EN

to seize [seized|seized] {verb}

volume_up
1. allmänt
Parliament must seize this opportunity too to reaffirm its right and responsibility to act.
Parlamentet borde gripa även detta tillfälle att understryka sin rätt och skyldighet att ingripa.
We need to seize this opportunity to move forward.
Vi måste gripa detta tillfälle för att kunna gå framåt.
All I can do is call on us to seize the opportunity currently before us to undertake this revision.
Allt jag kan göra är att uppmana oss att gripa detta tillfälle till översyn av direktivet.
When the opportunity for peace arises, we must seize it as it passes.
När möjligheten till fred ges måste vi fånga den.
Detta är den möjlighet vi måste fånga.
Fånga Europas möjligheter
We can only seize the material at the last station in the territory of the Member States.
Vi kan bara beslagta materialet på dess sista anhalt på medlemsstaternas territorium.
Our task is to detect, trace, freeze, seize and confiscate the proceeds of organised crime.
Vår uppgift är att spåra, spärra, beslagta och förverka hjälpmedel och vinning av organiserad brottslighet.
It is up to their border services to seize such shipments and stop them at the border.
Det är upp till deras gränssystem att beslagta sådana transporter och att stoppa dem vid gränsen.
The Union must seize this agreement, and intensify and diversify its efforts in the region.
EU måste ta tag i detta avtal, intensifiera och diversifiera sina ansträngningar i denna region.
Seize a window by the title bar or by a vacant area and move it across the screen.
Ta tag i ett fönster i titellisten eller i ett fritt område och flytta fönstret över bildskärmen.
Vi måste ta tag i den möjligheten.
to seize (även: to suffer)
The treatment of minorities as enemies and hostages of a neighbouring country is a regressive political manoeuvre usually seized upon by a political leadership when facing difficulties.
Behandlingen av minoriteter som fiender och gisslan från ett grannland är en regressiv politisk manöver som vanligen används av det politiska ledarskapet när det drabbas av svårigheter.
This is when, instead of rational conduct, people are seized with panic and chaos sets in.
Då slutar de handla rationellt för att i stället gripas av panik, med kaos som följd.
2. "about machines"
to seize (även: to bind, to gripe, to jam, to score, to go gall)
volume_up
kärva {vb} (om maskiner)

Användningsexempel för "to seize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe also need to seize this opportunity to tighten up our definition of genocide.
Vi måste också använda detta tillfälle till att skärpa vår definition av folkmord.
EnglishBut we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
Men nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
EnglishIn our opinion, the Member States should undoubtedly seize this opportunity.
Enligt vår mening borde medlemsländerna absolut greppa tag i dessa möjligheter.
EnglishLet them seize Mr Zapatero's suggestion with both hands. Let them set the day.
Låt oss hoppas att de tar till sig Zapateros förslag och fastställer en dag.
EnglishWe must seize this historic opportunity to reverse the climate change trend.
Vi måste ta vara på denna historiska möjlighet att vända klimatutvecklingen.
EnglishMy appeal to the citizens of Europe is therefore that they seize that opportunity.
Jag vill därför uppmana Europas medborgare att ta vara på det tillfället.
EnglishWe must, and indeed we can, seize that opportunity together for the sake of Europe.
Vi måste, ja vi kan gemensamt utnyttja den möjligheten i Europas intresse!
EnglishParliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
Parlamentet bör utnyttja detta nya privilegium enligt Lissabonfördraget.
EnglishWe should seize that opportunity, for the citizen keeps asking, why do we have Europe?
Denna möjlighet bör vi också utnyttja, för medborgaren frågar alltid, varför Europa?
EnglishIt was the perfect time to seize the high ground and it failed to do so.
Det var det perfekta tillfället att inta en ledande position och det misslyckades.
EnglishWe should seize that opportunity within a wider Northern Dimension policy.
Vi bör utnyttja detta tillfälle inom en bredare politik för den nordliga dimensionen.
EnglishWe must seize this opportunity in the interests of the widespread use of non-food crops.
Vi måste ta detta tillfälle i akt att sprida användningen av icke-livsmedelsgrödor.
EnglishThis directive provides us with an additional opportunity to seize the big players.
Detta direktiv ger oss en extra möjlighet att få fast de stora fiskarna.
EnglishIf we wish to achieve these objectives, we must seize the opportunities now.
Om vi ska uppnå dessa mål, måste vi ta vara på de möjligheter vi har nu.
EnglishSurely there is then no need to seize their identity cards or driving licences?
Då behöver man väl inte avkräva denna person sitt pass eller körkort.
EnglishHe concluded by calling on the Cypriot people to seize the opportunity.
Han avslutade med att uppmana det cypriotiska folket att ta tillfället i akt.
EnglishWill the Presidency seize the opportunity to help bring some sense to ‘ joke’ EU lawmaking?
Vi vet att vi kommer att gå till förlikning med direktivet om optisk strålning.
EnglishWe must now seize the moment to complete the construction of the economic and monetary union.
Vi måste nu ta tillfället i akt och slutföra den ekonomiska och monetära unionen.
EnglishLet us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
Utnyttja denna chans, och utnyttja möjligheten att äntligen göra Eurodac till en realitet!
EnglishWe can only seize the material at the last station in the territory of the Member States.
Vi kan bara beslagta materialet på dess sista anhalt på medlemsstaternas territorium.

"seized arms" på svenska

volume_up
seized arms
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"seize the asset" på svenska

volume_up
seize the asset
Swedish
Mera chevron_right