EN slot
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

volume_up
spår {neut.}
slot
volume_up
lucka {utr.} [vard.]
We had 19 people wanting to speak in a slot lasting just five minutes.
Vi hade 19 personer som ville tala under en lucka på bara fem minuter.
I am also counting on the support of the presidency of this Parliament to obtain a good slot for this debate.
Jag räknar även med stöd från parlamentets ordförandeskap för att få en bra lucka för den här debatten.
slot (även: chink, crack, cranny, crevice)
slot (även: alcove, niche, recess)
volume_up
nisch {utr.}
slot
slot (även: rim)
volume_up
fals {utr.}
slot (även: throw-in)
volume_up
inkast {neut.}
slot (även: channel, chute, furrow, trench)
volume_up
ränna {utr.}
slot (även: coin slot)
slot
volume_up
smal öppning {utr.} [ex.]

2. luftfart

slot
volume_up
spalt {utr.}
slot

Synonymer (engelska) till "slot":

slot

Användningsexempel för "slot" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSlot Description: 0Manufacturer: 1Version Number: 2Firmware Version: 3-cont-.
Kortplatsbeskrivning: 0Tillverkare: 1 Version: 2Inbyggd programvara - version: 3-cont-.
EnglishI would therefore urge you to give this issue a more appropriate slot on the agenda.
Jag ber er därför att ge denna fråga en värdigare plats på dagordningen.
EnglishI then learned from in London that it was given a slot in February.
Sedan fick jag höra från att det hade tagits med på dagordningen för februari.
EnglishI believe that a slot is a commodity which should be traded if necessary.
Jag anser att en ankomst- och avgångstid är en vara som man borde handla med om nödvändigt.
EnglishThe problem is worst in relation to gambling on slot machines.
Framför allt på området för spelautomater finner vi den största problematiken.
EnglishIt is 10 o'clock in the evening and we are staying for nothing if we do not receive a speaking slot.
Klockan är tio på kvällen, och vi stannar förgäves om vi inte får någon talartid.
English. - Mr President, I shall be brief as I have already used up my time slot.
Herr talman! Jag ska fatta mig kort eftersom jag redan har förbrukat min tid.
EnglishThis Commissioner is always present, whatever time slot she is given.
Denna ledamot av kommissionen närvarar alltid oavsett tidpunkt.
EnglishMadam President, I wish to apologise for missing my slot earlier.
Jag skulle vilja be om ursäkt för att jag missade min tid förut.
EnglishThe endangered species of captains of industry has now been replaced by sombre-talking slot machines.
De farliga industriledarna har nu ersatts av dystert talande robotar.
EnglishNamely the question whether these slot rights are 'owned' or constitute a 'right of usage'.
Nämligen frågan om rättigheter till ankomst- och avgångstider är en ?egendom? eller ?utnyttjanderätt?.
EnglishNamely the question whether these slot rights are 'owned ' or constitute a 'right of usage '.
Nämligen frågan om rättigheter till ankomst- och avgångstider är en? egendom? eller? utnyttjanderätt?.
EnglishIf it is to continue, we need to solve the slot allocation problems and to protect new entrants.
Om det skall fortsätta behöver vi lösa problemet med tilldelning av slots och skyddet av nya aktörer.
EnglishMany of our proposed amendments refer to slot widths.
I många ändringsförslag talar vi om utformningen av spaltgolven.
EnglishThese would affect areas such as slot allocation and certain network alliances.
Dessa skulle påverka områden såsom fördelningen av avgångs- och ankomsttider och vissa avtal om gemensamma bokningssystem.
EnglishEurojust must therefore slot into the relationship between judicial cooperation and police cooperation.
Eurojust måste således anpassas efter förhållandet mellan rättsligt samarbete och polisiärt samarbete.
EnglishPerhaps the Commissioner could consider that in the context of his slot-allocation proposals.
Kanske kommissionsledamoten skulle kunna ta hänsyn till detta inom ramen för hans förslag om tilldelning av slots.
EnglishTo do that we need to solve the slot problem - the problems at airports which they have too much traffic.
För att göra det måste vi lösa slotproblemet, problemet vid flygplatser som är alltför hårt trafikerade.
EnglishModule Name: 0 Slot Description: 1 Token Name: 2 -cont-.
Modulnamn: 0 Platsbeskrivning: 1 Tokennamn: 2 -cont-.
EnglishI am not referring to the national slot, where the regulations have been observed, but to the regional programmes.
Jag tänker inte på den nationella nivån, där reglerna har följts, utan på de regionala programmen.