"set on" - Svensk översättning

EN

"set on" på svenska

set on
Vårt team har meddelats att en översättning av "set on" saknas.

Användningsexempel för "set on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishHow do you prioritise the agenda if you have already set eight strategic themes?
Hur prioriterar man agendan om man redan har fastställt åtta strategiska ämnen?
EnglishEven the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%.
Föredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Det är en originell institution vi har inrättat för ett samråd med kommissionen.
EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishThis particular crisis is an example that should set a precedent for the future.
Denna speciella kris är ett exempel som bör skapa ett prejudikat för framtiden.
EnglishThe proposal she has set before us will certainly enjoy the support of our group.
Det förslag hon lägger fram för oss kommer säkert att ges bifall från vår grupp.
EnglishIt is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.
Det är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.
EnglishThey certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
EnglishThe issue is whether we have a common set of norms in Europe which govern us all.
Frågan är om vi har en gemensam uppsättning normer i Europa som gäller oss alla.
EnglishThe European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
Europeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishIt is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
Det är därför särskilt viktigt för oss att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
EnglishThe proposal to set up a European Research Council must be seen in this context.
Förslaget att skapa ett europeiskt forskningsråd måste ses i detta sammanhang.
EnglishThis is probably the most important element in this amended set of provisions.
Detta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Jag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishSet the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen nationell författningsdomstol kan göra sig till herre över gemenskapsrätten.

Lär dig andra ord

English
  • set on

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.