EN shock
volume_up
{substantiv}

shock (även: charge, trauma, jar)
volume_up
chock {utr.}
At the moment, we are still in shock and this shock is at once good and bad for us.
Vi befinner oss faktiskt fortfarande i chock och denna chock är både en bra rådgivare och en dålig.
A Finnish shock could be caused by the timber processing industry getting out of step.
En chock i Finland kan orsakas av träförädlingsindustrins fasolikhet.
Perhaps it is a healthy shock and Mr Graefe zu Baringdorf is perhaps right.
Måhända är detta en hälsosam chock, det har Graefe zu Baringdorf kanske rätt i.
shock (även: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {utr.}
We have to invest in persistence, in the ability of social systems and ecological systems to withstand shocks and still remain in that desired cup.
Vi måste investera i uthållighet- -i de sociala och ekologiska systemens förmåga- -att klara stötar och stanna i dalskålen.
The worst was not the cigarette burns or electric shocks.
Det värsta var inte att de blev brända med cigarretter eller de elektriska stötarna.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Jag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
shock
The world is still in shock from the attacks on New York and Washington.
Världen befinner sig fortfarande i chocktillstånd efter attentaten mot New York och Washington.
A few days later, on 11 September, the entire world was in shock.
Några dagar senare, den 11 september, försattes hela världen i ett chocktillstånd.
Tens of thousands of residents were left homeless and the whole population is in shock.
Tiotusentals invånare blev hemlösa och hela befolkningen befinner sig i ett chocktillstånd.
shock (även: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {neut.}
There is no doubt that a real reform of the sugar sector needs to be implemented, but it is essential to avoid any kind of shock treatment.
Det råder ingen tvekan om att det behövs en verklig reform av sockersektorn, men det är mycket viktigt att undvika varje slag av chockbehandling.
Thirdly, we must not create shock waves in regions which stop being covered, because that will give rise to euro-scepticism in these regions.
För det tredje får inte slaget bli för hårt för dem som kommer att se stödet upphöra, för det kommer då att uppstå EU-skepsis i de regionerna.
That is a bit rich when viewed in the light of the extremely shocking remarks he made in, I am convinced, full knowledge of the blows he was dealing to our democracy.
Det är lite magstarkt mot bakgrund av de extremt chockerande yttranden han gjorde fullt medveten om, det är jag övertygad om, de slag han utdelade mot vår demokrati.
shock (även: surprise)
(LV) Mr President, the current financial instability should not have come as a surprise, but when it materialised, everyone was shocked.
Den rådande finansiella instabiliteten bör inte ha kommit som någon överraskning, men när den blev verklighet kom detta som en chock för alla.
author. - Mr President, it was shocking, but sadly not surprising, to receive the news that Governor Taseer has been murdered.
Det var en chock, men tyvärr inte någon överraskning, att höra nyheten om att guvernör Salmaan Taseer hade blivit mördad.
The outcome of the vote in Parliament tomorrow is likely to bring a few shocks and surprises.
Resultatet av omröstningen i parlamentet i morgon kommer med all sannolikhet att medföra några chocker och överraskningar.
shock (även: surge, wave, gust, swell)
volume_up
våg {utr.}
I believe the course proposed by the rapporteur on the basis of Article 103a should be explored in order to find solutions to these asymmetric shocks.
Jag tror att den väg som föredraganden föreslår på grundval av artikel 103a förtjänar att undersökas för att finna lösningar på de asymmetriska chockerna.
For example, in my own country, a shocking statistic: the suicide rate now exceeds the number of people killed in motoring accidents on our roads.
En chockerande statistisk uppgift från mitt eget land till exempel: Självmordssiffran överstiger nu antalet människor dödade i trafikolyckor på våra vägar.
shock (även: butterscotch, knock, snap, toffee)
volume_up
knäck {utr.}
shock (även: bump)
volume_up
törn {utr.}
shock
shock (även: electrical shock)

Användningsexempel för "shock" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Englishthe implementation of measures aimed at absorbing the economic shock of the reform;
åtgärder som syftar till att lindra den ekonomiska chockverkan av reformen och
EnglishThis fact alone has triggered rate-adjustment shock of the proportions known.
Enbart den omständigheten har utlöst en räntejusteringschock av kända proportioner.
EnglishThis may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
Detta kanske chokerar er, men vi läser bokstavligt denna personens hjärna i real tid.
EnglishThat fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Denna fond kommer att fungera som en stötdämpare för globaliseringens kraftfulla motor.
EnglishThese celebrations were brutally disrupted, and we have barely recovered from the shock.
Firandet fick ett brutalt slut och vi har knappt hunnit hämta oss från chocken.
EnglishIn Finland, the social partners use the pension funds as a shock absorber.
I Finland använder arbetsmarknadens parter pensionsfonderna som stötdämpare.
EnglishMr Cohn-Bendit suggested the solution might lie in electric shock treatment.
Cohn-Bendit menade att lösningen skulle kunna vara en elchocksbehandling.
EnglishHe very helpfully reminded us that we had the Convention because of the shock of Nice.
Han hade vänligheten att påminna oss om att konventet var en följd av chocken i Nice.
EnglishI am unable to give out his response to this, as I awoke with something of a shock.
Jag kan inte avslöja vad han svarade, eftersom jag vaknade med ett ryck.
EnglishMr Cohn-Bendit suggested the solution might lie in electric shock treatment.
Cohn-Bendit menade att lösningen skulle kunna vara en elchocksbehandling.
EnglishIt is perhaps difficult to know who is going to provide the salutary shock, and when.
Det kan vara svårt att se vem som ger den hälsobringande chocken och när.
EnglishGreece's situation is not unique; the EU will have to face other similar shock effects.
Greklands situation är inte unik. EU kommer att behöva hantera andra liknande chocker.
EnglishFirstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
För det första måste vi ge en chockbehandling för att väcka patienten ur sin koma.
EnglishToday we have also talked about the shock caused by the arrival of the "East Sea" in Europe.
I dag talar vi också om den bestörtning East Seas ankomst till Europa orsakade.
EnglishToday we have also talked about the shock caused by the arrival of the " East Sea " in Europe.
I dag talar vi också om den bestörtning East Seas ankomst till Europa orsakade.
EnglishThe main cause of the food price shock has been the tremendous fluctuation in supply.
Huvudorsaken till prischocken på livsmedel har varit de enorma svängningarna i tillgången.
EnglishNow, as regards your country, which has suffered this shock, we must be very vigilant.
När det gäller ert land, som har drabbats av den här chocken, måste vi vara mycket vaksamma.
EnglishWe listened in shock to the various scientific presentations and the US reaction.
Vi lyssnade chockade till de olika vetenskapliga presentationerna och Förenta staternas reaktioner.
EnglishWhen voting was over, however, the terror that started came as a shock in terms of its violence.
Den terror som började efter omröstningen överraskade dock med sin besinningslöshet.
EnglishEnlargement has proven to be a successful shock absorber for Europe.
Utvidgningen har visat sig vara en framgångsrik stötdämpare för Europa.