"to set aside" - Svensk översättning

EN

"to set aside" på svenska

EN

to set aside {verb}

volume_up
Why not set aside this money for development?
Varför inte sätta av dessa pengar för utveckling?
The annual figure of EUR 45m is the correct one and additional money should not be set aside for urgent measures.
Den årliga siffran på 45 miljoner euro är den korrekta och man bör inte sätta av ytterligare medel för omedelbara åtgärder.
The Commission would like to thank the Disability Intergroup of the European Parliament for taking the initiative to set aside a reserve of EUR 200 000 for a pilot project for a SEN resource centre.
Kommissionen vill tacka parlamentets Disability Intergroup för initiativet att sätta av en reserv på 200 000 euro för ett pilotprojekt rörande ett resurscentrum för barn med särskilda behov.

Användningsexempel för "to set aside" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
En tredjedel av tiden skulle kunna avsättas till spontan diskussion som ni antydde.
EnglishFor that reason, we propose that ECU 7 million be set aside for this programme.
Det är därför som vi föreslår att 7 miljoner ecu skall avsättas till detta program.
EnglishThe proposal submitted is very sound, but there is no extra money set aside.
Det framlagda förslaget är mycket bra, men det finns inga extra pengar avsatta.
EnglishI would like to encourage you to see this 10 % set-aside through to the end.
Jag vill stärka er i er föresats att fortsätta med detta 10-procentiga markuttag.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nu är det därför dags att allvarligt se över att få ned uttagsandelen till 0 procent.
EnglishIt is important for us not to set aside larger reserves than necessary in the budget.
Det är viktigt för oss att inte avsätta större reserver än nödvändigt i budgeten.
EnglishIf other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
Om andra länder vill avsätta lika mycket, är det bara för dem att göra det.
EnglishIf other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
Forskning handlar emellertid inte bara om finansiering, instrument och infrastruktur.
EnglishFrom 1992 to 1997, we were told that the set-aside was having a positive effect.
Från 1992 till 1997 har man sagt oss att den ransoneringen har givit positiva effekter.
EnglishSometimes, therefore, one must be able to set aside one's own reservations.
Därför måste man av och till också kunna åsidosätta sina egna betänkligheter.
EnglishWe have set aside EUR 9 million even when conditions allow for us to be mobilised.
Vi har avsatt 9 miljoner euro som kan användas när vi kan sätta igång där.
EnglishA society that omits to set aside resources for this purpose is permanently in crisis.
Ett samhälle som inte avsätter resurser för detta befinner sig i en permanent kris.
EnglishFive minutes are set aside for the Council, and it speaks for 20 minutes.
Fem minuter hade avsatts för rådet och så talar dess företrädare i 20 minuter.
EnglishThis is evident to all of us, yet our governments fail to set aside sufficient funds.
Det inser vi allihop och ändå investerar våra myndigheter inte tillräckligt.
EnglishEUR 400 million has been set aside to strengthen the European Research Area.
400 miljoner euro har avsatts för att förstärka det europeiska området för forskning.
EnglishTerrorism and terrorist groups have won when the rule of law is set aside.
Terrorism och terroristgrupper har vunnit när rättsstatsprincipen åsidosätts.
EnglishThe European Union is now going to set aside their concerns and negotiate as a whole.
Europeiska unionen kommer nu att ignorera dessa och förhandla som en helhet.
English94.6 % of this money was set aside for Spain, and the rest for Portugal.
94,6 procent av dessa medel reserverades för Spanien och återstoden för Portugal.
EnglishWe had, it was said, not set aside any of the money we had generously promised.
Ni har ju ännu inte skaffat fram de pengar som ni så storartat utlovar.
English94.6% of this money was set aside for Spain, and the rest for Portugal.
94,6 procent av dessa medel reserverades för Spanien och återstoden för Portugal.

Liknande översättningar för "to set aside" på svenska

aside adverb
aside substantiv
set adjektiv
set substantiv