EN

serious {adjektiv}

volume_up
The situation is particularly serious in certain countries, like the Netherlands.
Situationen är särskilt allvarlig i vissa länder, såsom Nederländerna.
This is a serious point, and I think it deserves a serious reply.
Detta är en allvarlig punkt, och jag anser att den förtjänar ett allvarligt svar.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
Denna brist blev smärtsamt tydlig när en allvarlig miljökatastrof inträffade.
serious
He is a serious person and always delivers serious reports.
Han är en seriös person och åstadkommer alltid seriösa betänkanden.
This concept of equivalence does not have any serious scientific basis.
Begreppet likvärdighet har för övrigt ingen seriös vetenskaplig grund.
A serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.
Därför är det desto mer nödvändigt med en seriös, solid och optimistisk budget.
Such a serious infringement of national freedom of action is unacceptable.
Det är en oacceptabelt stor inskränkning av den nationella handlingsfriheten.
Climate change presents the international community with a serious challenge.
Klimatförändringarna är en stor utmaning för det internationella samfundet.
This is a particularly serious problem for people suffering from allergies.
Detta är framför allt ett stor problem för allergiker.
serious
volume_up
viktig {adj.} [bild.]
It is a serious question, just as the question of where Europe stops is a serious question.
Detta är en viktig fråga, på samma sätt som frågan om var Europa tar slut är en viktig fråga.
Saving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.
Att rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.
We are dealing with a very serious and very important question of procedure.
Detta gäller en procedurfråga som är mycket allvarlig och viktig.
Forest fires are not a serious problem in the Scandinavian countries either.
Skogsbränder är heller inget betydande problem i de nordliga länderna.
There are indeed serious costs derived from not having a constitutional treaty.
Avsaknaden av ett konstitutionsfördrag innebär verkligen betydande kostnader.
We lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
Vi förlorar betydande summor pengar för att de inte inkasseras av medlemsstaterna.
The European Union needs a serious change in its economic philosophy.
Europeiska unionen behöver en verklig förändring i sin ekonomiska filosofi.
The EU must show serious intent with regard to ending agricultural subsidies.
EU måste visa en verklig vilja att upphöra med jordbruksstödet.
A serious debate on this is no longer possible today owing to lack of time.
En verklig debatt om detta är inte längre möjlig i dag på grund av tidsbrist.
We feel that there has been a lack of serious monitoring on the part of the Commission.
Vi tycker att det verkar saknas en riktig styrning från kommissionens sida.
In the meantime, however, we want real, serious limits for the sake of safety and the environment.
Under tiden behöver vi dock riktiga och seriösa gränser som gagnar säkerheten och miljön.
The only visionary who took pride in giving the country as a whole a serious future, Patrice Lumumba, was promptly silenced.
Den enda visionär som satte sin stolthet i att ge landet som helhet en riktig framtid, Patrice Lumumba, tystades genast.
The report concludes that the problem of violent religious fundamentalism is not particularly serious in Europe.
I betänkandets slutsats sägs att problemet med en våldsbenägen religiös fundamentalism inte är särskilt allvarligt i Europa.
For women, this is one of the most serious violations imaginable, and it is not justified on either religious or medical grounds.
Det är en av de värsta kränkningarna för kvinnor, som man kan föreställa sig, och den låter sig varken förklaras av religiös eller medicinsk grund.
1991 saw the introduction of religious laws in Pakistan, which in practice pose a serious threat to the country's minority groups.
År 1991 infördes religionslagar i Pakistan som i praktiken utgör ett allvarligt hot mot de religiösa minoriteterna i landet.
serious (även: believing)
Harsh condemnation by Parliament of the spiritual leader of millions and millions of believers would be a serious mistake.
Att Europaparlamentet kraftigt fördömer den andlige ledaren för miljontals troende skulle vara ett allvarligt misstag.
serious (även: grave)
More serious still is the problem of the by-catch.
Ännu mer betänkligt är dock problemet med bifångsterna.
I consider involving the Ukraine, which has a long frontier with Russia, in this strategy to be a very serious matter.
Jag finner det högst betänkligt att involvera Ukraina med sin långa gränslinje mot Ryssland i den strategin.
We have done something serious about dealing with the criminals on the one hand and with our approach to immigration on the other.
Vi har gjort något betänkligt när det å ena sidan gäller hur vi handskas med kriminella, och å andra sidan vår inställning till invandringen.
serious
These events had serious consequences, affected people's lives and caused large-scale ecological disasters.
De här händelserna fick allvarliga konsekvenser, påverkade människors liv och förorsakade ekologiska katastrofer i stor skala.

Användningsexempel för "serious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
Läget är följande: vi har ett mycket allvarligt humanitärt problem att hantera.
EnglishMadam President, the US experienced its first serious terrorist attack on 9/ 11.
Förenta staterna upplevde sin första allvarliga terroristattack den 11 september.
EnglishThis will have serious economic and social consequences for that entire region.
Detta kommer att få allvarliga ekonomiska och sociala följder för hela regionen.
EnglishShe wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
Hon skrev att i dagens Iran är detta mycket mer bekymmersamt än kärnteknikfrågan.
EnglishAs I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
Som jag sade anser jag att vi verkligen borde överväga dessa frågor allvarligt.
EnglishThe Council will try to choose the best out of the existing serious candidates.
Rådet kommer att försöka välja den bästa av de befintliga betydande kandidaterna.
EnglishHowever, currently, these are all under serious threat with the present regime.
För närvarande är emellertid dessa allvarligt hotade under den nuvarande regimen.
EnglishMadam President, the US experienced its first serious terrorist attack on 9/11.
Förenta staterna upplevde sin första allvarliga terroristattack den 11 september.
EnglishI would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
Jag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
EnglishMr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.
Herr talman! Min procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.
English(RO) Sexual exploitation of children and child pornography are very serious crimes.
(RO) Sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är mycket allvarliga brott.
EnglishWe are facing many serious challenges, not least the current economic crisis.
Vi står inför många svåra utmaningar, inte minst den pågående ekonomiska krisen.
EnglishIn the report, he says there is serious overcrowding in some of the transit sites.
I sin rapport skriver han att några av transitlägren är kraftigt överbefolkade.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Fattigdomen är dock fortfarande ett av de allvarligaste problemen i Europa i dag.
EnglishAre we being serious about our responsibility or are we playing politics here?
Menar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här?
EnglishHowever, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.
Men i just ändringsförslag 125 finns det ett mycket allvarligt översättningsfel.
EnglishSaving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.
Att rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.
EnglishThe situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
Lyckligtvis är situationen i de andra drabbade medlemsstaterna inte lika allvarlig.
EnglishMadam President, you have said several times that this is a very serious problem.
Fru talman! Ni har sagt det flera gånger - detta är ett mycket allvarligt problem.
EnglishThe quota of 419 000 tonnes created serious problems for small olive producers.
Kvoten på 419 000 ton skapade allvarliga problem för de små olivproducenterna.

"serious gamer" på svenska

serious gamer
Swedish
  • seriös spelare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"serious grievances" på svenska

serious grievances
Swedish
  • allvarliga klagomål
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "serious":

serious
seriously