EN

simple {adjektiv}

volume_up
It is not simple but it has been used and there is no simple solution here.
Det är inte enkelt men det har använts och det finns ingen enkel lösning här.
This is such a simple matter, and EU definitions should be just as simple.
Detta är en sådan enkel fråga, och EU:s definitioner bör vara lika enkla.
My Question 39 is one simple sentence and all I require is one simple answer.
Min fråga 39 består av en enkel mening, och allt jag begär är ett enkelt svar.
It is not a simple matter where everything is fine if we budgetise.
Det är ingen lätt frågeställning där allting löser sig bara det ingår i budgeten.
And it is quite simple to do that in the middle of the night in the Irish Sea.
Det kan också lätt ske i den mörka natten på Irländska sjön.
But things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards.
Men det är inte så lätt för den andra strängen för den måste kopieras baklänges.
The Pact's implementation benefits from clear and simple decision-making.
Genomförandet av pakten gynnas av en klar och tydlig beslutsprocess.
Parliament approved them by a simple but, nevertheless, clear majority.
Parlamentet godkände den genom enkel majoritet, men det var en klar majoritet.
Our objective is simple and unequivocal - to improve transparency.
Vår målsättning är enkel och klar. Det är att förbättra öppenheten.
The case of sugar - protectionism pure and simple - is only one example.
Och sockerpolitiken - ren och skär protektionism - är bara ett exempel.
Otherwise simple competition would be dogged by increasing national conflict.
I annat fall skulle ren och skär konkurrens allvarligt förvärra de nationella konflikterna.
Moreover, we are concerned here with trade policy pure and simple.
Dessutom handlar det om ren handelspolitik.
It has not grasped the simple and important truth of fundamental human rights.
Den har inte fångat den enkla och viktiga sanningen om grundläggande mänskliga rättigheter.
Simple and clear legal provisions are essential to their proper operation.
Enkla och tydliga bestämmelser är grundläggande för att de företagen ska kunna fungera på ett bra sätt.
These are fundamental rights, and a simple cost-benefit analysis is inappropriate where these are concerned.
Det handlar här om grundläggande rättigheter och en enkel lönsamhetsanalys är inte på sin plats i det sammanhanget.
It can be implemented by means of a simple change to the Rules of Procedure.
Det kan genomföras genom en vanlig ändring av arbetsordningen.
En vanlig enkel sökning räcker ofta.
Even the number of people dying from a simple cold is much larger that that!
Till och med antalet människor som dör av vanliga förkylningar är högre än så!
The basic treatment for heatwaves is simple: more water, green roofs and facades, fresh water and natural cooling systems, reducing car traffic.
Grundreceptet mot värmeböljor är enkelt: mer vatten, mer gröna tak och fasader, färskvatten och naturliga avkylningssystem, minskad biltrafik.
There is a simple reason for that, which is that in some cases we had already carried out feasibility studies and made preparations for these quick-start projects.
Det finns en naturlig orsak till detta, dvs. att vi i vissa fall redan hade utfört genomförbarhetsundersökningar och förberett för dessa snabbstartprojekt.
The simple answer would have been to withdraw Annex XV, but that has not been done, and as long as it remains, then I personally have a real problem with this.
Det mest naturliga hade varit att dra tillbaka bilaga XV, men så har inte skett, och så länge den finns kvar har jag personligen svårt att godta detta.
This was a simple, sincere man, a Muslim who acted with all the ancient mutual respect of the Mediterranean peoples.
Det var en enkel och uppriktig man, en muslim som uppträdde med hela den urgamla ömsesidiga respekt som folken kring Medelhavet visar varandra.
If we cannot have a clear and simple regulation then, frankly, we would be better off with no regulation at all.
Om vi inte kan få en klar och tydlig förordning, så är det, uppriktigt sagt, bättre utan någon förordning över huvud taget.
In very simple and blunt terms, we are here today to try and pick up the pieces after what has been a bruising experience for all Member States within the European Union.
I mycket enkla och uppriktiga ordalag är vi i dag här för att försöka plocka upp delarna efter något som har varit en stötande erfarenhet för alla medlemsstater inom Europeiska unionen.
Obviously, simple management by the intergovernmental conference is not enough.
Det är uppenbart att det inte räcker att bara sköta de löpande ärendena, när man regerar ett land.
It is obvious that daily life in Chechnya today is not that simple.
Det är uppenbart att livet i Tjetjenien i dag inte är en dans på rosor.
The first of these is the simple fact that fraud involving EU funds does take place.
Först och främst är det uppenbart att det förekommer bedrägeri med EU-fonderna.
But instead of focusing on serious matters, we prefer a simple, or rather a highly simplistic and ineffectual solution.
Men i stället för att ägna oss åt de allvarliga frågorna, föredrar vi en enkel, dock mycket naiv, och ineffektiv lösning.
As we can see today, this is not a simple or easy task.
Som vi ser i dag är detta inte en enkel eller okomplicerad uppgift.
However, the ECB is not in a simple situation and this is not likely to change in the near future.
Men ECB:s ställning är ju inte helt okomplicerad, och så lär det förbli inom överskådlig framtid.
It seems such an easy solution, so simple. The only question is why it was not adopted earlier.
Det framstår som en så okomplicerad lösning, så enkel: man kan fråga sig varför den inte antagits tidigare.
I tell you: the text should be short and simple, but without being banal.
Därför menar jag att texten måste vara kort och enkel, men utan att vara banal.
Denna liknelse är lika banal som sann.
The simpler, more trivial, but even more agonizing question asked by the people remains unanswered: how can we still be infected by mad cow disease, by Creutzfeldt-Jakob disease?
Den enklaste, mest banala, men samtidigt mest oroande frågan är fortfarande obesvarad: hur smittas man av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom via galna ko-sjukan?
To win the support he describes, he simply proposes good old propaganda for a public considered ignorant or even simple-minded.
Han föreslår helt enkelt gammal god propaganda för en allmänhet som betraktas som okunnig eller till och med enfaldig.
   Mr Cohn-Bendit, your mind is no simpler than the average mind in this Parliament and what you are proposing or suggesting must be taken into account.
Ni är inte mer enfaldig än genomsnittet i kammaren, och vi måste ta hänsyn till det som ni föreslår eller påstår.
Feynman's scientific style was always to look for the simplest, most elementary solution to a problem that was possible.
Feynmans vetenskapliga stil var att alltid leta efter den enklaste, mest elementära lösningen som var möjlig på ett problem.
The question I have to ask myself is very straightforward and simple: will this proposal help to alleviate their difficulty either in the short- or long-term?
Den fråga jag måste ställa till mig själv är mycket rättfram och enkel: Kommer detta förslag hjälpa till med att lindra deras problem på kort eller lång sikt?

