EN sense
volume_up
{substantiv}

volume_up
mening {utr.}
To my mind, it makes no economic sense. It does not make humanitarian sense.
Enligt mig finns det ingen ekonomisk mening eller ingen humanitär mening med det.
I think it is rooted in common sense, and a very far-reaching sense of consistency.
Här ligger det enligt min mening förnuftsskäl och mycket långtgående följdriktighet till grund.
Apparently, it makes no sense in this House to mention the outlawing of Batasuna.
Det är tydligen ingen mening att nämna förbudet av Batasuna i denna kammare.
This obviously increases their sense of unease and social marginalisation.
Detta ökar självfallet deras känsla av obehag och social marginalisering.
This will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Detta skulle öka de enskilda EU-invånarnas känsla av tillhörighet till Europa.
Only occasionally does the rapporteur display any sense of reality.
Endast tidvis visar föredraganden tecken på någon känsla för verkligheten.
sense (även: commonsense, reason, uptake, wisdom)
Common sense -- (Laughter) -- Revolts at the idea. ~~~ Common sense.
(Skratt) Enligt sunt förnuft är konceptet helt motbjudande.
Common sense, a rare idea in the law, but here it was.
Enligt sunt förnuft, någonting ovanligt inom juridik, men ändå, sunt förnuft.
Common sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
Sunt förnuft är inte nödvändigtvis den vanligast förekommande egenskapen i världen.
My party and I dispute the sense and validity of this construction.
Min partigrupp och jag ifrågasätter denna konstruktions betydelse och värde.
It always made sense...... that skateboarding would be popular on the West Coast.
Det har gjort betydelse...... att skateboarding skulle vara populärt på väst kusten.
We have developed a clearer sense of our common response to globalisation.
Vi har utvecklat en tydligare betydelse av vårt gemensamma svar på globaliseringen.
sense (även: flair, mind, turn, heart)
volume_up
sinne {neut.}
In Carl Jung's opinion... we all have a sixth sense -- intuition.
Enligt Carl Jung... så har vi alla ett sjätte sinne... intuition.
However, I firmly believe that a sense of perspective is needed in our formulation of policy.
Jag är dock övertygad om att det behövs ett sinne för proportioner i vår utformning av politiken.
Nevertheless, we need to keep a sense of proportion.
Vi måste ändå behålla vårt sinne för proportioner.
sense
Again, there is not going to be a proposal in the classical sense of the term.
Återigen kommer det inte att bli något förslag i begreppets klassiska bemärkelse.
Natural Resources Technology is a programme in the truest sense is global.
Naturresursteknik är ett teknikområde som i ordets rätta bemärkelse är globalt.
Most of these socioeconomic organizations are corporations in the broadest sense of the term.
De flesta ideella organisationer är företag i ordets vidaste bemärkelse.
sense (även: cause, excuse, ground, matter)
For that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Av denna anledning är det klokt att införa en klausul om översyn i direktivet.
That is why it makes sense to opt for a more comprehensive approach here.
Därför finns det anledning att välja ett mer omfattande initiativ i denna fråga.
If we cannot provide employment, there is no sense in granting rights.
Om vi inte kan erbjuda sysselsättning finns det ingen anledning att ge rättigheter.
sense (även: wisdom)
volume_up
vett {neut.}
It strikes me that Canute had more sense than Europe's rulers have today.
Det slår mig att Knut hade mer vett än vad EU:s ledare har i dag.
There is now some logic and sense being talked about it in Ireland.
Nu pratar man med lite vett och sans på Irland.
Det som behövs är vett och sunt förnuft!
sense (även: ambience, atmosphere, feeling, mood)
However, the mood I am now sensing here is: what conditions will we impose on Russia so that we can accept it as a reliable partner?
Den stämning jag känner i den här debatten är att det här handlar om vilka villkor kommer vi att ställa på Ryssland för att kunna godta landet som en tillförlitlig partner.
sense (även: prudence, sagacity, wisdom, wit)
I would especially like to thank our colleague, Mr Kacin, who put into this report not only a lot of work but also sense and heart.
Jag vill särskilt tacka vår kollega Jelko Kacin som inte bara lade ner mycket arbete, utan även klokhet och hjärta i betänkandet.
As is typical of Turkey, it is even asking MEPs to kindly show political sense and thus to continue to paper over the cracks.
Turkiet har, typiskt nog, till och med uppmanat ledamöter av Europaparlamentet att visa politisk klokhet och därmed fortsätta att skyla över bristerna.
Our partners have accepted this principle in return for a guarantee that wisdom and common sense will prevail when it comes to selecting the issues for discussion.
Våra partner har accepterat den principen i utbyte mot garantier att klokhet och sunt förnuft skall ha företräde då diskussionsfrågor väljs.
So for the time being, people on both sides are using their common sense.
Kort sagt, tills vidare använder man på båda sidor sitt förstånd.
I call on all those with any sense to oppose these measures.
Jag uppmanar alla som har något förstånd att motsätta sig dessa åtgärder.
Har vi förlorat allt förstånd?

Användningsexempel för "sense" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
Detta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.
EnglishIn this sense we are responding to two of the rapporteur's main recommendations.
På detta sätt uppfyller vi också två viktiga rekommendationer av föredraganden.
EnglishWe will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
Vi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
EnglishTo implement AdSense for video/games, please follow the setup process guidelines.
Följ installationsanvisningarna när du vill implementera AdSense for video/games.
EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Catherine Ashton befinner sig i regionen, och Štefan Füles förslag är vettiga.
EnglishBut that should not prevent Parliament from allowing ethical sense to prevail.
Men det får inte hindra parlamentet från att låta det etiska förnuftet råda här.
EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Men en minimilön låter bara förnuftigt när den kombineras med ytterligare åtgärder.
EnglishWater is the basis of all life, and in this sense, a matter of life and death.
Vatten utgör grunden till allt liv och är följaktligen en fråga om liv och död.
EnglishIn that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
I detta avseende kan jag lova att jag och min grupp kommer att arbeta med frågan.
EnglishYet the European institutions and a sense of European identity have been absent.
Det råder en stor frånvaro av europeiska institutioner, den europeiska identiteten.
EnglishYet if we remain focused on the main goal, then a compromise also makes sense.
Men om vi koncentrerar oss på huvudmålet så är även en kompromiss meningsfull.
EnglishTo recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
Att erkänna situationen är inte att vara pessimist utan snarare att vara förnuftig.
EnglishI sense some degree of frustration in many of the contributions to this debate.
(EN) Jag har märkt en viss frustration i många av bidragen till denna debatt.
EnglishThen I can imagine that voluntary agreements at European level might make sense.
Då kan jag föreställa mig att frivilliga avtal på europeisk nivå är vettiga.
EnglishI think trying to develop our relationship with Iran makes considerable sense.
Jag tror att det är fullt logiskt att försöka utveckla våra förbindelser med Iran.
EnglishPerhaps then common sense can prevail once again within the European Commission.
Då kanske det sunda förnuftet åter kan få råda inom Europeiska kommissionen.
EnglishThis is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
Louis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Med andra ord låter det argumentet inte förnuftigt oavsett hur du ser på det.
EnglishA multilateral agreement on investments in an OECD context makes sense, therefore.
Det är då logiskt med ett multilateralt avtal för investeringar i OECD-sammanhang.
EnglishIn this sense, the Nabucco project is a strategic project for the European Union.
I detta avseende är Nabuccoprojektet ett strategiskt projekt för Europeiska unionen.