cannot simply come to us this afternoon an say it is a sorry tale but it is taking no further action.
Kommissionen kan helt enkelt inte komma till oss denna eftermiddag och säga att detta är en tråkig historia, men inte vidta några åtgärder.
On the issue of labelling, I am sorry to see that there are amendments against this.
Beträffande frågan om märkning är jag bedrövad över att det finns ändringsförslag emot detta.
I am sorry that this was not in the report.
Jag är bedrövad över att detta inte fanns med i betänkandet.
I am very sorry that the Conference of Leaders did not help European Union citizens to get help from the European Parliament.
Jag är mycket bedrövad över att talmanskonferensen inte hjälpte EU-medborgarna att få hjälp från Europaparlamentet.
Mr President, the saga of the leghold trap is a sad and sorry one.
Herr ordförande, historien om saxfällor är lång och bedrövlig.

Användningsexempel för "sorry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
Jag beklagar att Fatuzzo inte är här i dag. Som det ser ut får jag ersätta honom.
EnglishMr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
Herr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
EnglishMadam President, I am sorry that Mrs Roth's point of order has not been heeded.
Fru ordförande! Jag beklagar att ordningsfrågan som Roth tog upp inte beaktats.
English(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
(PT) Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag inte uttryckte mig tillräckligt klart.
EnglishI am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
Jag är ledsen, herr López Garrido, men det är inte vi som ska klandras utan rådet!
EnglishMadam President, I am sorry, but something seems to have got lost in translation.
Fru talman! Ursäkta mig, men översättningen har tydligen inte fungerat till fullo.
EnglishI am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
Ursäkta, men Tjeckien är inget litet land, inte ens med europeiska mått mätt.
English   Mr President, I am sorry I was not here earlier: it was Air France’s fault.
   – Herr talman! Jag beklagar att jag inte kom tidigare: det var Air Frances fel.
EnglishSorry, Collabra has been disabled; newsgroup functionality has been turned off.
Tyvärr har Collabra avaktiverats; funktioner för diskussionsgrupper har stängts av.
EnglishI'll give you one last illustration of variability, and that is -- oh, I'm sorry.
Jag ska ge er ett sista exempel på föränderlighet, och det är -- oj, ursäkta.
EnglishI am terribly sorry, Mr Hänsch and Mr Cox. I did not see you asking to speak.
Jag är ledsen, herr Hänsch och herr Cox, jag såg inte att ni hade begärt ordet.
EnglishI am sorry to say that the Commission seems to have forgotten European citizenship.
Jag är rädd att kommissionen verkar ha glömt bort det europeiska medborgarskapet.
EnglishThe President-in-Office's reply, I am sorry to say, is far from satisfactory.
Tillåt mig säga att jag inte kan godta talmannens svar som tillfredsställande.
EnglishI am sorry that I do not have the opportunity to make those points this evening.
Jag beklagar att jag inte har möjlighet att ta upp de här frågorna i kväll.
EnglishI am sorry, Mr Posselt, but I gave the floor to the Members who asked first.
Jag beklagar, herr Posselt, men jag har gett ordet till den som anmält sig först.
EnglishI am sorry that I cannot give a definitive answer as to exactly what is happening.
Jag är ledsen över att jag inte kan ge ett definitivt svar på exakt vad som händer.
EnglishI am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
Jag är mycket ledsen, men vi hade ingen tolkning av den sista delen av ert anförande.
EnglishI am sorry, Mr Rajamäki, but from whom else can they demand that but themselves?
Jag beklagar, herr Rajamäki, men kan de begära det av andra än sig själva?
EnglishThat might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
Detta kanske inte passar Helmer, men jag är ledsen att säga att så är fallet.
EnglishI am also sorry to have to say as much to my friend and colleague Mr Dupuis.
Jag beklagar också att jag tvingas säga detta till min kollega och vän Dupuis.