Användningsexempel för "simple" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.
Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishThe root of the problem to be dealt with, Mr President, is both simple and urgent.
Herr talman! Kärnan i det problem som ska hanteras är både enkel och angelägen.
English   – Mr President, the quantitative accession criteria are simple and measurable.
   – Herr talman! De kvantitativa anslutningskriterierna är enkla och mätbara.
EnglishHowever, the report marks only the beginning of a process that is not simple.
Men betänkandet är bara ett första steg i en process som är allt annat än enkel.
EnglishIt is a simple indicative programme, ladies and gentlemen, not a definitive one.
Det handlar helt enkelt om ett vägledande program. Det är inget definitivt program.
EnglishIn other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
Med andra ord, ett enkelt omnämnande utan värdering, av en relevant omständighet.
EnglishThe Commission could only accept a simple reference to their value in a recital.
Kommissionen kan bara godta en enkel hänvisning till deras värde i ett skäl.
EnglishIt is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
Det är enkelt: när det inte finns något kvar att dela ut så får vi ingenting.
EnglishThe simple and short answer from this Parliament is that no such danger exists.
Det enkla och korta svaret från detta parlament är att ingen sådan risk föreligger.
EnglishAnd there are a number of very clear, simple and forceful things that we can do.
Och jag anser att det finns enkla, tydliga och mycket övertygande saker vi kan göra.
EnglishThus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
EnglishMadam President, reviewing the directive takes more than a simple legal step.
Det är därför särskilt viktigt för oss att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
EnglishNew technologies need unbureaucratic, simple and effective promotion mechanisms.
Ny teknik behöver obyråkratiska, okomplicerade och effektiva stödmekanismer.
EnglishHowever, economic policy is not just a simple mechanical sequence of procedures.
Den ekonomiska politiken är dock inte bara en enkel mekanisk sekvens av förfaranden.
EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Enkla svar på internationella kriser är ofta svåra att överföra i handling.
EnglishThis is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.
Detta vore utan tvivel en mycket enkel gest från president Lukasjenkas sida.
English   Madam President, reviewing the directive takes more than a simple legal step.
   – Fru talman! En revidering av direktivet kräver mer än ett enkelt juridiskt steg.
EnglishThe simple fact of the matter is that much remains to be done in that area.
Det är helt enkelt så att det är mycket som återstår att göra inom detta område.
EnglishRaising awareness of our work among the people at home is no simple matter.
Att öka medvetenheten om vårt arbete bland personer i hemmen är ingen enkel sak.

"simple gadget" på svenska

volume_up
simple gadget
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"simple geometry" på svenska

volume_up
simple geometry
Swedish
Mera chevron_right

"simple gesture" på svenska

volume_up
simple gesture
Swedish
Mera chevron_right