EN show
volume_up
{substantiv}

plumbers) the opportunity to show on Google. Service Area Listings With An Address
Företag med ett angivet serviceområde och en fysisk adress visas på samma sätt i Googles sökresultat som de företag som saknar ett serviceområde.
The results of the third impact study show that the new rules are good news for loans to SMEs.
Resultaten från den tredje konsekvensanalysen visar att de nya bestämmelserna är goda nyheter när det gäller lån till små och medelstora företag.
The fund was established to show solidarity with the redundant employees of companies failing due to globalisation.
Fonden inrättades för att visa solidaritet med övertaliga medarbetare på företag som gått i konkurs på grund av globaliseringen.
show
volume_up
show {utr.}
Last week, I attended the Royal Agricultural Show in Northern Ireland.
Förra veckan deltog jag i Royal Agricultural Show på Nordirland.
This simple show video explains the benefits of Jabra headsets for financial services
Denna film från SimpleShow förklarar hur headset från Jabra gynnar finansiella tjänster
I'm not into making the same bullshit cop show we've seen a million times.
Jag håller inte på med samma typ av skit polis show som redan sänts miljontals gånger.
show (även: attempt, bid, crack, effort)
Please, show a little solidarity with the Commission.
Jag ber er, försök att visa lite solidaritet med kommissionen.
Experiences with the legalisation of prostitution show that it only increases trafficking in human beings.
Försöken med att legalisera prostitutionen visar att de bara ökar människohandeln.
A renewed successful attempt will show whether the army is indeed finding its normal role.
Det behövs ett nytt lyckat försök för att visa att militären verkligen är på väg att finna sin normala roll.
show (även: affair, history, story, tale)
The history of this report, in the first place, shows that this initiative is untimely.
Detta betänkandes historia, till att börja med, visar att initiativet inte är lägligt.
The whole of this century's economic history shows the contrary.
Det gångna århundradets hela ekonomiska historia bevisar motsatsen.
Europe's past shows instances where we went wrong.
I Europas historia finns det tillfällen då det gick fel.
Though, I wish he would have come to see my show.
Jag önskar att han hade kommit och sett min föreställning.
What is going on there at the moment is a great show staged by Mr Erdo ğ an.
Det som pågår där för närvarande är en stor föreställning som Recep Tayyip Erdogan har regisserat.
What is going on there at the moment is a great show staged by Mr Erdoğan.
Det som pågår där för närvarande är en stor föreställning som Recep Tayyip Erdogan har regisserat.
show (även: blaze, flare, flash, garb)
volume_up
sken {neut.}
Do you today have at least to make a show of good cooperation with the European Parliament?
Måste ni i dag åtminstone ge sken av ett gott samarbete med Europaparlamentet?
Member States’ experience shows that cash is being used to avoid controls on transfers by the financial institutions.
Kontrollen införs för att man mycket passande vill ge sken av att vilja förhindra organiserad brottslighet, terrorism och penningtvätt, men vilket är det verkliga skälet?
But appearances are deceptive, as your own bitter experience has shown and as you will have realised from the outset.
Skenet kan dock bedra, som er egen bittra erfarenhet har visat och som ni säkert har insett redan från början.
show (även: display, parade)
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
Låt oss inte göra programmet till ett engångsinitiativ bara för uppvisning.
Just for show, and nothing more: that is the political substance behind this.
Bara som en uppvisning och ingenting annat. Detta är den politiska substans som ligger bakom förslaget.
Such a show of unity is generally always very moving.
En sådan uppvisning i enighet är normalt sett alltid mycket rörande.
The results of the Health Project are shown in a form of an exhibition in Gallery Aurora.
Resultatet av hälsoprojektet visas i form av en utställning i Galleri Aurora.
Last November I showed what Poland was doing in this respect through an exhibition entitled Polish aid to the world.
I november förra året visade jag vad Polen gjorde i detta hänseende genom en utställning med titeln Polish aid to the world.
Mr President, last week the 'Euroboat' was moored at the Westerkade in Rotterdam, showing an exhibition on the monetary history of Europe.
Ombord fanns en utställning om Europas monetära historia.
show
volume_up
skryt {neut.} [ned.]
When a prisoner is shown off - proudly - in the conditions in which Öcalan was shown, every human right in the book is being flouted.
När man visar upp en fånge på det sätt som skett med Öcalan och skryter över behandlingen, så verkar alla mänskliga rättigheter ha fått stryka på foten.
show (även: finery, frippery, gaiety, fripperies)
volume_up
prål {neut.}
show (även: ostentation, dash)

Användningsexempel för "show" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Kommentarerna till bilderna är betecknande för den uppenbara avsikten att skada.
EnglishIt is important for the Commission to urge the Member States to show solidarity.
Det är viktigt att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att visa solidaritet.
EnglishIt is now up to us in the European Parliament to show that we support these women.
Nu är det upp till oss i Europaparlamentet att visa att vi stöder dessa kvinnor.
EnglishSudden, mass arrests of critics of his regime are followed by quick show trials.
På plötsliga massarresteringar av regimkritiker följer snabba skenrättegångar.
EnglishHis successor will have to show the same qualities and be just as uncompromising.
Hans efterträdare måste uppvisa samma egenskaper och vara precis lika ståndaktig.
EnglishYes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
Ja, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
EnglishHowever, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
Jag hoppas dock att EU kommer att visa större initiativkraft i detta avseende.
EnglishI would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Jag vill uppmuntra er att visa uthållighet när det gäller de återstående frågorna.
EnglishI voted against it because, in a time of austerity, the EU should show restraint.
Jag röstade mot den därför att EU i åtstramningstider bör visa återhållsamhet.
EnglishThe latest trends show an increasing numbers of people infected with the virus.
De senaste siffrorna visar att antalet människor som är smittade med viruset ökar.
EnglishAll indicators show that, at global level, women are poorer than men on average.
Alla indikatorer visar att kvinnor i genomsnitt är fattigare än män på global nivå.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Detta kommer också att visa allmänheten att EU kan agera även i svåra situationer.
EnglishWe also show how to finance them and we put forward a discussion on own resources.
Vi visar också hur den ska finansieras, och vi för en diskussion om egna medel.
EnglishWe will require that the agencies show the greatest attention to cost management.
Vi kommer att kräva att organen är mycket uppmärksamma på sin kostnadsförvaltning.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Jag skulle vilja försöka visa att det finns ett brett spektrum av dimensioner.
EnglishI think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue.
Jag tycker att de första erfarenheterna visar att en sådan dialog är till nytta.
EnglishIt is time for us here to show just such fraternity with the people of Ireland.
Det är dags för oss här att visa just ett sådant broderskap med Irlands befolkning.
EnglishTo recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
Att erkänna situationen är inte att vara pessimist utan snarare att vara förnuftig.
EnglishIt is, therefore, possible to show a page layout template on different page formats.
På så sätt är det t ex möjligt att avbilda en mall-sidlayout på olika sidformat.
EnglishSo far, for those citizens in Guantanamo Bay, there is little to show for this.
För medborgarna i Guantánamo Bay har detta hittills inte lett till mycket resultat.