"sequestration" - Svensk översättning

EN

"sequestration" på svenska

EN sequestration
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

sequestration (även: attachment, confiscation)
sequestration

2. juridik

sequestration

Synonymer (engelska) till "sequestration":

sequestration

Användningsexempel för "sequestration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHere agriculture can play a key role in carbon sequestration and can contribute to the 2020 targets.
Här kan jordbruket genom koldioxidbindning spela en nyckelroll och bidra till målen för 2020.
EnglishAs we drive renewable technologies, carbon sequestration technologies must go hand-in-hand.
När vi använder förnybara tekniker måste tekniken för avskiljning av koldioxid gå hand i hand med detta.
EnglishThey try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation.
De slingrar sig när man talar om koldioxidupptaget, särskilt beskogning och undvikande av skogsskövling.
EnglishWe now have a good example with the Shell and Statoil project involving carbon sequestration and post-combustion.
Vi har nu ett gott exempel med Shell- och Statoilprojektet som omfattar kolfällor och efterförbränning.
EnglishI also believe in the diversity that could bring us new technologies and in clean coal, carbon sequestration and so on.
Jag tror också på mångfald som kan ge oss nya tekniker och på ren kolteknik, kolfällor och så vidare.
EnglishWe disagree on the Kyoto Protocol, but will still work together on carbon sequestration and soon on hydrogen research.
Vi är inte överens om Kyotoprotokollet men kommer även i fortsättningen att arbeta tillsamman om kolupptagning och snart inom väteforskning.
EnglishHowever, the proposal broadens the scope to include new environmental issues such as biodiversity, climate change, carbon sequestration and soils.
Genom detta förslag utvidgas emellertid räckvidden så att även nya miljöfrågor såsom biologisk mångfald, klimatförändringar, kolupptagning och mark omfattas.
EnglishEurope will have to invest more in research on energy efficiency, on renewables, on carbon sequestration, on clean coal, on nuclear safety and on fusion.
EU kommer att behöva investera mer i forskning om energieffektivitet, förnybara energikällor, kolupptagning, ren kol, kärnkraftssäkerhet och fusionskraft.
EnglishThe Kyoto Protocol stipulates that funding can be granted for reforestation, particularly for carbon sequestration and especially within the CDM or Clean Development Mechanism.
Kyotoprotokollet angav att anslag kan lämnas för skogsföryngring och framför allt anslag för kolrening främst i mekanismen CDM (Clean Development Mechanism).
EnglishInitially, the bulk of hydrogen is expected to come from fossil fuels, firstly without, and then, in the medium term, with carbon capture and sequestration.
Till en början förväntas merparten av vätet komma från fossila bränslen, först utan att kolet tas upp och binds, och sedan på medellång sikt med hjälp av kolupptagning och kolbindning.
EnglishMr President, there is a risk that carbon sequestration will become a sort of poltergeist in regaining public acceptance of the building of dirty coal power stations.
(EN) Herr talman! Det finns en risk att avskiljning av koldioxid kommer att bli en slags poltergeist för att återvinna allmänhetens stöd för anläggandet av förorenande kolkraftverk.
EnglishIn my constituency of Wales the existing schemes and pillar two will be replaced by the Glastir scheme that focuses on climate change objectives and carbon sequestration.
I min valkrets i Wales kommer de befintliga systemen och den andra pelaren att ersättas av Glastirsystemet som fokuserar på kolupptagning och mål kopplade till klimatförändringarna.